Ktl-icon-tai-lieu

Ôn tập môn thủ tục hành chính

Được đăng lên bởi Loan Nha Tran
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ÔN TẬP
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I.
Khái niệm về TTHC
a. Quan niệm về TT

-Thủ tục: là những thói quen nhưng trong đó là những quy tắc được thể chế hóa hành văn
bản.
=>TT là quy tắc, phép tắc hay quy định phải tuân thủ trước khi thực hiện công việc. TT là
phương thức, cách thức giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, 1 thể lệ thống nhất,
gồm một loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt được kết quả mong muốn.
b. Quan niệm về TTHC
-TTHC là trình tự mà các cơ quan QLHCNN giải quyết công việc trong lĩnh vực trách nhiệm
hành chính và xử lý vi phạm hành chính.
-TTHC là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể trong QLHCNN
-TTHC là một loạt các quy định về trình tự thời gian và không gian các giai đoạn cần phải có
để thực hiện mọi hình thức hoạt động của các CQQLHCNN bao gồm trình tự thành lập các
công sở; trình tự bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức; trình tự lập quy, trình tự
áp dụng quy phạm để bảo đảm các quyền chủ thể và xử lý vi phạm; trình tự tổ chức- tác
nghiệp hành chính.
-TTHC là trình tự, cách thức để CQNN có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ với cá nhân và tổ
chức thực hiện khi giao dịch với CQHCNN.
c. Khái niệm TTHC
TTHC là trình tự, cách thức giải quyết công việc của các CQHCNN có thẩm quyền trong các
mối quan hệ nội bộ HC và giữa các CQHCNN với các tổ chức, cá nhân, công dân . Nó giữ
vai trò đảm bảo cho công việc đạt được mục đích đã định, phù hợp thẩm quyền của CQNN
hoặc của các cá nhân, tổ chức được ủy quyền trong việc thực hiện chức năng QLNN.
Tóm lại: Khái niệm TTHH

Quan niệm về TT: là trình tự, cách thức giải quyết một
công việc, theo t tự, thể lệ nhất định.
Quan niệm về TTHC: là trình tự,cách thức để CQNN có
thẩm quyền t/ h n/ vụ, để cá nhân, t/c giao dịch với
CQNN

Trần Loan Nha-K13-Thanh tra 2

KN TTHC: t/t, cách thức g/q c/v của CQNN có thẩm
quyền, trong các mqh nội bộ và với bên ngoài. Thực hiện
c/n QLNN

2. Đặc điểm của TTHC
a. Được điều chỉnh chủ yếu bằng các quy phạm HC
-QPHC là những quy tắc pháp lý, quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền để giải
quyết thành công công việc QLNN.
-Quy phạm TT gồm:
+TT lập pháp
+TT tư pháp
+TT hành chính
(- Quy phạm pháp luật là những quy tắc, chuẩn mực mang tính bắt buộc chung phải thi hành
hay thực hiện đối với tất cả tổ chức,cá nhân có liên quan, và được ban hành hoặc thừa nhận
bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cấu tạo của quy phạm pháp luật gồm ba thành phần
là giả định, quy định và chế tài.
+ Giả định: là bộ phận quy định...
ÔN TẬP
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN
I. Khái niệm về TTHC
a. Quan niệm về TT
-Thủ tục: là những thói quen nhưng trong đó là những quy tắc được thể chế hóa hành văn
bản.
=>TT là quy tắc, phép tắc hay quy định phải tuân thủ trước khi thực hiện công việc. TT là
phương thức, cách thức giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, 1 thể lệ thống nhất,
gồm một loạt nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt được kết quả mong muốn.
b. Quan niệm về TTHC
-TTHC là trình tự mà các cơ quan QLHCNN giải quyết công việc trong lĩnh vực trách nhiệm
hành chính và xử lý vi phạm hành chính.
-TTHC là trình tự giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ cá biệt, cụ thể trong QLHCNN
-TTHC là một loạt các quy định về trình tự thời gian và không gian các giai đoạn cần phải có
để thực hiện mọi hình thức hoạt động của các CQQLHCNN bao gồm trình tự thành lập các
công sở; trình tự bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức; trình tự lập quy, trình tự
áp dụng quy phạm để bảo đảm các quyền chủ thể và xử lý vi phạm; trình tự tổ chức- tác
nghiệp hành chính.
-TTHC là trình tự, cách thức để CQNN có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ với cá nhân và tổ
chức thực hiện khi giao dịch với CQHCNN.
c. Khái niệm TTHC
TTHC là trình tự, cách thức giải quyết công việc của các CQHCNN có thẩm quyền trong các
mối quan hệ nội bộ HC và giữa các CQHCNN với các tổ chức, cá nhân, công dân . Nó giữ
vai trò đảm bảo cho công việc đạt được mục đích đã định, phù hợp thẩm quyền của CQNN
hoặc của các cá nhân, tổ chức được ủy quyền trong việc thực hiện chức năng QLNN.
Tóm lại: Khái niệm TTHH
Trần Loan Nha-K13-Thanh tra 2
Quan niệm về TT: là trình tự, cách thức giải quyết một
công việc, theo t tự, thể lệ nhất định.
Quan niệm về TTHC: là trình tự,cách thức để CQNN có
thẩm quyền t/ h n/ vụ, để cá nhân, t/c giao dịch với
CQNN
KN TTHC: t/t, cách thức g/q c/v của CQNN có thẩm
quyền, trong các mqh nội bộ và với bên ngoài. Thực hiện
c/n QLNN
Ôn tập môn thủ tục hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ôn tập môn thủ tục hành chính - Người đăng: Loan Nha Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Ôn tập môn thủ tục hành chính 9 10 293