Ktl-icon-tai-lieu

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2013

Được đăng lên bởi M Thong Mthong
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG CĐN NGHỀ ĐÀ NẴNG
TỔ CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC CHÍNH TRỊ
HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2013
Vấn đề 1:
- Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Nêu tên các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác –
Lênin và mối quan hệ giữa các bộ phận đó.
Chủ nghĩa Mác - Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C. Mác,
Ph. Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin; là sự kế thừa và phát triển những giá trị của
lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở thực tiễn của thời đại; là khoa học về sự nghiệp giải
phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người; là thế giới
quan và phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống tri thức phong phú về nhiều lĩnh vực, nhưng
trong đó có ba bộ phận lý luận quan trọng nhất là: triết học, kinh tế chính trị học và chủ
nghĩa xã hội khoa học:
+ Triết học Mác - Lênin là bộ phận nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển
chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy nhằm hình thành thế giới quan và phương pháp
luận chung nhất cho nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng.
+ Kinh tế chính trị nghiên cứu những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là nghiên
cứu quy luật kinh tế của sự phát sinh, phát triển của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của
phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học nghiên cứu quy luật khách quan của quá trình cách
mạng xã hội chủ nghĩa, sự chuyển biến lịch sử từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin có đối tượng nghiên cứu cụ thể khác
nhau nhưng đều nằm trong hệ thống lý luận khoa học thống nhất - Đó là khoa học về sự
nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc
lột, tiến tới giải phóng con người.
- Các tiền hình thành chủ nghĩa Mác.
+ Về kinh tế - xã hội:
Chủ nghĩa Mác ra đời trong những năm 40 của thế kỷ XIX ở Tây Âu. Đó cũng là thời
kỳ CNTB đã bước sang giai đoạn mới nhờ tác động của cách mạng công nghiệp. Cuộc cách
mạng công nghiệp đã làm cho phương thức sản xuất TBCN được củng cố vững chắc. Mác
viết: “GCTS trong quá trình thống trị chưa đầy một thế kỷ đã tạo ra LLSX nhiều hơn, đồ sộ
hơn LLSX của tất cả các thế hệ trước kia cộng lại”
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản cũng làm lộ rõ thêm mâu thuẫn cơ bản vốn có của
nó, đó là mâu thuẫn giữa một bên là tính chất xã hội hóa và trình độ phát triển ngày càng
cao của lực lượng sản xuất ...
TRƯỜNG CĐN NGHỀ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC CHÍNH TRỊ
HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2013
Vấn đề 1:
- Chủ nghĩa Mác – Lênin gì? Nêu tên các bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác –
Lênin và mối quan hệ giữa các bộ phận đó.
quan điểm học thuyết
 !"#$%&' !kế thừa phát triển (#)
) *++,-.#/ ,!012.'3 !"4
"56"7 44"5-8-294"5+1':;
<="+/""=>"?@:>A!0B.
  #A""C33=!+
#255@@9">D=><=#6Etriết học, kinh tế chính tr học chủ
nghĩa xã hội khoa họcE
FTriết học Mác - Lênin @9">A=(<=G=>>29"#$
=6!HI9+8=GJBKthế giới quan phương pháp
luận chung nhất >A!0B.
FKinh tế chính trị A=(<=G=>:HI92L@
A=<=G=>: !" "#$+@4 !#21
"+/A 4H=69 4
FChủ nghĩa hội khoa học A=<=G=><=<=#K
B.HI9 !=G$@:) *M+@4HI9
N@9">6=52+OA=P$
=+23=JB#D=>6Q53 !
"4"56"7 44"5-8-29R:29"@A@5
9:;4"5+1
- Các tiền hình thành chủ nghĩa Mác.
+ Về kinh tế - xã hội:
#21#(SBTU:VW&W,X-GY=Q5Z1
[\XN2I@+; 2.B;129B.7"=9
B.7"2IB"+/A 4H=6XN\2+O(]
:E^X_#<=#K#)+2`GB9:V2I.#_W3=/2a 9
/_W64:#+;9.
_!"#$+@4ZB9#bBB-==c/@45
525B-==c(B9@d6HI95#K29"#$G
!+O 4H=6e_Wf;B9@<= 4H=6egh_WfX+N4
eXN\f-==cG2+O@$=3BLHI925B-==c(6"
7 4e^%_f6"+ 4e^X_fic2:j"#26=#=@$=
6"7-E#h:8+/kX26=#7-Ge"f
X26=#7-8W8g="#25^%_2IG;
B.#,!+O"#=926=#38-:@9HI
9
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2013 - Người đăng: M Thong Mthong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP MÔN HỌC CHÍNH TRỊ HỆ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NĂM 2013 9 10 301