Ktl-icon-tai-lieu

Nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi hatrantu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1350 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Quản lý nguồn nhân lực xã hội
___________
Câu 1: Đặc điểm nguồn nhân lực xã hội Việt Nam
Câu 2: Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực xã hội Việt Nam
BÀI LÀM
Câu 1: Đặc điểm nguồn nhân lực - xã hội Việt Nam
*Khái niệm: nguồn nhân lực - xã hội
Nguồn nhân lực xã hội thể hiện tiềm năng của một quốc gia về con người
đó là toàn bộ những người từ độ tuổi bước vào độ tuổi lao động trở lên và có khả
năng lao động, nguồn nhân lực xã hội còn gồm những người trong độ tuổi lao động
đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân
1.1 Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và tăng nhanh
Có thể thấy, trong những năm đổi mới, Việt Nam không chỉ đạt được những
thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, mà trong lĩnh vực dân số cũng
đạt được những kết quả đáng khích lệ. Những kết quả của công tác dân số kế
hoạch hoá gia đình như giảm đáng kể tỷ lệ tăng dân số, tăng cường nhận thức về
chăm sóc và nâng cao chất lượng dân số, chăm lo phát triển nguồn lực con
người... đã có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước. Nhìn khái quát, dân số nước ta hiện nay có một số đặc
điểm cơ bản sau:
Việt nam là một quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào: Theo Tổng cục Thống
kê, năm 2002, Việt Nam có 80 triệu dân, là nước đông dân thứ 13 trên thế giới và
thứ 2 trong khối ASEAN; mật độ dân số là 242 người/km 2. Năm 2007 tổng dân
số Việt Nam là 85,3 triệu người. Dự báo đến năm 2020 quy mô dân số sẽ đạt
khoảng 100 triệu và đến năm 2050 sẽ lên đến khoảng 123,7 triệu người. Chính vì
thế mà Việt Nam đứng thứ 62 về diện tích, nhưng đứng thứ 11 về dân số và đứng
thứ 40 về mật độ dân số trên thế giới. Cũng chính vì thế mà nhiều chỉ tiêu bình
quân đầu người của Việt Nam còn đứng ở thứ hạng thấp trên thế giới, thấp xa so
với thứ hạng về dân số (đứng thứ 146/185 về GDP bình quân đầu người tính
bằng USD theo tỷ giá hối đoái, thứ 122/177 về GDP bình quân đầu người tính
bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương).
1

Bảng 1: Nhịp độ tăng dân số trung bình và dân số trong độ tuổi lao động của Việt
Nam giai đoạn 1976-2007

2

Dân số trong độ
Cơ cấu dân số(%)
tuổi lao động

Dân số

Tổng số Tỷ trọng Nam
(ngàn
trong
người)
tổng dân
số(%)

Nữ

1976 49.160,1 3,20

22.122,
0

45,0

47,92

52,08 20,61

79,39

1980 53.772,2 2,47

25.141,9 46,8

48,50

51,50 19,20

80,80

1985 59.872,1 2,15

29.600,
1

49,4

48,91

51,09 19,01

80,99

1990 66.016,
7

37.695,5 57,1

48,78

51,22 19,51

80,49

1991 67.242,4 1,86

38.866,
1

57,8

48,80

51,20 19,...
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Quản lý nguồn nhân lực xã hội
___________
Câu 1: Đặc điểm nguồn nhân lực xã hội Việt Nam
Câu 2: Quan điểm của Đảng về phát triển nguồn nhân lực xã hội Việt Nam
BÀI LÀM
Câu 1: Đặc điểm nguồn nhân lực - xã hội Việt Nam
*Khái niệm: nguồn nhân lực - xã hội
Nguồn nhân lực xã hội thể hiện tiềm năng của một quốc gia về con người
đó là toàn bộ những người từ độ tuổi bước vào độ tuổi lao động trở lên và có khả
năng lao động, nguồn nhân lực xã hội còn gồm những người trong độ tuổi lao động
đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân
1.1 Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và tăng nhanh
thể thấy, trong những năm đổi mới, Việt Nam không chỉ đạt được những
thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, trong lĩnh vực dân scũng
đạt được những kết qu đáng khích lệ. Những kết quả của công tác dân số kế
hoạch hoá gia đình ngiảm đáng kể tỷ ltăng dân số, tăng cường nhận thức về
chăm sóc và nâng cao chất lượng dân số, chăm lo phát triển nguồn lực con
người... đã có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước. Nhìn khái quát, dân s nước ta hiện nay một số đặc
điểm cơ bản sau:
Việt nam là một quốc gia nguồn nhân lực dồi dào: Theo Tổng cục Thống
kê, năm 2002, Việt Nam có 80 triệu dân, là nước đông dân thứ 13 trên thế giới
thứ 2 trong khối ASEAN; mật độ dân số 242 người/km
2
. Năm 2007 tổng dân
số Việt Nam là 85,3 triệu người. Dự báo đến m 2020 quy dân s sẽ đạt
khoảng 100 triệu và đến năm 2050 sẽ lên đến khoảng 123,7 triệu người. Chính vì
thế mà Việt Nam đứng thứ 62 về diện tích, nhưng đứng thứ 11 về dân số và đứng
thứ 40 về mật độ dân số trên thế giới. Cũng chính thế nhiều chỉ tiêu bình
quân đầu người của Việt Nam còn đứng thứ hạng thấp trên thế giới, thấp xa so
với thứ hạng về dân số (đứng thứ 146/185 v GDP nh quân đầu người tính
bằng USD theo tỷ giá hối đoái, thứ 122/177 về GDP bình quân đầu người tính
bằng USD theo tỷ giá sức mua tương đương).
1
Nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguồn nhân lực - Người đăng: hatrantu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Nguồn nhân lực 9 10 855