Ktl-icon-tai-lieu

nhật kí thực tập

Được đăng lên bởi royal-tung90
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 791 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 1: Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014.
Nội dung công việc

Cách xử lý công việc

- Gặp mặt đồng chí Nguyễn Hữu Mai , Nghiên cứu tài liệu tại
cán bộ thương binh xã hội xã.
Mục đích : trao đổi nắm bắt tình hình
về các đối tượng người có công và các
đối tượng thuộc diện chính sách được
nhà nước hỗ trợ trong địa bàn xã .
-Xin tài liệu và Nghiên cứu tài liệu
hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi về
người có công với cách mạng.
Gồm 2 phần chính:
+ Phần I: Hệ thống các văn bản mới
nhất về ưu đãi người có công với cách
mạng.
+ Phần II: Hỏi – đáp các tình huống và
vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng.

cơ quan thực tập.

Ghi chú

Tuần 2: Từ ngày 16/6/2014 đến ngày 20/6/2014.
Nội dung công việc

Cách xử lý

công việc
Cùng cán bộ Lao động – Thương Binh Xã Hội Soạn thảo bằng
xây dựng Quyết định thành lập Ban rà soát các văn bản.
đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi đối với
người có công với cách mạng.
Nội dung quyết định thành lập gồm:
Điều 1: Thành lập Ban rà soát chính sách ưu đãi
đối với người có công với cách mạng trong 2
năm 2014-2015:
Điều 2: Nhiệm vụ , quyền hạn của ban rà soát:
Điều 3: Tổ chức và hoạt động của ban rà soát:
Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày
ký. Văn phòng HĐND và UBND, trưởng các
ban ngành, đoàn thể, các đơn vị, cá nhân có liên
quan:
.

Ghi
chú

Tuần 3: Từ ngày 23/6/2014 đến ngày 27/6/2014
Nội dung công việc
Cách xử lý công việc
Cùng cán bộ Lao động – TBXH lập Kế Soạn thảo bằng văn bản
hoạch tổng ra soát việc thực hiện chính
sách ưu đãi đối với người có công với
cách mạng trong 2 năm (2014-2015.)
Nội dung Kế hoạch gồm những phần
sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
2. Yêu cầu
II. Nội dung và thời gian thực hiện
1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trưởng của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước
về chính sách ưu đãi đối với người có
công với cách mạng.
2. Tổ chức ra soát việc thực hiện chế độ,
chính sách ưu đãi đối với người có công
với cách mạng
3. Giải quyết chính sách đối với người có
công sau khi tổng ra soát.
4. Đánh giá kết quả và thực hiện công tác
thi đua khen thưởng.
III. Tổ chức thực hiện
1. Công chức văn hoá – LĐ TBXH
2. Uỷ ban mặt trận Tổ quốc.
3. Công chức tài chính ngân sách
4. Các đoàn thể chính trị xã hội và các
Hội.

Ghi chú

IV. Kinh phí thực hiện
V. Tiến độ tổ chức thực hiện

Tuần 4: Từ ngày 30/6/2014 đến ngày 04/7/2014
Nội dung công việc
Cách xử lý công việc Ghi chú
Cùng cán bộ Lao động – TBXH hướng dẫn Cùng với cán bộ Lao
các đồng chí trong ban ra soát ghi phiếu rà động – TBXH và...
Tuần 1: Từ ngày 09/6/2014 đến ngày 13/6/2014.
Nội dung công việc Cách xử lý công việc Ghi chú
- Gặp mặt đồng chí Nguyễn Hữu Mai ,
cán bộ thương binh xã hội xã.
Mục đích : trao đổi nắm bắt tình hình
về c đối tượng người công các
đối tượng thuộc diện chính sách được
nhà nước hỗ trợ trong địa bàn xã .
-Xin tài liệu Nghiên cứu tài liệu
hướng dẫn thực hiện chế đ ưu đãi về
người có công với cách mạng.
Gồm 2 phần chính:
+ Phần I: Hệ thống các văn bản mới
nhất về ưu đãi người công với cách
mạng.
+ Phần II: Hỏi – đáp các tình huống
vướng mắc thực hiện chính sách ưu đãi
người có công với cách mạng.
Nghiên cứu tài liệu tại
cơ quan thực tập.
nhật kí thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhật kí thực tập - Người đăng: royal-tung90
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
nhật kí thực tập 9 10 67