Ktl-icon-tai-lieu

Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự

Được đăng lên bởi thesincerity93
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2315 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đề bài: Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tố tụng dân sự, đương sự có quyền tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
mình. Tuy nhiên, có trong một số trường hợp đương sự vì một lý do nào đó mà không tự
thực hiện được các quyền tố tụng của họ mà phải thông qua người khác để thực hiện các
quyền, nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự trước tòa án, đó là người
đại diện. Vậy, pháp luật tố tụng dân sự quy định như thế nào về người đại diện của đương
sự? Phạm vi mà họ được làm đại diện ra sao? Quyền và nghĩa vụ của họ như thế nào trong
pháp luật tố tụng dân sự? Quy định của pháp luật tố tụng dân sự về người đại diện của đương
sự đã hợp lý chưa? Có điểm nào cần sửa đổi bổ sung? Để làm rõ vấn đề này, nhóm em xin
chọn đề tài: “Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự” làm đề tài cho bài tập
nhóm. Trong phạm vi bài viết, nhóm em xin đề cập chủ yếu đến những điểm chưa hợp lý về
người đại diện trong tố tụng dân sự và từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện.

0

NỘI DUNG
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG
TỐ TỤNG DÂN SỰ
1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của người đại diện của đương sự trong tố tụng
dân sự
a) Khái niệm, đặc điểm người đại diện của đương sự
Trước khi đi đến khái niệm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự ta cần hiểu
đương sự trong tố tụng dân sự. Đương sự trong vụ việc dân sự chính là người tham gia tố
tụng để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của mình hoặc bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích
nhà n ước thuộc lĩnh vực mình phụ trách do có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc dân
sự1.
Pháp luật tố tụng dân sự không quy định như thế nào là người đại diện của đương sự mà
chỉ liệt người đại diện đương sự. Theo từ điển Luật học thì “Người đại diện là người nhân
danh và lợi ích của người khác để xác lập, thực hiện các giao dịch trong phạm vi thẩm
quyền đại diện”2. Tại Điều 139 BLDS năm 2005: “Đại diện là việc một người nhân danh và
lợi ích của người khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện”. Như vậy,
có thể hiểu người đại diện của đương sự là người tham gia tố tụng thay mặt đương sự thực
hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước
tòa án. Từ định nghĩa trên, cho thấy người đại diện của đương sự trong TTDS là người tham
gia TTDS, vì vậy họ mang đầy đủ đặc điểm của người tham gia tố tụng. Ngoài ra, còn một
số điểm đặc trưng sau:
Thứ nhất, người đại diện của đương sự nhân danh đương sự tham gia t...
Đề bài: Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tố tụng dân sự, đương sự có quyền tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đương sự vì một do nào đó không tự
thực hiện được các quyền tố tụng của họ phải thông qua người khác để thực hiện các
quyền, nghĩa v t tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của đương s trưc tòa án, đó người
đại diện. Vậy, pháp luật tố tụng dân s quy định như thế nào về người đại diện của đương
sự? Phạm vi h được làm đại diện ra sao? Quyền nghĩa vụ của họ như thế nào trong
pháp luật tố tụng dân sự? Quy định của pháp luật tố tụng dân sự về người đại diện của đương
sự đã hợp chưa? điểm nào cần sửa đổi bổ sung? Để làm vấn đềy, nhóm em xin
chọn đề tài: “Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự làm đề tài cho bài tập
nhóm. Trong phạm vi bài viết, nhóm em xin đề cập chủ yếu đến những điểm chưa hợp lý v
người đại diện trong tố tụng dân sự và từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện.
0
Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự - Người đăng: thesincerity93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự 9 10 217