Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn và sự vận dụng vào cách mạng Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyettran1610
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 20320 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Mở đầu
Chủ nghĩa Mác – Lênin với hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, đã
vạch ra quy luật vận động và xu thế phát triển tất yếu khách quan của xã hội
loài người và con đường đấu tranh để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới từ
lâu đã được Đảng ta lấy làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.
Trong hệ thống các quan điểm Triết học Mác – Lênin, “thống nhất giữa lý luận
và thực tiễn” là một nguyên tắc căn bản, được Đảng ta kiên trì vận dụng trong
sự nghiệp cách mạng ở nước ta. Đặc biệt, từ sau thắng lợi hoàn toàn của sự
nghiệp chống Mỹ cứu nước, cách mạng nước ta chuyển giai đoạn - cả nước đi
lên chủ nghĩa xã hội, nguyên tắc trên đã được Đảng ta vận dụng thích hợp với
điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin một cách sáng
tạo.
Đất nước Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn đạt
được trong hơn 20 năm đổi mới. Có được những kết qủa đó là do Đảng Cộng
sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MacLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta.

1

Nội dung
I.
1.

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
Lịch sử ra đời
Trong lịch sử Triết học, các nhà triết học Duy vật trước Mác

không thấy được vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức, lý luận
nên quan điểm của họ mang tính chất trực quan. Các nhà triết học Duy tâm lại
tuyệt đối hóa yếu tố tinh thần, tư tưởng của thực tiễn, họ hiểu hoạt động thực
tiễn như là hoạt động tinh thần, hoạt động của “ý niệm”, tư tưởng, tồn tại đâu
đó ngoài con người. Nói cách khác, họ gạt bỏ vai trò của thực tiễn trong xã
hội. Mác-Ăngghen, những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã khắc phục được
những hạn chế trong quan điểm về thực tiễn của các nhà triết học trước và
đưa ra quan điểm đúng đắn, khoa học về thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối
với nhận thức cũng như đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
Với việc đưa phạm trù thực tiễn vào lý luận, Mác-Ăngghen đã thực hiện bước
chuyển biến cách mạng trong lý luận nói chung và trong lý luận nhận thức nói
riêng.
2.

Khái niệm thực tiễn và lý luận
Thực tiễn - theo quan điểm triết học duy vật biện chứng - là toàn bộ

những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử - xã hội của con
người nhằm cải tiến tự nhiên và xã hội. Bản chất của hoạt động thực tiễn đó là
sự tác động qua lại của chủ thể và khách thể, là con người sử dụng những
công cụ vật chất tác động vào đối tượng vật chất làm biến đổi chúng theo mục
đích của mình. Thực tiễn cũng có quá trình vận động, phát triển...
Mở đầu
Chủ nghĩa Mác Lênin với hệ thống luận cách mạng khoa học, đã
vạch ra quy luật vận động và xu thế phát triển tất yếu khách quan của hội
loài người và con đường đấu tranh để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới từ
lâu đã được Đảng ta lấy làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.
Trong hệ thống các quan điểm Triết học Mác – Lênin, “thống nhất giữa lý luận
thực tiễn” một nguyên tắc căn bản, được Đảng ta kiên trì vận dụng trong
sự nghiệp cách mạng nước ta. Đặc biệt, từ sau thắng lợi hoàn toàn của sự
nghiệp chống Mỹ cứu nước, cách mạng nước ta chuyển giai đoạn - cả nước đi
lên chủ nghĩa hội, nguyên tắc trên đã được Đảng ta vận dụng thích hợp với
điều kiện nước ta, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác Lênin một cách sáng
tạo.
Đất nước Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn đạt
được trong hơn 20 năm đổi mới. được những kết qủa đó do Đảng Cộng
sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mac-
Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta.
1
Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn và sự vận dụng vào cách mạng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn và sự vận dụng vào cách mạng Việt Nam - Người đăng: nguyettran1610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn và sự vận dụng vào cách mạng Việt Nam 9 10 595