Ktl-icon-tai-lieu

Phân cụm giám sát dựa trên đồ thị

Được đăng lên bởi Anh Ta
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 3 lần
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
FIT., 2013, Vol. 58, pp. 60-69
This paper is available online at 

PHÂN CỤM NỬA GIÁM SÁT DỰA TRÊN ĐỒ THỊ

Vũ Việt Vũ1, Vũ Việt Thắng2, Nicolas Labroche3,
Bernadette Bouchon Meunier3, Nguyễn Thị Thu Hiền4
Khoa Điện tử, Trường ĐH Kĩ thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên; 2 Khoa CNTT,
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội; 3 LIP6, ĐH Pierre và Marie Curie 75005, Paris,
Cộng hòa Pháp; 4 Khoa Toán, Trường ĐH Sư Phạm, ĐH Thái Nguyên
1
Email: vuvietvu@gmail.com

1

Tóm tắt. Thuật toán phân cụm nửa giám sát sử dụng một số lượng ít các dữ liệu
đã gán nhãn (seeds) hoặc một số ràng buộc (must-link hoặc can-not link) giữa các
dữ liệu nhằm mục đích cải tiến chất lượng của bài toán phân cụm. Trong bài báo
này, chúng tôi mở rộng một thuật toán phân cụm nửa giám sát sử dụng các seed
bằng cách thêm vào một kĩ thuật học tích cực (active learning) để thu thập các ràng
buộc từ người sử dụng. Theo chúng tôi biết đây là thuật toán đầu tiên trên thế giới
sử dụng đồng thời cả hai loại seed và constraint vào trong cùng một quá trình phân
cụm. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán của chúng tôi cải tiến đáng kể chất
lượng của quá trình phân cụm trên các tập dự liệu thực.
Từ khóa: Thuật toán, phân cụm nửa giám sát, đồ thị.

1.

Mở đầu

Bài toán phân cụm (clustering) là một dạng của phương pháp học không giám sát
(unsupervised learning) được phát biểu như sau: cho tập X gồm n đối tượng, hãy phân rã
tập X ra thành k (k ≤ n) cụm (cluster) sao cho các đối tượng trong cùng một cụm thì
tương tự nhau và các đối tượng ở các cụm khác nhau thì không tương tự nhau theo một
tiêu chuẩn nào đó.
Mặc dù những thuật toán đầu tiên đưa ra giải quyết vấn đề này như K-Means,
Hierarchical Clustering hay Graph-based Clustering đã xuất hiện vào những năm 60 của
thế kỉ trước, tuy nhiên với sự bùng nổ thông tin như vũ bão, rất nhiều nguồn dữ liệu khổng
lồ xuất hiện (tổng số dữ liệu được số hóa từ nhiều nguồn khác nhau trên thế giới năm 2011
sẽ khoảng 2810 exabyte [9]) ở các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi chúng ta phải có các thuật
toán phân cụm dữ liệu hiệu quả để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cả về tốc độ lẫn chất
lượng. Hiện nay bài toán phân cụm là một chủ đề quan trọng trong các hội thảo và các
tạp chí hàng đầu quốc tế như ICDM, ICML, KDD, ECAI, PAMI, Pattern Recognition,
Machine learning,...
60

Phân cụm nửa giám sát dựa trên đồ thị

Một trong những hướng nghiên cứu quan trọng trong các năm gần đây là phát
triển các phương pháp phân cụm nửa giám sát (semi-supervised...
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
FIT., 2013, Vol. 58, pp. 60-69
This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
PHÂN CỤM NỬA GIÁM SÁT DỰA TRÊN ĐỒ THỊ
Vũ Việt Vũ
1
, Vũ Việt Thắng
2
, Nicolas Labroche
3
,
Bernadette Bou chon Meunier
3
, Nguyễn Thị Thu Hiền
4
1
Khoa Điện tử, Trường ĐH thuật Công nghiệp, ĐH Thái Nguyên;
2
Khoa CNTT,
Trường Đ H Công nghiệp Nội;
3
LIP6, Đ H Pierre và Marie Curie 75005, Paris,
Cộng hòa Pháp;
4
Khoa Toán, Trường ĐH Phạm, ĐH Thái Nguyên
1
Email: vuvietvu@gmail.com
Tóm tắt. Thuật toán phân cụm nửa giám sát sử dụng một số lượng ít các dữ liệu
đã gán nhãn (seeds) hoặc một số ràng buộc (must-link hoặc can-not link) giữa các
dữ liệu nhằm mục đích cải tiến chất lượng của bài toán phân cụm. Trong bài báo
y, chúng tôi mở rộng một thuật toán phân cụm nửa giám sát sử dụng các seed
bằng cách thêm vào một thuật học tích cực (active learning) để thu thập các ràng
buộc từ người sử dụng. Theo chúng tôi biết đây thuật toán đầu tiên trên thế giới
sử dụng đồng thời cả hai loại seed và constraint vào trong cùng một quá trình phân
cụm. Kết quả thực nghiệm cho thấy thuật toán của chúng tôi cải tiến đáng kể chất
lượng của quá trình phân cụm trên các tập dự liệu thực.
T khóa: Thuật toán, phân cụm nửa giám sát, đồ thị.
1. Mở đầu
Bài toán phân cụm (clustering) một dạng của phương pháp học không giám sát
(unsupervised learning) được phát biểu n h ư sau: cho tập X gồm n đối tượng, y phân
tập X ra thành k (k n) cụm (cluster) sao cho các đối tượng trong cùng một cụm thì
tương tự nhau các đối tượng các cụm khác nhau thì khô ng tương tự nhau theo m ột
tiêu chuẩn nào đó.
Mặc n hững thuật toán đầu tiên đưa ra giải quyết vấn đề này như K-Means,
Hierarchical Clustering hay Graph-based Clustering đã xuất hiện vào những năm 60 của
thế kỉ trước, tuy nhiên với sự bùng nổ thông tin như bão, rất nhiều nguồn dữ liệu khổng
lồ xuất hiện (tổng số dữ liệu được số a từ nhiều nguồn khác nhau trên t hế gi ới năm 2011
sẽ khoảng 2810 exabyte [9]) các lĩnh vực khác nhau đòi hỏi chúng ta phải các thuật
toán ph ân cụm dữ liệu h iệu quả để đáp ứng được các yêu cầu đặt ra cả v tốc độ lẫn chất
lượng. Hiện n ay bài toán phân cụm một chủ đ quan trọng trong các hội thảo và các
tạp chí hàng đầu quốc t ế nh ư ICDM, ICML, KDD, ECAI, PAMI, Pattern Recognition,
Machine learning,...
60
Phân cụm giám sát dựa trên đồ thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân cụm giám sát dựa trên đồ thị - Người đăng: Anh Ta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phân cụm giám sát dựa trên đồ thị 9 10 348