Ktl-icon-tai-lieu

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Được đăng lên bởi bichngoc78
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 279 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ……………..
----------

TIỂU LUẬN

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và giáo dục đạo đức
cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Trong những tác phẩm, bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã nhiều lần nói đến các phẩm chất đạo đức. Từ thực tế của con người và xã hội Việt
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát thành những chuẩn mực chung nhất của nền đạo
đức cách mạng việt Nam.
Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh
niên, bởi vì “…Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa
xuân của xã hội…”. Đất nước có “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được hay không
là phụ thuộc vào đức và tài của thế hệ trẻ, đặc biệt là những sinh viên đang ngồi trên ghế
giảng đường đại học.
Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng,
giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống
thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc… chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Bởi vậy, cần thiết phải vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Mình để giáo dục đạo đức cho
sinh viên, đó là đòi hỏi khách quan và đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
2. Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu nội dung quan điểm của Hồ Chí Minh về các phẩm chất đạo đức của con người
Việt Nam trong thời đại mới; từ đó vận dụng vào việc xây dựng đạo đức cho sinh viên. Kết
quả nghiên cứu phục vụ cho thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh hiện nay.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ nguồn gốc hình thành, các phân tích liên quan, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh
về đạo đức; đánh giá thực trạng và vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào xây dựng
đạo đức cho sinh viên.

4. Phương pháp nghiên cứu
Tiểu luận nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp sử dụng phương pháp lịch sử, lô gích, hệ thống cấu trúc…
5. Kết cấu tiểu luận
Bài tiểu luận bao gồm các phần:
Mở đầu
Chương 1: Nguồn gốc hình thành tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Chương 2: Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Chương 3: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc xây dựng đạo đức sinh
viên hiện nay
Kết luận
Tài liệu tham khảo

1
Chương 1
NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt
Nam, đồng thời...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ……………..
----------
TIỂU LUẬN
Ni dung tư tưởng H Chí Minh
v đạo đức
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức - Người đăng: bichngoc78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức 9 10 318