Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính của SaFOco

Được đăng lên bởi Trang Phùng
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SAFOCO - SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO
Tên công ty:
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
SAFOCO
Tên giao dịch quốc tế:
Safoco Foodstuff Joint Stock Company.
Tên viết tắt:
SAFOCO
Trụ sở chính:
7/13 – 7/25, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận
Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại:
+84-(0)8-37.24.52.64
Fax:
+84-(0)8-37.24.52.63
Website:

Email:
safoco@hcm.vnn.vn
Ngành:
SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
Lịch sử hình thành
Công ty Cô phần Lương thực Thực phẩm Safoco được chuyển đổi từ Xí nghiệp
Lương thực – Thực phẩm Safoco theo Quyết định số 4451/QĐ/BNN-TCCB ngày 09
tháng 12 năm 2004 của Bộ trương Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn về việc
“Chuyển doanh nghiệp nhà nước Xí nghiệp Lương thực – Thực phẩm Safoco thành
công ty cô phần”. Tên giao dịch quốc tế Safoco Foodstuff Joint Stock Company, viết
tắt là SAFOCO.
Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cô phần số
4103003305 đăng ký lần đầu ngày
14/04/2005 và thay đổi lần thứ tám ngày 05/09/2011 do Sơ Kế hoạch và Đầu tư Thành
phố Hồ Chí Minh cấp.
Vốn điều lệ của Công ty là 45.457.770.000 đồng, được chia thành 4.545.777 cô phần.
Cổ phiếu của công ty đang được niêm yết tại Sơ Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với
mã chứng khoán là SAF.
Hoạt động
Về sản xuất Công ty có nhà máy đặt tại địa chỉ số 7/13 đường Kha Vạn Cân, Phường
Linh Trung, Quận Thủ Đức với diện tích nhà xương là 26.984 m 2, công suất trên 10.000 tấn
sản phẩm/năm.

Sản phẩm chính của Công ty hiện nay bao gồm mì sợi nui các loại, bánh tráng, bún
tươi, bún khô,…
Nguồn nguyên liệu chủ yếu của Công ty được sử dụng bằng tinh bột gạo tươi được
chọn lọc từ vùng nguyên liệu đặc chủng ơ Sa Đéc ( tình Đồng Tháp ), đặc thù của vùng
nguyên liệu này có chất lượng rất tốt không có nơi nào sánh bằng do tính ôn định, chất
lượng cao, tạo nên độ dai giòn của sản phẩm một cách tự nhiên. Ngoài ra, nét nôi bật nhất
của sản phẩm Safoco hiện nay là đưa chất liệu rau củ quả tự nhiên như : cà rốt, khoai tây,
cải xanh vào sản phẩm mì và nui làm gia tăng thêm giá trị dinh dưỡng cho sản phẩm.
Hiện nay, Công ty đang quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 ,
không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng của sản phẩm để nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu
cao nhất của khách hàng.
Hàng năm, đều có các đoàn kiểm tra cấp Nhà nước thực hiện kiểm tra tại nhà máy
của Công ty như : Sơ Y tế, Sơ Khoa học – Công nghệ và môi trường, Tông cục Tiêu chuẩn
và Đo lường chất lượng theo định kỳ 1 năm/ 1 lần....


 !"# 

 $%&'()*+,!-# 
.$-!!/!#

0123)4)#  !"#$%&'$ !"($)' *+
)$,-.)/01
5$6!)&7$# 234567835494
%8# 23456783549
9:;2$!:# $:;;;
<=%$># <$==
 ?)# >?/0@1?A?B?B0CD/
()2@)A)!)?)
E"  F $G ( H" $I )$I $J   K $L EM N OP "$Q
( H"$I)$I$J
$R
STU$V44S-W??5)W "X7Y
$Z"[774,W\] ^"W\?E""$Q=X$Z]L
?E"
$E=_=Q
`$L $ "$Q $X aOP"$Q ( H" $I )$I $J $X$
E"F$Gb
)c
"U$*VT=T
deX

E"  $& \" $R Bf $." $+ [" g $ $ E"  F $G V
47777["geGG
"X
47477 =X$EMeG$.Z"X77Y7 ^#T$&$=X-G )$X$
$V0h$P1$
f
%V_eQ,E"eX447777 h" K$$X$44F$G
EM$T , E" "
 K
cT&^BU$$."$Z0X?\=a
i$."$ZeX

&7!BC
%_jkfE"l$XZm&n$oV !"#$%&'/$ !"
($)]"S+)$,-.=aQP$$Xk ^"eX9Y34
E"f]c7777f
j$J[
Phân tích báo cáo tài chính của SaFOco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính của SaFOco - Người đăng: Trang Phùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính của SaFOco 9 10 96