Ktl-icon-tai-lieu

Phẩm chất cần kiệm liêm chính

Được đăng lên bởi Nghiem Vu Ngoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 58 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1:

Chủ tịch Người là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức
cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Trong suốt cuộc đời hoạt động
cách mạng, Người luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi
đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng: Người cách mạng
phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ
cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong
tư tưởng Người, đạo đức cách mạng được khái quát thành những phẩm chất
chung, cơ bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới là: trung với
nước, hiếu với dân; yêu thương con người; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí
công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Trong những phẩm chất đó thì
phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư được Người đề cập
nhiều nhất bởi phẩm chất này gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi
người, gắn liền giữa lời nói và việc làm, giữa suy nghĩ và hành động của mỗi
cá nhân trong đời công cũng như trong đời tư, trong sinh hoạt cũng như
trong công tác. Tư tưởng này của Người có ý nghĩa rộng lớn, sâu xa nhưng
lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống.
Đất nước chúng ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh một số mặt, một số giá trị đã đạt được thì
trong xã hội đang xảy ra những biến động lớn và rất đáng lo ngại như: Tham
ô, tham những, lãng phí và sự xuống cấp về đạo đức,lối sống và nhận thức
của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, việc nhận thức sâu sắc
hơn những tư tưởng của Người về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư
để phát triển bản thân và xã hội là rất cần thiết, tư tưởng này có mối quan hệ
mật thiết với việc chống quan liêu, tham nhũng trong đó Cần, Kiệm, Liêm,
Chính, Chí công vô tư là biểu hiện của một xã hội tiến bộ và hưng thịnh.
Cần, kiệm, liêm, chính là nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng của
mọi người, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên. Những đức tính cần có ấy của
con người giống như bốn mùa của trời, bốn phương của đất như Người đã
từng có câu thơ:
"Trời có bốn mùa: "Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đát có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bố đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa thì không thành trời"
Như vậy để trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt, phải hội đủ các
yếu tố: cần, kiệm, liêm, chính. Trên cơ sở đó Người đã từng nhấn mạnh:
Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh
về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. Người đã giải thích ý nghĩa và

mối liên quan của những t...
Câu 1:
Chủ tịch Người là một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức
cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Trong suốt cuộc đời hoạt động
cách mạng, Người luôn coi trọng vấn đề y dựng đạo đức cách mạng, coi
đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng: Người cách mạng
phải đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ
cách mạng vẻ vang sự nghiệp độc lập dân tộc chủ nghĩa hội. Trong
tưởng Người, đạo đức cách mạng được khái quát thành những phẩm chất
chung, bản nhất của con người Việt Nam trong thời đại mới là: trung với
nước, hiếu với dân; yêu thương con người; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí
công tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Trong những phẩm chất đó t
phẩm chất Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công được Người đề cập
nhiều nhất bởi phẩm chất này gắn liền với hoạt động hàng ngày của mỗi
người, gắn liền giữa lời nói và việc làm, giữa suy nghĩ và hành động của mỗi
nhân trong đời công cũng n trong đời tư, trong sinh hoạt cũng như
trong công tác. Tư tưởng y của Người ý nghĩa rộng lớn, sâu xa nhưng
lại hết sức gần gũi, thiết thực gắn liền với đời sống.
Đất nước chúng ta đang phát triển theo nền kinh tế thị trường định
hướng hội chủ nghĩa, bên cạnh một số mặt, một số gtrị đã đạt được thì
trong xã hội đang xảy ra những biến động lớn và rất đáng lo ngại như: Tham
ô, tham những, lãng phí và sự xuống cấp v đạo đức,lối sống và nhận thức
của một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên. Do đó, việc nhận thức sâu sắc
hơn những tưởng của Người về Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công
để phát triển bản thân và xã hội là rất cần thiết, tư tưởng này mối quan hệ
mật thiết với việc chống quan liêu, tham nhũng trong đó Cần, Kiệm, Liêm,
Chính, Chí công vô tư là biểu hiện của một xã hội tiến bộ và hưng thịnh.
Cần, kiệm, liêm, chính nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng của
mọi người, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên. Những đức tính cần có ấy của
con người giống như bốn mùa của trời, bốn phương của đất như Người đã
từng có câu thơ:
"Trời có bốn mùa: "Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đát có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Người có bố đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa thì không thành trời"
Như vậy để trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt, phải hội đủ các
yếu tố: cần, kiệm, liêm, chính. Trên sở đó Người đã từng nhấn mạnh:
Một dân tộc biết cần, kiệm, biết liêm, một dân tộc giàu về vật chất, mạnh
về tinh thần, là một dân tộc văn minh tiến bộ. Người đã giải thích ý nghĩa và
Phẩm chất cần kiệm liêm chính - Trang 2
Phẩm chất cần kiệm liêm chính - Người đăng: Nghiem Vu Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Phẩm chất cần kiệm liêm chính 9 10 98