Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên liệu sản xuất xà phòng

Được đăng lên bởi Nguyễn Nhật Hoàng
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3707 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tiểu luận xà phòng

08CDHH GROUP

Share tại:

GVHH: Nguyễn Thị Hồng Anh

Trang

Tiểu luận xà phòng

Mục Lục
Giới thiệu:............................................................................................................
2
A. NGUYÊN LIỆU SÀN XUẤT XÀ PHÒNG..............................................................
4
I - Các nguyên liệu hữu cơ........................................................................................
4
1. Dầu mỡ động vật:..................................................................................................
4
2.Dầu thực vật:..........................................................................................................
4
II . Các nguyên liệu vô cơ:........................................................................................
7
1. Xút:......................................................................................................................
7
2. Xô đa:..................................................................................................................
8
3. Muối ăn:..............................................................................................................
8
4. Đất sét:................................................................................................................
8
III. Các nguyên liệu khác..........................................................................................
8
1. Nhóm các nguyên liệu tẩy trắng và phát quang.....................................................
9
2. Nhóm các chất nền (builder), tạo môi trường và làm mềm nước...........................
9
B. CÁC PHƯƠNG PHÁP NẤU XÀ PHÒNG VÀ TÍNH TOÁN PHỐI LIỆU :...........
9

GVHH: Nguyễn Thị Hồng Anh

Trang

Tiểu luận xà phòng
I. Các phương pháp nấu xà phòng............................................................................
10

1. Phương pháp nấu xà phòng gia nhiệt:.................................................................
10

2. Phương pháp nấu xà phòng ở nhiệt độ cao:........................................................
11

3. Phương pháp nấu xà phòng liên tục:...................................................................
12
II. Phuơng pháp tính toán phối liệu trong sản xuất xà phòng:..................................
12
1. Hiệu xuất xà phòng và glixerin............................................................................
12
2. Khối lượng NaOH cần ...
Tiểu luận xà phòng
08CDHH GROUP
Share tại:
www.sinhvienhoahoc.net
http://Hufi.co.cc
www.sinhviencntp.com
www.diendancntp.com
GVHH: Nguyễn Thị Hồng Anh Trang
Nguyên liệu sản xuất xà phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên liệu sản xuất xà phòng - Người đăng: Nguyễn Nhật Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Nguyên liệu sản xuất xà phòng 9 10 733