Ktl-icon-tai-lieu

Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV hữu ích phục vụ cho việc sản xuất chế phẩm probiotic trong chăn nuôi

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 4956 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Lu n văn Th c s 2007 – 2009
======================================================

M

Đ U

Trong dinh dư ng đ ng v t, vi c tăng cư ng s c kho h th ng tiêu hoá c a
v t nuôi thông qua nh ng tác đ ng t i h vi sinh v t đư ng ru t đư c coi là m t
gi i pháp r t h u hi u. H vi sinh v t đư ng ru t c a v t nuôi r t phong phú v
ch ng lo i và s lư ng, nh ng bi n đ ng v cơ c u, s lư ng các loài vi sinh v t
đư ng ru t là m t trong nh ng nguyên nhân ch y u d n đ n nh ng r i lo n trong
tiêu hoá và h p thu. B i v y, vi c s d ng các bi n pháp k thu t thông qua th c ăn
và nuôi dư ng nh m t o nên m t th cân b ng t i ưu gi a các loài vi sinh v t đư ng
ru t theo hư ng có l i cho v t ch đã và đang là hư ng nghiên c u đư c các nhà
nghiên c u trong và ngoài nư c quan tâm. Có nhi u bi n pháp đ c i thi n quan h
cân b ng gi a các nhóm vi khu n có l i và có h i trong đư ng tiêu hoá c a gia súc,
gia c m. Bi n pháp c đi n đư c ng d ng r ng rãi t nh ng năm 1950 c a th k
trư c là s d ng kháng sinh li u th p. Tuy nhiên, vi c s d ng kháng sinh trong
th c ăn chăn nuôi ngày càng b h n ch (k t ngày 01 tháng 01 năm 2006, các
nư c thu c EU c m hoàn toàn vi c s d ng kháng sinh trong th c ăn chăn nuôi Hector Cervanter, 2006), nên nhu c u tìm ra các gi i pháp thay th kháng sinh ngày
càng tr thành c p bách. M t trong nh ng gi i pháp h u hi u nh t hi n nay là
probiotic. Probiotic - theo Fuller (1992)- là ch t b sung vi sinh v t s ng h u ích
trong th c ăn nh m c i thi n s cân b ng h vi sinh v t đư ng ru t theo hư ng có
l i cho v t ch .
Các s n ph m probiotic nh p kh u dùng trong chăn nuôi có m t trên th
trư ng Vi t Nam nhi u nhưng các đáp ng tích c c cho v t nuôi chưa đư c rõ ràng.
Các nhà khoa h c cho r ng có th là các vi sinh v t đó không phù h p v i h vi sinh
v t đư ng ru t c a v t ch b n đ a. M t khác, các nghiên c u s n xu t các ch
ph m probiotic dùng trong chăn nuôi

nư c ta còn r t h n ch . Chúng tôi th c hi n

đ tài: “Phân l p và tuy n ch n các ch ng vi sinh v t h u ích ph c v cho vi c s n
xu t các ch ph m probiotic dùng trong chăn nuôi” v i đ nh hư ng đưa ra đư c
các gi i pháp công ngh đ s n xu t các ch ph m nói trên b ng các nguyên li u
trong nư c. Đ tài này đư c th c hi n thành công s m ra tri n v ng trong vi c s n

===========================================================
1

Lu n văn Th c s 2007 – 2009
======================================================

xu t các s n ph m sinh h c ch t lư ng cao, đáp ng v i yêu c u ngày càng cao c a
ngành chăn nuôi h u cơ (hoàn toàn d a vào các ngu...
Lun văn Thc s 2007 – 2009
======================================================
===========================================================
1
M ĐU
Trong dinh dưng đng vt, vic tăng ng sc kho h thng tiêu hoá ca
vt nuôi thông qua nhng tác đng ti h vi sinh vt đưng rut đưc coi mt
gii pháp rt hu hiu. H vi sinh vt đưng rut ca vt nuôi rt phong phú v
chng loi s ng, nhng biến đng v cu, s ng các loài vi sinh vt
đưng rut mt trong nhng nguyên nhân ch yếu dn đến nhng ri lon trong
tiêu hoá và hp thu. Bi vy, vic s dng các bin pháp k thut thông qua thc ăn
và nuôi dưng nhm to nên mt thế cân bng ti ưu gia các loài vi sinh vt đưng
rut theo ng có li cho vt ch đã và đang là hưng nghiên cu đưc các nhà
nghiên cu trong ngoài c quan tâm. nhiu bin pháp đ ci thin quan h
cân bng gia các nhóm vi khun có li hi trong đưng tiêu hoá ca gia súc,
gia cm. Bin pháp c đin đưc ng dng rng rãi t nhng năm 1950 ca thế k
trưc s dng kháng sinh liu thp. Tuy nhiên, vic s dng kháng sinh trong
thc ăn chăn nuôi ngày càng b hn chế (k t ngày 01 tháng 01 năm 2006, các
c thuc EU cm hoàn toàn vic s dng kháng sinh trong thc ăn chăn nuôi -
Hector Cervanter, 2006), nên nhu cu tìm ra các gii pháp thay thế kháng sinh ngày
càng tr thành cp bách. Mt trong nhng gii pháp hu hiu nht hin nay
probiotic. Probiotic - theo Fuller (1992)- cht b sung vi sinh vt sng hu ích
trong thc ăn nhm ci thin s cân bng h vi sinh vt đưng rut theo ng có
li cho vt ch.
Các sn phm probiotic nhp khu dùng trong chăn nuôi mt trên th
trưng Vit Nam nhiu nhưng các đáp ng tích cc cho vt nuôi chưa đưc rõ ràng.
Các nhà khoa hc cho rng có th là các vi sinh vt đó không phù hp vi h vi sinh
vt đưng rut ca vt ch bn đa. Mt khác, các nghiên cu sn xut các chế
phm probiotic dùng trong chăn nuôi c ta còn rt hn chế. Chúng tôi thc hin
đ tài: “Phân lp và tuyn chn các chng vi sinh vt hu ích phc v cho vic sn
xut các chế phm probiotic dùng trong chăn nuôi” vi đnh hưng đưa ra đưc
các gii pháp công ngh đ sn xut các chế phm nói trên bng các nguyên liu
trong nưc. Đ tài này đưc thc hin thành công s m ra trin vng trong vic sn
Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV hữu ích phục vụ cho việc sản xuất chế phẩm probiotic trong chăn nuôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV hữu ích phục vụ cho việc sản xuất chế phẩm probiotic trong chăn nuôi - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV hữu ích phục vụ cho việc sản xuất chế phẩm probiotic trong chăn nuôi 9 10 299