Ktl-icon-tai-lieu

Nhật ký thực tập

Được đăng lên bởi Kiều Như
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 563 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------------

NHẬT KÝ THỰC TẬP
Khoa Thư viện – Thông tin
Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Như
Lớp :

TV43B

Cơ quan thực tập:

Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải

Dương
Thời gian thực tập:

Từ ngày 19/ 01/ 2015 đến ngày 18/ 04/ 2015

Thời gian thực tập tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ, em được tham gia trực tiếp
vào các quá trình trong chu trình hoạt động của cơ quan với sự hướng dẫn, chỉ bảo
nhiệt tình của cán bộ Chi cục. Quá trình thực tập từ ngày 19/01/2015 đến ngày
18/04/2015 em đã được thực tập trong các vai trò khác nhau và làm các nghiệp vụ
chuyên môn của người cán bộ lưu trữ. Trong quá trình thực tập em đã được học hỏi
và làm nhiều việc chuyên ngành lưu trữ…
1. Nội dung, quy chế làm việc tại cơ quan

Luôn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của Chi cục
Văn thư – Lưu trữ.
- Đi đúng giờ:
+ Sáng : Từ 7h30 - 11h00
+ Chiều : Từ 13h00 - 17h00
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Trong quá trình thực tập em luôn cố gắng hoàn thành công việc được
giao, thực hiện đúng nguyên tắc, yêu cầu của các phòng nghiệp vụ của Chi
cục; tích cực trong việc rèn luyện ý thức làm việc của bản thân.
2. Các công việc đã làm tại chi cục Văn thư – Lưu trữ

Tuần

Thời gian

Công việc
- Đến Chi cục Văn thư – Lưu trữ gặp mặt Ban lãnh
đạo để sắp xếp công việc.
- Làm quen với cơ sở thực tập (các phòng ban, cán bộ

1

19 – 23/ 01/ 2015

lưu trữ)
- Tìm hiểu các quy định làm việc, tổng quan về bộ
máy hoạt động của Chi cục.

24 – 25/ 01/ 2015

2

Thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ

-

Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hồ

-

sơ, tài liệu.
Giúp người dùng tin tra tìm tài liệu, lấy

26 – 30/ 01/ 2015

tài liệu cho người dùng tin khi có nhu
cầu và sắp xếp tài liệu lên giá

31/ 01 – 01/ 02/ 2015

Thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ

Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hồ sơ, tài
3

02 – 06/ 02/ 2015

liệu
-

07 – 08/ 02/ 2015

Tìm tài liệu theo yêu cầu

Thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ

4

09 – 13/ 02/ 2015

-

Vệ sinh kho lưu trữ, sắp xếp lại tài liệu
trên giá.

14 -15/ 02/ 2015

16 – 20/ 02/ 2015

Thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ

- Sắp xếp hồ sơ, tài liệu.
- Cho mượn tài liệu và sao chụp tài liệu khi bạn đọc

5

có nhu cầu
21 – 22/ 02/ 2015

23 – 27/ 02/ 2015
6

Thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ

- Phân loại hồ sơ, tài liệu.
- Xử lý và phục chế tài liệu hư hỏng ở mức độ nhẹ

28/ 02 – 01/ 03/ 2015

Thứ Bảy và Chủ nhật được nghỉ

- Giúp người dùng tin tra tìm tài liệu, lấy tài liệu cho
02 – 06/ 03/ 2015

người ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
---------------------
NHẬT KÝ THỰC TẬP
Khoa Thư viện – Thông tin
Họ và tên sinh viên: Phạm Thị Như
Lớp : TV43B
Cơ quan thực tập: Chi cục Văn thư – Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hải
Dương
Thời gian thực tập: Từ ngày 19/ 01/ 2015 đến ngày 18/ 04/ 2015
Thời gian thực tập tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ, em được tham gia trực tiếp
vào các quá trình trong chu trình hoạt động của cơ quan với sự hướng dẫn, chỉ bảo
nhiệt tình của cán bộ Chi cục. Quá trình thực tập từ ngày 19/01/2015 đến ngày
18/04/2015 em đã được thực tập trong các vai trò khác nhau và làm các nghiệp vụ
chuyên môn của người cán bộ lưu trữ. Trong quá trình thực tập em đã được học hỏi
và làm nhiều việc chuyên ngành lưu trữ…
1. Nội dung, quy chế làm việc tại cơ quan
Luôn chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế làm việc của Chi cục
Văn thư – Lưu trữ.
- Đi đúng giờ:
+ Sáng : Từ 7h30 - 11h00
+ Chiều : Từ 13h00 - 17h00
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Nhật ký thực tập - Trang 2
Nhật ký thực tập - Người đăng: Kiều Như
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nhật ký thực tập 9 10 606