Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm độc lập trong xét xử

Được đăng lên bởi Shiroi Shichi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Hoàng Hồng Phương
Khoa Luật
Luận văn Thạc sĩ ngành: Lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật
Mã số: 60 38 01
Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Hồng Thái
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Trình bày những vấn đề chung về nguyên tắc "thẩm phán, hội thẩm nhân
dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" ở Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng
nguyên tắc "thẩm phán, hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" của
ngành tư pháp nói chung và trong hoạt động xét xử của Tòa án nói riêng. Đưa ra một
số giải pháp, kiến nghị mang tính xây dựng nhằm hoàn thiện hơn quy định của pháp
luật về vấn đề này góp phần vào quá trình cải cách tư pháp trong thời gian tới tại Việt
Nam.
Keywords: Thẩm phán; Hội thẩm; Pháp luật Việt Nam; Tòa án
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Tòa án là cơ quan có chức năng đặc biệt trong bộ máy nhà nước Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền xét xử và chỉ Tòa án mới có quyền phán
quyết một người có tội hay không có tội. Tòa án xét xử và giải quyết những vụ án hình sự,
dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và giải quyết những việc
khác theo quy định của pháp luật.
Trong phạm vi chức năng của mình, Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa,
bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của
tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân. Bằng chính hoạt
động của mình, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chấp hành nghiêm
chỉnh pháp luật, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng ngừa
và chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Để đảm bảo cho Tòa án thực hiện đúng
chức năng của mình, Hiến pháp cùng nhiều văn bản luật có quy định những nguyên tắc cơ bản
cho cơ quan đặc biệt này.
Nguyên tắc "Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" là một trong
những nguyên tắc cơ bản để Tòa án thực hiện nhiệm vụ xét xử, thể hiện quan điểm của Nhà nước
trong hoạt động xét xử, Hội thẩm và Thẩm phán có quyền đưa ra phán quyết trên cơ sở quyết định
của pháp luật để giải quyết vụ án một cách khách quan và chính xác mà không phải phụ thuộc vào
bất cứ sự tác động nào khác. Đây là một nguyên tắc Hiến định được ghi nhận từ rất sớm và phát
triển cùng Hiến pháp và pháp luật. Mặc dù được quy định trong hiến pháp và nhiều văn bản luật
khác nhưng trên thực tế việc áp dụng nguyên ...
Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân
độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Hoàng Hồng Phương
Khoa Lut
Luận văn Thạc sĩ ngành: lun, lịch sử nhà nước và pháp luật
số: 60 38 01
Người hướng dẫn: GS. TS. Phạm Hồng Thái
m bảo v: 2011
Abstract: Trình bày những vấn đề chung vnguyên tắc "thẩm phán, hi thẩm nhân
dân độc lập chỉ tuân theo pháp luật" Việt Nam. Phân tích thực tiễn áp dụng
nguyên tc "thẩm phán, hội thẩm nhân dân độc lập chỉ tuân theo pháp luật" của
ngành tư pháp nói chung trong hoạt động xét xử của a án nói riêng. Đưa ra một
số giải pháp, kiến nghị mang nh xây dựng nhằm hoàn thiện hơn quy định của pháp
luật về vấn đề này góp phần vào quá trình cải cách tư pháp trong thời gian tới tại Việt
Nam.
Keywords: Thẩm phán; Hội thẩm; Pháp luật Vit Nam; Tòa án
Content
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
a án là cơ quan có chức năng đặc bit trong bmáy nhà nước c Cộng hòa xã hội
chnga Việt Nam, cơ quan duy nhất quyền xét xchỉ a án mi quyền phán
quyết một người có tội hay không tội. Tòa án t xử giải quyết những ván nh sự,
dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và giải quyết những việc
khác theo quy đnh của pháp luật.
Trong phạm vi chức năng của nh, Tòa án có nhiệm vụ bo v pháp chế xã hội ch nghĩa,
bảo vệ chế độ xã hội ch nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bo vệ tài sản của Nhà nước, của
tập th, bảo v tính mạng, tài sản, tự do, danh d nhân phẩm ca công dân. Bằng chính hoạt
động của nh, Tòa án góp phần giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, chp hành nghiêm
chnh pháp lut, tôn trọng những nguyên tắc của cuộc sống xã hi, ý thức đấu tranh phòng ngừa
chống tội phm và các hành vi vi phạm pháp lut khác. Đ đảm bảo cho Tòa án thc hin đúng
chc năng của nh, Hiến pháp cùng nhiu n bản luật quy định những nguyên tắc bản
cho quan đặc biệt này.
Nguyên tắc "Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập ch tuân theo pháp luật" là một trong
những nguyên tắc bản đ Tòa án thực hiện nhim vxét x, th hin quan điểm của Nhàớc
trong hoạt động xét xử, Hội thm và Thm phán có quyền đưa ra phán quyết trên s quyết định
của pháp luật đ giải quyết vụ án một cách khách quan chính xác mà không phi phụ thuộc vào
bất cứ sự tác động o khác. Đây là một nguyên tắc Hiến định được ghi nhận từ rất sớm và phát
triển cùng Hiến pháp pháp lut. Mặcđược quy định trong hiến pháp và nhiều n bản luật
khác nhưng trên thc tế vic áp dụng nguyên tắc này còn nhiu bất cp, chưa thc s đem lại hiu
Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm độc lập trong xét xử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm độc lập trong xét xử - Người đăng: Shiroi Shichi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm độc lập trong xét xử 9 10 440