Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung thảo luận "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam"

Được đăng lên bởi Lan Anh Tran
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1046 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu 1: Trình bày vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc chu ẩn bị thành l ập
Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự chuẩn bị đó?
Trả lời:
1.

Vai trò:

a.

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng – chính trị cho việc thành lập Đảng

Mục đích: Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam
Nội dung: Thể hiện qua các tác phẩm, bài viết của Người. Đặc biệt có các tác phẩm
lớn như: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường kách m ệnh (1925-1927) th ể
hiện hệ thống quan điểm của Người.
Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con
đường cách mạng vô sản
Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa: trước h ết phải làm cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, sau khi hoàn thành tiến lên cách mạng XHCN
Chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của công nhân và nhân dân lao động trên
toàn thế giới, là kẻ thù trực tiếp, nguy hại nhất của nhân dân các nước thuộc địa
Cách mạng Việt Nam có mối liên hệ với cách mạng vô sản ở chính quốc . Nhưng
cách mạng Việt Nam phải luôn chủ động, sáng tạo, không lệ thuộc
Về lực lượng cách mạng: công nông là gốc của cách mạng, tiểu tư sản, trí thức,
trung nông là bạn bè của công nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo
Phương pháp cách mạng: cách mạng Việt Nam phải sử dụng phương pháp bạo
lực cách mạng: phương pháp vũ trang + chính trị
Đoàn kết quốc tế: là một bộ phận của cách mạng th ế gi ới, nh ưng cách m ạng
Việt Nam luôn có tính độc lập, tự chủ, tự cường đồng thời phải biết tranh thủ sự đồng
tình, ủng hộ của nhân dân thế giới khi có điều kiện
Phải có Đảng lãnh đạo, Đảng phải có học thuyết cách mạng là chủ nghĩa Mác –
Lênin và phải vận dụng một cách đúng đắn vào điều kiện Việt Nam.
b.

Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tổ chức cho việc thành lập Đảng

Tháng 6/1925: Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
Hội có vai trò: tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin sâu rộng trong phong trào
công nhân thông qua phong trào vô sản hóa.
Sau khi hội Việt Nam phát triển đã hình thành 3 tổ chức cộng sản:
-

An Nam Cộng sản Đảng

-

Đông Dương Cộng sản Đảng

-

Đông Dương Cộng sản liên đoàn

Sau khi 3 tổ chức cộng sản ra đời, hoạt động mạnh mẽ, dẫn t ới nguy c ơ chia r ẽ phong
trào. Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị h ợp nh ất các t ổ ch ức
Cộng sản từ 3-7/2/1930 ở Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc
Hội nghị đã quyết định bỏ mọi thành kiến, xung đột cũ, để hợp tác với nhau trong m ột
Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam, và đặt tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị đã thông qua Chánh cương vắn ...
Câu 1: Trình bày vai trò c a lãnh t Nguy n Ái Qu c trong vi c chu n b thành l p
ng C ng s n Vi t Nam. Ý ngh a c a s chu n b ó?Đ ĩ đ
Tr l i:
1. Vai trò:
a. Nguy n Ái Qu c chu n b v t t ng – chính tr ư ưở cho vi c thành l p ng Đả
M c ích: đ Truy n bá ch ngh a ĩ Mác – Lênin v Vi t Nam
N i dung: Th hi n qua các tác ph m, bài vi t ế c a Ng i. c bi t các tác ph m ườ Đặ
l n nh : B n án ch th c dân Pháp (1925), ng ch m nh (1925-1927) th ư ế độ Đườ
hi n h th ng quan i m c a Ng i. đ ườ
- Mu n c u n c gi i phóng dân t c, không con ng nào khác ngoài con ướ đườ
ng đư cách m ng vô s n
- Cách m ng gi i phóng dân t c các n c thu c a: tr c h t ph i làm ướ đị ướ ế cách
m ng dân t c dân ch nhân dân , sau khi hoàn thành ti n lên cách m ng XHCNế
- Ch ngh a th c dân ĩ k thù chung c a công nhân nhân dân lao ng trên độ
toàn th gi i, là ế k thù tr c ti p ế , nguy h i nh t c a nhân dân các n c thu c a ướ đị
- Cách m ng Vi t Nam có m i liên h v i cách m ng vô s n chính qu c . Nh ngư
cách m ng Vi t Nam ph i luôn ch ng, sáng t o, không l thu c độ
- V l c l ng cách m ng: ượ công nông g c c a cách m ng, ti u t s n, trí th c, ư
trung nông là b n c a công nông, do giai c p công nhân lãnh o đạ
- Ph ng pháp cách m ng: cách m ng Vi t Nam ph i s d ng ươ ph ng pháp b oươ
l c cách m ng : ph ng pháp v trang + chính trươ ũ
- oàn k t qu c t : m t b ph n c a cách m ng th gi i, nh ng cách m ngĐ ế ế ế ư
Vi t Nam luôn tính c l p, t ch , t c ng ng th i ph i độ ườ đồ bi t tranh th s ngế đồ
tình, ng h c a nhân dân th gi i khi có i u ki n ế đ
- Ph i có ng lãnh o, ng ph i có h c thuy t cách m ng là Đ đ Đ ế ch ngh a Mác – ĩ
Lênin và ph i v n d ng m t cách úng n vào i u ki n Vi t Nam. đ đ đ
b. Nguy n Ái Qu c chu n b v t ch c cho vi c thành l p ng Đả
Tháng 6/1925: Nguy n Ái Qu c sáng l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niên .
H i vai trò: ch c c truy n ch ngh a Mác Lênin sâu r ng ĩ trong phong trào
công nhân thông qua phong trào vô s n hóa.
Sau khi h i Vi t Nam phát tri n ã hình thành 3 t ch c c ng s n: đ
- An Nam C ng s n ng Đả
- ông D ng C ng s n ngĐ ươ Đả
- ông D ng C ng s n liên oànĐ ươ đ
Nội dung thảo luận "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung thảo luận "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" - Người đăng: Lan Anh Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nội dung thảo luận "Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam" 9 10 450