Ktl-icon-tai-lieu

Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trước đổi mới

Được đăng lên bởi lenguyen262310
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất trước đổi mới:
- Lực lượng sản xuất ở Việt Nam rất thấp kém, lạc hậu và phát triển không đồng
đều:
+ Là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất chủ yếu dựa trên kinh
nghiệm mà cha ông để lại.
+ Trình độ quản lý thấp cùng với nền sản xuất tự cấp tự túc, bị Mĩ bao vây cấm
vận về nhiều mặt, nhất là về kinh tế.
+ Trình độ người lao động rất thấp, hầu hết không có chuyên môn tay nghề, chưa
qua đào tạo.
+ Công cụ lao động thô sơ, tụt hậu.
- Trong khi đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dưng quan hệ sản xuất: xã
hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, “thực hiện một nền
kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc
sở hữu toàn dân và kinh tế hợp tác sã thuộc sở hữu tập thể của nhân dân lao
động”( Điều 18 Hiến pháp 1980).
- Chưa nhận thức đúng về quy luật:
+ Ra sức vận động, thậm chí cưỡng bức nông dân đi vào hợp tác xã làm ăn.
+ Mở rộng và phát triển các nông trường quốc doanh, các nhà máy xí nghiệp lớn
mà không tính dến trình độ của LLSX còn đang thấp kém
+ Nhấn mạnh quá mức sở hữu tư liệu sản xuất theo hướng tập thể hóa
+ Chỉ chú ý dến tư liệu sản xuất một cách thuần túy mà không chú ý đến yếu tố
người lao động cả về trình độ và thái độ lao động.
 Hậu quả:
- Sản xuất bị kìm hãm, đời sống nhân dân đi xuống nhanh chóng, nhất là ở phía
Nam.
- Số người bị thiếu đói tăng, bội chi lớn, đời sống nhân dân thiếu thốn, nhiều hiện
tượng trong xã hội có tính tiêu cực nghiêm trọng
- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp
- Phân phối lưu thông có nhiều rối ren
- Những mất cân đối trong nền kinh tế chậm được thu hẹp…
2. Sự vận dụng phù hợp sau đổi mới:
- Lực lượng sản xuất đã phát triển hơn nhưng vẫn thấp kém, lạc hậu và không
đều:
+ Trình độ chuyên môn người lao động ngày càng được nâng cao nhưng vẫn
chưa đáp ứng yêu cầu đât nước
+ Máy móc, các trang thiết bị hiện đại ngày càng được sử dụng rộng rãi
+ Chất lượng giống cây trồng được nâng cao
+ Những ứng dụng về công nghệ mới cũng được đẩy manh như kỹ thuật hạt
nhân,…
+ Hệ thống điện, trường, đường, trạm cũng dần được hoàn thiện
- Quan hệ sản xuất được xác định lại: cho phép tồn tại nền kinh tế nhiều thành
phần “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Cơ cấu kinh tế
nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên

chế độ sở hữu toàn dân,...
1. Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất trước đổi mới:
- Lực lượng sản xuất ở Việt Nam rất thấp kém, lạc hậu và phát triển không đồng
đều:
+ Là một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất chủ yếu dựa trên kinh
nghiệm mà cha ông để lại.
+ Trình độ quản lý thấp cùng với nền sản xuất tự cấp tự túc, bị Mĩ bao vây cấm
vận về nhiều mặt, nhất là về kinh tế.
+ Trình độ người lao động rất thấp, hầu hết không có chuyên môn tay nghề, chưa
qua đào tạo.
+ Công cụ lao động thô sơ, tụt hậu.
- Trong khi đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương xây dưng quan hệ sản xuất: xã
hội chủ nghĩa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, “thực hiện một nền
kinh tế quốc dân chủ yếu có hai thành phần: thành phần kinh tế quốc doanh thuộc
sở hữu toàn dân và kinh tế hợp tác sã thuộc sở hữu tập thể của nhân dân lao
động”( Điều 18 Hiến pháp 1980).
- Chưa nhận thức đúng về quy luật:
+ Ra sức vận động, thậm chí cưỡng bức nông dân đi vào hợp tác xã làm ăn.
+ Mở rộng và phát triển các nông trường quốc doanh, các nhà máy xí nghiệp lớn
mà không tính dến trình độ của LLSX còn đang thấp kém
+ Nhấn mạnh quá mức sở hữu tư liệu sản xuất theo hướng tập thể hóa
+ Chỉ chú ý dến tư liệu sản xuất một cách thuần túy mà không chú ý đến yếu tố
người lao động cả về trình độ và thái độ lao động.
Hậu quả:
- Sản xuất bị kìm hãm, đời sống nhân dân đi xuống nhanh chóng, nhất là ở phía
Nam.
- Số người bị thiếu đói tăng, bội chi lớn, đời sống nhân dân thiếu thốn, nhiều hiện
tượng trong xã hội có tính tiêu cực nghiêm trọng
- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp
- Phân phối lưu thông có nhiều rối ren
- Những mất cân đối trong nền kinh tế chậm được thu hẹp…
2. Sự vận dụng phù hợp sau đổi mới:
- Lực lượng sản xuất đã phát triển hơn nhưng vẫn thấp kém, lạc hậu và không
đều:
+ Trình độ chuyên môn người lao động ngày càng được nâng cao nhưng vẫn
chưa đáp ứng yêu cầu đât nước
+ Máy móc, các trang thiết bị hiện đại ngày càng được sử dụng rộng rãi
+ Chất lượng giống cây trồng được nâng cao
+ Những ứng dụng về công nghệ mới cũng được đẩy manh như kỹ thuật hạt
nhân,…
+ Hệ thống điện, trường, đường, trạm cũng dần được hoàn thiện
- Quan hệ sản xuất được xác định lại: cho phép tồn tại nền kinh tế nhiều thành
phần “Nhà nước phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN. Cơ cấu kinh tế
nhiều thành phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên
Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trước đổi mới - Trang 2
Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trước đổi mới - Người đăng: lenguyen262310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Những sai lầm về quy luật quan hệ sản xuất không phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trước đổi mới 9 10 304