Ktl-icon-tai-lieu

Những điểm mới về quốc hội theo Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992

Được đăng lên bởi n-t-phuonganh96
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
Nhìn lại lịch sử lập hiến của Nhà nước ta cho thấy, qua việc ban hành các bản
Hiến pháp, từ bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp năm 1946) đến nay, đều gắn với các
dấu mốc phát triển lớn trong lịch sử quốc gia, dân tộc. Nếu quan niệm bản Hiến pháp
nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 là bản Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới, thì đến
bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013 là một sự tiếp nối mạnh
mẽ, sâu sắc hơn, sẽ thật sự đóng vai trò là "nhân tố để nước ta vững bước vào thời kỳ mới
- thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đồng bộ cả về kinh tế và chính
trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển về mọi mặt và chủ động hội nhập quốc tế" .
Với tính chất là một cơ quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam, là cơ
quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nước cao
nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội luôn chiếm một vị trí
quan trọng trong các quy định pháp luật, mà trước hết là Hiến pháp, về thể chế chính trị
nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần
mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối với chế định Quốc
hội phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.
Phân tích những điểm mới, tiến bộ của chế định Quốc hội trong Hiến pháp 2013 so
vơi Hiến pháp 1992 giúp ta so sánh, đồng thời tìm ra những điểm kế thừa, phát triển, bổ
sung khuyết thiếu, sửa đổi sai sót của thời kỳ trước trong pháp luật hiện hành. Chính vì
vây, em đã chon đề tài số 5: Những điểm mới về quốc hội theo Hiến pháp 2013 so với
Hiến pháp 1992 cho bài tiểu luận của mình. Tuy nhiên, do trình độ nhận thức còn hạn chế
nên không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự góp ý của thầy cô. Em xin
chân thành cảm ơn !
I. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội
1. Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước
Trong bộ máy nhà nước, Quốc hội có vị trí quan trọng đặc biệt. Hiến pháp năm 1946,
tại Điều 22 đã xác định “Nghị viện nhân dân là cơ quan quyền lực cao nhất của nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Tại Hiến pháp năm 1959, Điều 43 chỉ thay từ “Nghị viện”
bằng từ Quốc hội và vẫn giữ nguyên nội dung như Điều 22 Hiến pháp năm 1946. Hiến
pháp năm 1980 (sau khi thống nhất đất nước) và Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung
năm 2001) cũng với tinh thần đó nhưng được thể hiện rõ ràng, đầy đủ hơn. Điều 83 Hiến
pháp năm 1992 khẳng định: Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộ...
MỞ ĐẦU
Nhìn lại lịch sử lập hiến của Nhà nước ta cho thấy, qua việc ban hành các bản
Hiến pháp, từ bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pp năm 1946) đến nay, đều gắn với các
dấu mốc phát triển lớn trong lịch sử quốc gia, dân tộc. Nếu quan niệm bản Hiến pháp
nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 bản Hiến pháp của thời kỳ đầu đổi mới, thì đến
bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi) năm 2013 một sự tiếp nối mạnh
mẽ, sâu sắc hơn, sẽ thật sự đóng vai trò là "nhân tố để nước ta vững bước vào thời kỳ mới
- thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đồng bộ cả về kinh tế và chính
trị, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển về mọi mặt và chủ động hội nhập quốc tế" .
Với tính chất một quan quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam,
quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam là cơ quan quyền lực Nhà ớc cao
nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội luôn chiếm một vị trí
quan trọng trong c quy định pháp luật, trước hết Hiến pháp, về thể chế chính trị
nói chung và bộ máy nhà nước nói riêng. Việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam năm 1992 lần
mới đây nhất (năm 2013) tất yếu kéo theo những thay đổi đáng kể đối với chế định Quốc
hội phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.
Phân tích những điểm mới, tiến bcủa chế định Quốc hội trong Hiến pháp 2013 so
vơi Hiến pháp 1992 giúp ta so sánh, đồng thời m ra những điểm kế thừa, phát triển, bổ
sung khuyết thiếu, sửa đổi sai sót của thời kỳ trước trong pháp luật hiện hành. Chính
vây, em đã chon đề tài số 5: Những điểm mới vquốc hội theo Hiến pháp 2013 so với
Hiến pháp 1992 cho bài tiểu luận của mình. Tuy nhiên, do tnh độ nhận thức còn hạn chế
n kng tránh khỏi những sai t. Em mong nhận được sự góp ý của thầy cô. Em xin
chân thành cảm ơn !
I. Vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội
1. Vị trí của Quốc hội trong bộ máy nhà nước
Trong bộ máy nhà nước, Quốc hội vị trí quan trọng đặc biệt. Hiến pháp năm 1946,
tại Điều 22 đã xác định Nghị viện nhân dân quan quyền lực cao nhất của nước
Việt Nam dân chủ cộng hòa”. Tại Hiến pháp năm 1959, Điều 43 chỉ thay từ Nghị viện
bằng từ Quốc hội và vẫn giữ nguyên nội dung như Điều 22 Hiến pháp năm 1946. Hiến
pháp năm 1980 (sau khi thống nhất đất nước) Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung
năm 2001) cũng với tinh thần đó nhưng được thể hiệnràng, đầy đủ hơn. Điều 83 Hiến
pháp năm 1992 khẳng định: Quốc hội làquan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan
quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam. Hiến pháp
năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2013 (sau đây gọi Hiến pháp sửa đổi 2013) tiếp tục
khẳng định vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội như bốn
bảnHiến pháp trước, song về mức độ đã được điều chỉnh cho phù hợp hơn với thực tiễn,
nội dung được thể hiện đọng gọn hơn. Điều 69 Hiến pháp năm 2013 xác định
Quốc hội quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, quan quyền lực cao nhất của
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
1
Những điểm mới về quốc hội theo Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điểm mới về quốc hội theo Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 - Người đăng: n-t-phuonganh96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Những điểm mới về quốc hội theo Hiến pháp 2013 so với Hiến pháp 1992 9 10 815