Ktl-icon-tai-lieu

Những vấn đề chung về triết học

Được đăng lên bởi quynhanh-yat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Triết học
I. Phần cơ sở lý luận ngành:
Câu 1.Điều kiện ra đời của triết học Mác + Tiền đề lý luận cho sự ra đời
của triết học Mác?
a. Điều kiện kinh tế - xã hội.
* Sự củng cố và phát triển của phương thức sản xuất TBCN trong điều kiện
cách mạng công nghiệp.
- Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Sự phát triển mạnh
mẽ của lực lượng sản xuất do tác động của cách mạng công nghiệp, làm cho
phương thức sản xuất TBCN được củng cố vững chắc là đặc điểm nổi bật trong
đời sống kinh tế - xã hội ở những nước chủ yếu của châu âu. Nước anh đã hoàn
thành cuộc CMCN và trở thành cường quốc công nghiệp lớn nhất. ở pháp, cuộc
CMCN đang đi vào giai đoạn hình thành. Cuộc CMCN cũng làm cho nền sản
xuất xã hội ở Đức được phát triển mạnh ngay trong lòng xã hội phong kiến.
- Sự phát triển của CNTB làm cho những mâu thuẫn xã hội càng thêm gay gắt
và bộc lộ ngày càng rõ rệt và biểu hiện về mặt xã hội là các cuộc đấu tranh của
giai cấp vô sản chống các nhà tư bản.
* Sự xuất hiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tư cách là 1 lực
lượng chính trị - xã hội độc lập.
- Giai cấp vô sản và giai cấp tư sản ra đời và lớn lên cùng với sự hình thành và
phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Khi chế độ tư bản chủ
nghĩa được xác lập, giai cấp tư sản trở thành giai cấp thống trị xã hội, giai cấp
vô sản trở thành bị trị thì mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản vốn mang tính đối
kháng phát triển trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp.
- Tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa của công nhân Liông ở Pháp (1831-1834),
công nhân dệt Xilêdi ở Đức(1844)và đặc biệt là phong trào Hiến chương ở Anh
(1838-1848) là phong trào cách mạng to lớn đầu tiên, thật sự có tính chất quần
chúng và có hình thức chính trị.

- Trong hoàn cảnh lịch sử đó, giai cấp tư sản không còn đóng vai trò là giai cấp
cách mạng. Ở Anh, Pháp giai cấp tư sản tuy nắm quyền thống trị, lại hoảng sợ
trước cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản nên không còn là vị trí tiên phong
trong quá trình cải tạo dân chủ như trước. Còn giai cấp tư sản Đức đang lớn lên
trong lòng xã hội phong kiến, vốn đã khiếp sợ bạo lực cách mạng khi nhìn vào
tấm gương Cách mạng tư sản Pháp 1789, nay lại thêm sợ hãi trước sự phát triển
của phong trào công nhân Đức. Vì vậy, giai cấp vô sản xuất hiện trên vũ đài lịch
sử với sứ mệnh xoá bỏ xã hội tư bản và trở thành lực lượng tiên phong trong
cuộc đấu tranh cho nền dân chủ và tiến bộ xã hội.
* Thực tiễn cách mạng của giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự ra
đời của triết học Mác.
Cuộc ...
Triết học
I. Phần cơ sở lý luận ngành:
Câu 1.Điều kiện ra đời của triết học Mác + Tiền đề luận cho sự ra đời
của triết học Mác?
a. Điều kiện kinh tế - xã hội.
* Sự củng cố phát triển của phương thức sản xuất TBCN trong điều kiện
cách mạng công nghiệp.
- Triết học Mác ra đời vào nhữngm 40 của thế k XIX. Sự phát triển mạnh
mẽ của lực lượng sản xuất do tác động của cách mạng công nghiệp, làm cho
phương thức sản xuất TBCN được củng cố vững chắc là đặc điểm nổi bật trong
đời sống kinh tế - xã hội ở những nước chủ yếu của châu âu. Nước anh đã hoàn
thành cuộc CMCN và trở thành ờng quốc công nghiệp lớn nhất. ở pháp, cuộc
CMCN đang đi vào giai đoạn hình thành. Cuộc CMCN cũng làm cho nền sản
xuất xã hội ở Đức được phát triển mạnh ngay trong lòng xã hội phong kiến.
- Sphát triển của CNTB làm cho những mâu thuẫn hội càng thêm gay gắt
bộc l ngày càng rệt và biểu hiện về mặthội là các cuộc đấu tranh của
giai cấp vô sản chống các nhà tư bản.
* Sự xuất hiện của giai cấp sản trên đài lịch sử với cách 1 lực
lượng chính trị - xã hội độc lập.
- Giai cấp sản và giai cấp sản ra đời và lớn lên cùng với sự hình thành và
phát triển của phương thức sản xuất bản chủ nghĩa. Khi chế độ bản chủ
nghĩa đượcc lập, giai cấp sản trở thành giai cấp thống trị hội, giai cấp
sản trở thành bị trị thì mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản vốn mang tính đối
kháng phát triển trở thành những cuộc đấu tranh giai cấp.
- Tiêu biểu là những cuộc khởi nghĩa của công nhân Liông ở Pháp (1831-1834),
công nhân dệt Xilêdi ở Đức(1844)và đặc biệt là phong trào Hiến chương ở Anh
(1838-1848) phong trào cách mạng to lớn đầu tiên, thật s tính chất quần
chúng và có hình thức chính trị.
Những vấn đề chung về triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những vấn đề chung về triết học - Người đăng: quynhanh-yat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Những vấn đề chung về triết học 9 10 643