Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi leedengqing
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Lý thuyết
♦ Nguồn thông tin phục vụ cho phân tích tài chính
doanh nghiệp:
(1) Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả thực
trạng về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại
một thời điểm nhất định (thường là thời điểm kết thúc một
niên độ kế toán).
(2) Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trong một thời kỳ nhất định (thường là một quý hoặc năm).
Ngoài ra, phân tích tài chính doanh nghiệp còn dựa vào
một số báo cáo tài chính khác như: báo cáo lưu chuyển tiền
tệ, thuyết minh về kết quả kinh doanh…
♦ Phan tich cac chi so:
3.1 Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn
Hệ số
=
Tổng nợ phải trả
(5)
nợ
Tổng nguồn vốn
Hệ số
Tự tài trợ

=

Tổng vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn

(6)

Tỉ trọng
vốn cố định

=

Giá trị TSCĐ và ĐTDH
Tổng tài sản

(7)

Tỉ trọng
vốn lưu định

=

Giá trị TSLĐ và ĐTNH
Tổng tài sản

(8)

Nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp = Vốn chủ sở hữu
(Vcsh) + Nợ dài hạn (Nợdh)
VLĐ thường xuyên = Vcsh + Nợdh - Giá trị còn lại của
TSCĐ (VCĐ)
Vốn lưu động thuần = TSLĐ và ĐTNH - Tổng nợ ngắn
hạn
(Net working capital)
3.2 Phân tích khả năng thanh toán
Hệ số
thanh toán chung
Hệ số thanh toán
Nợ dài hạn

=

Tổng giá trị tài sản
Tổng nợ
Giá trị TSCĐ và ĐTDH
Tổng nợ dài hạn

=

1

(1)
(2)

Hệ số thanh toán
nợ ngắn hạn

=

Giá trị TSLĐ và ĐTNH
Tổng nợ ngắn hạn

(3)

Hệ số thanh toán
nhanh nợ ngắn hạn

=

TSLĐ và ĐTNH – hàng
tồn kho
Tổng nợ ngắn hạn

(4)

3.3 Phân tích khả năng hoạt động
Vòng quay
hàng tồn kho

=

Giá vốn hàng bán
Giá trị hàng hóa tồn
kho bình quân

(10)

Số ngày 1 vòng quay
hàng tồn kho

=

Giá trị hàng hóa tồn
kho bình quân Giá trị
hàng bán bình quân 1
ngày

(11)

Vòng quay
Các khoản phải thu

=

Doanh thu bán chịu
trong kì
Phải thu bình quân

(12)

Kỳ thu tiền bình quân

=

Phải thu bình quân
Doanh thu bán chịu
bquân 1 ngày

(13)

Kỳ thanh toán (phải
trả)
bình quân

=

Phải trả bình quân
Doanh thu mua chịu
bquân 1 ngày

(14)

=

Doanh thu thuần
VLĐ bình quân

(15)

Vòng quay
vốn lưu động

3.4 Phân tích hệ số sinh lời và thu nhập
Chỉ số lợi nhuận/
doanh thu
(doanh lợi)

=

Lợi nhuận sau thuế
Doanh thu thuần

(16)

Chỉ số lợi nhuận/ tài
sản
(ROA)

=

Lợi nhuận sau thuế
Tổng vốn bình quân

(17)

2

Chỉ số lợi nhuận/ vốn
CSH
(ROE)

=

Lợi nhuận sau thuế
Tổng vốn CSH bình
quân

(18)

Thu nhập ròng
một cổ phiếu
thường (EPS)

=

Lợi nhuận ròng - cổ tức cổ phiếu
ưu đãi
Tổng khối lượng cổ phiếu
thường đang lưu h...
I. Lý thuyết
Ngun thông t i n p hc v c h o phân tích tài chính
doanh nghip:
(1) Bng cân đi kế toán
Bng cân đi kế toán là mt báo cáo tài chính mô t thc
trng v tình hình tài sn và ngun vn c a doanh n ghip ti
mt thi đim nht đnh (thưng là thi đim kết thúc mt
niên đ kế toán).
(2) Báo cáo kết qu kinh doanh
Báo cáo kết qu kinh doanh là báo cáo tài chính phn ánh
kết qu hot đng sn xut k i n h doanh ca doanh n ghip
trong mt thi k nht đnh (thưng là mt quý hoc năm).
Ngoài ra, phân tích tài chính doanh nghip còn da vào
mt s bá o cá o tài chính khác nh ư: b á o cáo lưu chuyn tin
t, thuyết minh v kết qu kinh doanh
Phan tich cac chi so:
3.1 Phân tích cơ cu tài sn và ngun vn
H s
n
= Tng n phi tr
Tng ngun vn
(5)
H s
T tài tr
= Tng vn ch s hu
Tng ngun vn
(6)
T trng
vn c đnh
= Giá tr TSCĐ và ĐTDH
Tng tài sn
(7)
T trng
vn lưu đnh
= Giá tr TSLĐ và ĐTNH
Tng tài sn
(8)
Ngun vn dài h n ca doanh n ghip = Vn ch s h u
(Vcsh) + N dài hn (Ndh)
VLĐ thưng xuyên = Vcsh + Ndh - Giá tr còn li ca
TSCĐ (VCĐ)
Vn lưu đ ng thun = TSLĐ và ĐTNH - Tng n n gn
hn
(Net working capital)
3.2 Phân tích kh năng thanh toán
H s
thanh toán chung
= Tng giá tr tài sn
Tng n
(1)
H s thanh toán
N dài hn
= Giá tr TSCĐ và ĐTDH
Tng n dài hn
(2)
1
Phân tích báo cáo tài chính công ty Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính công ty Vinamilk - Người đăng: leedengqing
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính công ty Vinamilk 9 10 381