Ktl-icon-tai-lieu

ôn tập

Được đăng lên bởi Còi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói nghèo là vấn đề mang tính toàn cầu là sự quan tâm hàng đầu của mỗi quốc
gia và mọi nền kinh tế. Khi xã hội càng phát triển thì sự tồn tại của một bộ phận
lớn người nghèo lại làm cho khoảng cách giàu nghèo trở nên lớn hơn
Ngày nay có khoảng 1/4 dân số thế giới (tương đương 1,5 tỷ người) đang sống
trong điều kiện cùng cực của nghèo khổ, không đủ khả năng đáp ứng được những
nhu cầu cơ bản. Hàng trăm triệu người đang sống quanh giới tuyến nghèo khổ.
Một nửa số dân trên thế giới đang bị phân biệt đối xử, khước từ các cơ hội chỉ vì
tình trạng thất học, dịch bệnh, khác màu da, ô nhiễm môi trường, sự ra tăng các
loại tệ nạn xã hội và mất an ninh chính tri xã hội.
Thiệt thòi lớn nhất là trẻ em, hàng triệu trẻ em không được đến trường, trong
đó có 130 triệu trẻ em ở độ tuổi tiểu học và 175 triệu trẻ em ở độ tuổi trung học cơ
sở, hơn 1/3 số trẻ em trên thế giới bị suy dinh dưỡng.
Tuy nhiên cùng với xu thế phát triển đi lên của xã hội, đã hình thành một bộ
phận dân cư giàu lên và một bộ phận không nhỏ rơi vào cảnh đói nghèo với
khoảng cách ngày càng xa. Vì vậy thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững là một
nhiệm vụ kinh tế, chính trị trọng tâm của tất cả các quốc gia nhằm nâng cao thu
nhập, cải thiện cuộc sống cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tiến
tới thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.
Ở nước ta ngay từ những ngày đầu cách mạng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã luôn
chăm lo tới đời sống của nhân dân: Bác nói: “ Hễ dân đói là Đảng và Chính Phủ có
lỗi, hễ dân rét là Đảng và Chính Phủ có lỗi, hễ dân ốm, đau, bệnh tật là Đảng và
Chính Phủ có lỗi, hễ dân không được học hành là Đảng và Chính Phủ có lỗi ”.
Người coi đó là một giặc nguy hiểm như giặc dốt, giăc ngoại xâm. Vì vậy
sau Cách Mạng Tháng 8 người sớm phát động cuộc vận động thi đua ái quốc kêu
gọi toàn dân bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau để giúp nhân dân thoat
khỏi nạn đói 1945 như tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhường cơm sẻ áo,

quyên góp gạo cứu đói...Theo người xóa giảm nghèo là “Làm cho người nghèo đủ
ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm” từ những tiếp thu đó Đảng
và Nhà Nước coi xóa đói giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các
chương trình hỗ trợ hộ nghèo như chương trình 135, 167...Của Đảng và Nhà Nước
đã từng bước triển khai đến từng địa phương, tuy đã đạt được những thàng tựu
quan trọng góp phần từng bước nâng cao đời sống của người dân nhưng trong quá
trình triển khai vẫn gặp phải nhiều khó khăn thử thách nên ...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đói nghèo là vấn đề mang tính toàn cầu là sự quan tâm hàng đầu của mỗi quốc
gia và mọi nền kinh tế. Khi xã hội càng phát triển thì sự tồn tại của một bộ phận
lớn người nghèo lại làm cho khoảng cách giàu nghèo trở nên lớn hơn
Ngày nay có khoảng 1/4 dân số thế giới (tương đương 1,5 tỷ người) đang sống
trong điều kiện cùng cực của nghèo khổ, không đủ khả năng đáp ứng được những
nhu cầu cơ bản. Hàng trăm triệu người đang sống quanh giới tuyến nghèo khổ.
Một nửa số dân trên thế giới đang bị phân biệt đối xử, khước từ các cơ hội chỉ vì
tình trạng thất học, dịch bệnh, khác màu da, ô nhiễm môi trường, sự ra tăng các
loại tệ nạn xã hội và mất an ninh chính tri xã hội.
Thiệt thòi lớn nhất là trẻ em, hàng triệu trẻ em không được đến trường, trong
đó có 130 triệu trẻ em ở độ tuổi tiểu học và 175 triệu trẻ em ở độ tuổi trung học cơ
sở, hơn 1/3 số trẻ em trên thế giới bị suy dinh dưỡng.
Tuy nhiên cùng với xu thế phát triển đi lên của xã hội, đã hình thành một bộ
phận dân cư giàu lên và một bộ phận không nhỏ rơi vào cảnh đói nghèo với
khoảng cách ngày càng xa. Vì vậy thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững là một
nhiệm vụ kinh tế, chính trị trọng tâm của tất cả các quốc gia nhằm nâng cao thu
nhập, cải thiện cuộc sống cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, tiến
tới thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.
Ở nước ta ngay từ những ngày đầu cách mạng Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã luôn
chăm lo tới đời sống của nhân dân: Bác nói: “ Hễ dân đói là Đảng và Chính Phủ có
lỗi, hễ dân rét là Đảng và Chính Phủ có lỗi, hễ dân ốm, đau, bệnh tật là Đảng và
Chính Phủ có lỗi, hễ dân không được học hành là Đảng và Chính Phủ có lỗi ”.
Người coi đó là một giặc nguy hiểm như giặc dốt, giăc ngoại xâm. Vì vậy
sau Cách Mạng Tháng 8 người sớm phát động cuộc vận động thi đua ái quốc kêu
gọi toàn dân bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau để giúp nhân dân thoat
khỏi nạn đói 1945 như tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhường cơm sẻ áo,
ôn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn tập - Người đăng: Còi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ôn tập 9 10 843