Ktl-icon-tai-lieu

PHẦN THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT KẾ KHUNG PHẲNG

Được đăng lên bởi Van Phu
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1443 lần   |   Lượt tải: 6 lần
PHẦN THUYẾT MINH
TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT KẾ KHUNG PHẲNG
Nội dung : Thiết kế khung ngang, trục 3 của một trường học với mặt bằng và mặt cắt n ư ìn
1 và hình 2 .
SỐ LIỆU THIẾT KẾ
Số tầng

L1 (m)

4

L2 (m)

B (m)

Ht (m)

6,7

3,7

3,6

2,3

pc(daN/m2)

ịa điểm xây dựng
QUY

200

Ơ

m

sn
cÊu t¹o m¸i

m

m¸i ngãi 22v/m2
li t« gç nhãm 4:30*30
cÇu phong gç nhãm 4:40*60,a=500
xµ gå gç nhãm 4 : 80*160
líp v÷a chèng thÊm dµy 30 m¸c 100*
sµn btct
v÷a tr¸t trÇn m¸c 75*

cÊu t¹o sª n«

s

sn

s

líp s¬n chèng thÊm
líp v÷a chèng thÊm dµy 30 m¸c 100* t¹o dèc
sµn btct
v÷a tr¸t trÇn m¸c 75*

cÊu t¹o sµn

s

l¸t g¹ch ceramic chèng tr-ît 400*400

s

v÷a lãt m¸c 50*
btct dµy 100 m¸c 200*
v÷a tr¸t trÇn m¸c 75*

cÊu t¹o nÒn

n

l¸t g¹ch ceramic chèng tr-ît 400*400
v÷a lãt m¸c 50*
bª t«ng ®¸ 4*6 m¸c 50* dµy 100

n

c¸t ®¾p ®Çm chÆt
®Êt tù nhiªn

b

d

c
mÆt C¾T A-A

Hình 1: Mặt cắt A-A công trình.

S

Ă

ẶNG PHÚ – XDA-K34

trang 1

Hình 2: Mặt bằng tầng 1 và mặt bằng tầng điển hình của công trình.

S

Ă

ẶNG PHÚ – XDA-K34

trang 2

a

b

c

d

a

b

c

d

1

1

d1

d1

s2

s2
± 0.000

2

s1

s1

s1

PHßNG HäC

s1

PHßNG HäC

2

s2

s2

d1

d1

3

3

d1

d1

s2

s2

4

s1

s1

s2

s2

- 0.020

6

d1

s2

d1

5
6

d1

s2

mÆt b»ng tÇng 1

d1

5

7

± 0.000

s1

s1

s2

s2

d1

s1

d1

PHßNG HäC

7

s1

PHßNG HäC

mÆt b»ng tÇng ®iÓn h×nh

s1

PHßNG HäC

s1

PHßNG HäC

± 0.000

4

8

8

d1

d1

s2

s2

9

s1

s1

s1

PHßNG HäC

s1

s2

s2

d1

d1

PHßNG HäC

± 0.000

9

10

10

11

11

I.

Ọ
Ả
Ế
Ấ
1.
ọn v t i u s ụng

ụn
t n
độ n 5
b=8,5MPa; Rbt=0,75MPa.

ụn t

ế
t ì n t
s=Rsc=225MPa.

ế đườn
n
t ì n t
s=Rsc=280MPa.
2.
ọn giải
t ấu
s n
ọn i i
n ườn t n ối
n ố tr ầ
ụ
ầ
3.
ọn
t
i u
s n
D
a ọn i
nt
n t
hs   L1
m
 V i sàn trong phòng:

a ột

 Hoạt t i tính toán: ps  pc .n  200.1, 2  240  daN m2 


ĩn t i t n t n ( ưa ể trọn lượng của b n sàn bê tông cốt thép).
Bảng 1: Cấu tạo và tải trọng các l p v t li u sàn.
Các l p v t li u

Gạch ceramic dày 8mm,  0  2000daN m3

Tiêu
chuẩn
16

n

Tính toán

1,1

17,6

60

1,3

78

40

1,3

52

; 0,008.2000  16daN m2
Vữa lát dày 30mm,  0  2000daN m3 ;
0,03.2000  60daN m2

Vữa trát dày 20mm,  0  2000daN m3 ;
0,02.2000  40daN m2



n

tường xây trực tiế tr n

g0  147,6  daN m2 



116
n n n tĩn t i tính toán:

147,6

 Vì vậy t i trọng tính toán trên sàn: q0  ps  g0  240  147,6  387,6  daN m2 
 Ô sàn trong phòng có:
 Ldai  L2  6,7  m 


Lngan  B  3,7  m 



S

Ă

L2 6,7

 1,81  2 t n t n n ư
B 3,7

ẶNG ...
 
SNG PHÚ XDA-K34 trang 1
PHN THUYT MINH
TÍNH TOÁN VÀ THUYT K KHUNG PHNG
Ni dung : Thit k khung ngang, trc 3 ca mng hc vi mt bng và mt c
1 và hình 2 .
S LIU THIT K
S tng
L
1
(m)
L
2
(m)
B (m)
H
t
(m)
p
c
(daN/m
2
)
m xây dng
4
2,3
6,7
3,7
3,6
200

Hình 1: Mt ct A-A công trình.
m
s
n
sn
s
b
c
d
c¸t ®¾p ®Çm chÆt
btct dµy 100 m¸c 200*
®Êt tù nhiªn
s
v÷a tr¸t trÇn m¸c 75*
n
v÷a lãt m¸c 50*
bª t«ng ®¸ 4*6 m¸c 50* dµy 100
cÊu t¹o sµn
l¸t g¹ch ceramic chèng tr-ît 400*400
v÷a lãt m¸c 50*
cÊu t¹o nÒn
m¸i ngãi 22v/m2
cÇu phong gç nhãm 4:40*60,a=500
li t« gç nhãm 4:30*30
xµ gå gç nhãm 4 : 80*160
m
cÊu t¹o m¸i
sµn btct
v÷a tr¸t trÇn m¸c 75*
l¸t g¹ch ceramic chèng tr-ît 400*400
snsn
cÊu t¹o sª n«
líp v÷a chèng thÊm dµy 30 m¸c 100* t¹o dèc
v÷a tr¸t trÇn m¸c 75*
sµn btct
líp s¬n chèng thÊm
líp v÷a chèng thÊm dµy 30 m¸c 100*
s
mÆt C¾T A-A
PHẦN THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT KẾ KHUNG PHẲNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHẦN THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT KẾ KHUNG PHẲNG - Người đăng: Van Phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
PHẦN THUYẾT MINH TÍNH TOÁN VÀ THUYẾT KẾ KHUNG PHẲNG 9 10 292