Ktl-icon-tai-lieu

Những giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị

Được đăng lên bởi manh-phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã ở Lào Cai
LCĐT - Những năm qua, việc kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là
cấp xã đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị cấp xã đã
được kiện toàn theo hướng gần dân, vì dân hơn; phương pháp công tác và
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ xã được đổi mới...
Tuy nhiên, hệ thống chính trị cấp xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở
các xã đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó nâng cao nhận thức
sẽ giúp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ xã, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cũng như các tổ chức chính trị - xã hội trong thực tiễn ở xã,
nhất là thực hiện dân chủ, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.

Cán bộ, công chức xã Xuân Quang (Bảo Thắng) thực hiện điều tra nông nghiệp - nông thôn.
Ảnh: PV

Tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương khóa X và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai tới cán bộ, đảng
viên và nhân dân trong xã hiểu rõ vị trí, tầm quan trọng về nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cải tiến và nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; nâng cao kỹ năng
điều hành của cấp ủy, của bí thư chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình
và phê bình; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục triển khai việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới tất cả cán bộ, đảng viên và
nhân dân.
Chú trọng công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng, nhất là ở các
thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng hay đảng viên là nữ, là người
dân tộc còn ít. Các cấp ủy Đảng cần xây dựng các văn bản cụ thể về công tác phát
triển đảng viên từng chi bộ, từng đối tượng quần chúng. Đồng thời, phải phát huy
vai trò của các đoàn thể trong giáo dục phát triển đảng viên.

Tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng ủy xã đối với chính quyền và các đoàn thể chính
trị - xã hội cùng cấp. Đảng ủy xã lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể bằng chủ
trương, nghị quyết, bằng công tác cán bộ và thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát.
Vì thế, đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ủy các xã tỉnh Lào Cai hiện nay
cần: Đổi mới việc ra nghị quyết của đảng ủy ở các xã; xây dựng và thực hiện quy
chế làm việc giữa bí thư và lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, bảo đảm cho cấ...
Những giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị cấp xã ở Lào Cai
LCĐT - Những năm qua, việc kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là
cấp đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị cấp đã
được kiện toàn theo ớng gần dân, vì dân hơn; phương pháp công tác
phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ xã được đổi mới...
Tuy nhiên, hệ thống chính trị cấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị ở
các xã đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó nâng cao nhận thức
sẽ giúp nhân dân hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ xã, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân cũng như các tổ chức chính trị - hội trong thực tiễn xã,
nhất là thực hiện dân chủ, nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.
Cán bộ, công chức xã Xuân Quang (Bảo Thắng) thực hiện điều tra nông nghiệp - nông thôn.
Ảnh: PV
Tiếp tục quán triệt sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung
ương khóa X Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai tới cán bộ, đảng
viên nhân dân trong hiểu vị trí, tầm quan trọng về nâng cao năng lực lãnh
đạo, sức chiến đấu của tổ chức sở đảng. Cải tiến nâng cao chất lượng sinh
hoạt chi bộ theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban thư Trung ương Đảng
và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; nâng cao kỹ năng
điều hành của cấp ủy, của thư chi bộ. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình
p bình; mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tiếp tục triển khai việc học
tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới tất cả cán bộ, đảng viên
nhân dân.
Chú trọng công tác kết nạp đảng viên phát triển tổ chức đảng, nhất các
thôn, bản chưa đảng viên, chưa tổ chức đảng hay đảng viên nữ, người
dân tộc còn ít. Các cấp ủy Đảng cầny dựng các văn bản cụ thể về công tác phát
triển đảng viên từng chi bộ, từng đối tượng quần chúng. Đồng thời, phải phát huy
vai trò của các đoàn thể trong giáo dục phát triển đảng viên.
Những giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị - Trang 2
Những giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị - Người đăng: manh-phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Những giải pháp kiện toàn hệ thống chính trị 9 10 422