Ktl-icon-tai-lieu

Nhà thuốc An Khang

Được đăng lên bởi Duy Anh
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 2436 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Báo Cáo Thực Hành Quầy Thuốc

DVHD:Đặng Thị Vũ Hiệp

TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA Y DƯỢC

ĐỘC LẬP – TỰ DO- HẠNH PHÚC

Page | 1

BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

: NGUYỄN VĂN HẠNH . LỚPD112T1-DS6

NƠI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỊA CHỈ

: NHÀ THUỐC PHÚC THIÊN ÂN

: 560 NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG ĐÔNG,

QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỜI GIAN THỰC TẬP

: TỪ NGÀY 18/09/2014-30/10/2014

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : ĐẶNG THỊ VŨ HIỆP

Năm học 2012 – 2014

NGUYỄN VĂN HẠNH

TRANG

Báo Cáo Thực Hành Quầy Thuốc

DVHD:Đặng Thị Vũ Hiệp

PHÂN I : GIƠI THIÊU CHUNG VÊ ĐƠN VI THƯC TẬP:...............................................5
1.Tên va đia chi thưc tập...............................................................................................5
2.Vi tri đia ly...................................................................................................................6
3.Biên chê nha thuôc...................................................................................................7
4.Vai trò của người dược sĩ trung học tại cơ sơ...................................................8
5.Cơ sơ vật chât
PHÂN II : BAO CAO KÊT QUA THƯC TÂP NHA THUÔC..............................................9
6.Cac sop tai nha thuôc................................................................................................10
7.Tim hiêu-mua hang...............................................................................................13
8.Tìm hiểu-phụ bán hàng....................................................................................22
9.Tư vân trước-trong bán hàng.......................................................................28
10.Viêc phôi hơp khi ban thuôc không cân đơn...............................................36
11.Sắp xếp –bảo quản thuốc.................................................................................64
12.Doanh mục thuốc được phép kinh doanh tại nhà thuốc..................................72
PHÂN III : Nhận xet kêt qua hoc tập cua hoc viên............................................73
13.Tư nhân xét kêt qua hoc tâp............................................................................73
14.Lơi cam ơn vơi cơ sơ thưc tâp..........................................................................74
15.Lơi cam ỏn vơi thầy cô ....................................................................................75
PHÂN III :Nhân xét v...

Báo Cáo Th c Hành Qu y Thu c DVHD:Đ ng Th Vũ Hi p


 !"#$
%&'()*


  !"##$#%"&
' ()
*+,- .&/ " 0123 4 02 *51
$1678
3, 9#:;/<;$/#=%>/;#/;$/#=
2!"? *@+A

+,-./010'012
NGUY N VĂN H NH TRANG
Nhà thuốc An Khang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà thuốc An Khang - Người đăng: Duy Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Nhà thuốc An Khang 9 10 219