Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực KHCN

Được đăng lên bởi quanghth
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 909 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.
Nguồn nhân lực ngày nay được xem là yếu tố cơ bản, yếu tố năng động
nhất, có vai trò quyết định cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của mọi
quốc gia. Nền kinh tế này phải có năng lực trong việc tìm kiếm, sáng tạo và sử
dụng tri thức và công nghệ. Những yếu tố cơ bản của một nền kinh tế tri thức gồm
có: Một thể chế kinh tế khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường
xuyên điều chỉnh, một đội ngũ nhân lực được đào tạo và có kỹ năng, một cơ sở hạ
tầng thông tin có năng lực, một hệ thống đổi mới có hiệu quả. Nhân tố con người
là yếu tố trung tâm quan trọng, đóng vai trò quyết định so với các nhân tố khác.
Vì vậy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và
tỉnh Ninh Bình nói riêng, nguồn nhân lực con người được đặt vào vị trí trung tâm Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ninh Bình là tỉnh có cố đô Hoa Lư, từng là đầu não chính trị – hành chính
quốc gia, là một trong những trung tâm lớn về lịch sử, văn hoá, du lịch, tâm linh,
địa linh, nhân kiệt, đang trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng
hiện đại và năng động, mở rộng giao thương Bắc-Nam, với các tỉnh trong cả nước.
Trong những năm qua, các tổ chức, các cán bộ khoa học và công nghệ trên
địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực vào công tác đào tạo, nghiên cứu, triển khai, góp
phần tích cực vào giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Dưới
sự chỉ đạo của Chính phủ, được sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương,
Tỉnh đã có chủ trương và bước đầu thực hiện một số chính sách nhằm huy động,
sử dụng, hỗ trợ, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ chuyên gia khoa học và
công nghệ. Tuy vậy, trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, yêu cầu thu hút, sử
dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất-kinh
doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi tỉnh Ninh Bình phải tăng cường công tác
quản lý, điều tra, đánh giá, bố trí, sử dụng, phát triển nguồn nhân lực có trình độ,
đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên gia khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh hiện nay.
Việc đánh giá thực trạng nhân lực khoa học và công nghệ của tỉnh Ninh
Bình có ý nghĩa quan trọng cấp thiết nhằm đánh giá đúng tiềm năng nhân lực khoa
học và công nghệ để từ đ...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu.
Nguồn nhân lực ngày nay được xem yếu tố bản, yếu tố năng động
nhất, vai t quyết định cho sự nghiệp phát triển nhanh bền vững của mọi
quốc gia. Nền kinh tế y phải có năng lực trong việc tìm kiếm, sáng tạo và sử
dụng tri thức và công nghệ. Những yếu tốbản của một nền kinh tế tri thức gồm
có: Một thể chế kinh tế khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thường
xuyên điều chỉnh, một đội ngũ nhân lực được đào tạokỹ năng, một sở hạ
tầng thông tin năng lực, một hệ thống đổi mới hiệu quả. Nhân tố con người
là yếu tố trung tâm quan trọng, đóng vai trò quyết định so với các nhân tố khác.
Vì vậy trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung
tỉnh Ninh Bình nói riêng, nguồn nhân lực con người được đặt vào vị trí trung tâm -
Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội trong
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Ninh Bình là tỉnh có cố đô Hoa Lư, từng đầu o chính trị hành chính
quốc gia, là một trong những trung tâm lớn v lịch sử, văn hoá, du lịch, tâm linh,
địa linh, nhân kiệt, đang trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế theo ớng
hin đi và năng đng, m rng giao thương Bc-Nam, vi c tnh trong cnưc.
Trong những m qua, các t chức, các cán bộ khoa họccông nghệ trên
địa bàn tỉnh đã tham gia tích cực vào công tác đào tạo, nghiên cứu, triển khai, góp
phần tích cực vào giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Dưới
sự chỉ đạo của Chính phủ, được sự giúp đỡ của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương,
Tỉnh đã chủ trương và bước đầu thực hiện một số chính sách nhằm huy động,
sử dụng, hỗ trợ, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ chuyên gia khoa học
công nghệ. Tuy vậy, trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, yêu cầu thu hút, sử
dụng hiệu quả nguồn nhân lực khoa học công nghệ phục vụ sản xuất-kinh
doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình chủ
động hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi tỉnh Ninh Bình phải tăng cường công tác
quản lý, điều tra, đánh giá, bố trí, sử dụng, phát triển nguồn nhân lực trình độ,
đc biệt là đội ngũ cán b chun gia khoa học và công ngh trên đa bàn tnh hin nay.
Việc đánh giá thực trạng nhân lực khoa học công nghệ của tỉnh Ninh
Bình có ý nghĩa quan trọng cấp thiết nhằm đánh giá đúng tiềm năng nhân lực khoa
học và công nghệ để từ đó định hướng, giải pháp quản lý, sử dụng, phát triển nhân
lực khoa học công nghệ phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp phát triển kinh tế –xã
hội của tỉnh trong những năm tới.
Xuất phát từ do trên, sau khi được trang bị lý luận tại lớp Bồi ỡng dự
nguồn cán bộ lãnh đạo, quản tỉnh Ninh Bình khóa I năm 2014, tôi chọn đề án
tốt nghiệp: “Thực trạng giải pháp phát triển nguồn nhân lực về khoa học
công nghệ tỉnh Ninh Bình đến năm 2020”.
1
Nguồn nhân lực KHCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn nhân lực KHCN - Người đăng: quanghth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nguồn nhân lực KHCN 9 10 900