Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền

Được đăng lên bởi kimnga1811-gmail-com
Số trang: 101 trang   |   Lượt xem: 4528 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về
ngành hàng mì ăn liền
Nhóm thực hiện: Nhóm 15

TRƯỜNG ĐẠI HOC MỞ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP MK01
--------

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN BỘ MÔN:

“HÀNH VI KHÁCH HÀNG”:

“PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC
ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU
DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐI
SIÊU THỊ VỀ NGÀNH HÀNG
MÌ ĂN LIỀN”.

GVHD: Th.S Nguyễn Khánh Trung
Nhóm thực hiện: Nhóm 15

Trangg 1

Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về
ngành hàng mì ăn liền
Nhóm thực hiện: Nhóm 15

-TPHCM, Tháng 10, Năm 2012-

Trangg 2

Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành
hàng mì ăn liền
Nhóm thực hiện: Nhóm 15

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
......................................................................................................
Đ tài: Phân tích các y uế t tác đ ng đ nế hành vi tiêu dùng c a khách hàng đi siêu th v
ngành hàng mì ăn li n
Nhóm th c hi n: Nhóm 15
GVHD: Th.S Nguyễn Khánh Trung
Nhóm thực hiện: Nhóm 15
Trangg
TRƯỜNG ĐẠI HOC MỞ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP MK01
--------
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN BỘ MÔN: “HÀNH VI KHÁCH HÀNG”:
“PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC
ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU
DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐI
SIÊU THỊ VỀ NGÀNH HÀNG
MÌ ĂN LIỀN”.
1
Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền - Người đăng: kimnga1811-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
101 Vietnamese
Phân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liền 9 10 590