Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá

Được đăng lên bởi dhtu12345
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề 7: Phân tích cảnh ra khơi của” Đoàn thuyền đánh cá” được miêu
tả trong bốn câu đầu trong bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận:
”Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi”
Bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” là bài thơ được Huy Cận sáng tác
vào năm 1958, nhân một chuyến đi thực tế ở vùng mỏ Hồng Gia - Cẩn Phả
- Quảng Ninh. Bài thơ đã dụng được một không khí khẩn trương, hăng say
của những người lao động đánh cá trong một đêm trên biển, với tư thế làm
chủ thiên nhiên, biển cả. Bốn câu thơ đầu diển tả cảnh ra khơi của “Đoàn
thuyền đánh cá”, mở đầu cho một đêm đánh cá trên biển.
Hai câu thơ đầu diển tả thời điểm ra khơi của “Đoàn thuyền đánh
cá”. Thời gian ở đây là lúc ngày tàn, được miêu tả bằng những chi tiết, hình
ảnh cụ thể, giàu giá trị gợi cảm: ”Mặt trời xuống biển như hòn lửa-sóng đã
cài then đêm sập cửa”. Ơ câu thơ này, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh.
Màu đỏ của “mặt trời” được so sánh với “hòn lửa”. Viết về cảnh biển đêm,
ngày tàn, nhưng cảnh vẫn không hoang vắng nhờ hình ảnh rực sáng này.
Trong cản quan của Huy Cận, vũ trụ là một ngôi nhà khổng lồ. Khi ngày đã
tàn, “Mặt trời xuống biển”, màn đêm buông xuống “Đêm sập cửa” thì sóng
biển như “then cài” đóng lại cánh cửa khổng lồ ấy. Những hình ảnh ẩn dụ
này chứng tỏ nhà thơ có trí tưởng tượng phong phú.
Đối với thiên nhiên thì một ngày đã khép lại, nhưng với đoàn thuyền
đánh cá thì đây lại là thời điểm bắt đầu cho công việc đánh cá trên biển trong
đêm.
“Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi”
Từ “lại” nói lên rằng hằng ngày vào cái thời điểm ấy, khi trời yên biển
lặng, đoàn thuyền ra khơi đã thành một cảnh quen thuộc.
Hình ảnh thơ “Câu hát căng buồn cùng gió khơi” là một hình ảnh
được xây dựng nhờ một trí tưởng tượng phong phú. Huy Cận đã miêu tả, đã
cụ thể hoá tiếng hát của những người lao động. Những người lao động đánh
cá ra khơi cùng với tiếng hát khoẻ khoắn đến mức tạo nên một sức mạnh
(cùng với gió khơi) làm căng những cánh buồm. Họ ra khơi với một niềm
phấn khởi, niềm tin vào thành quả lao động.
Bốn câu thơ mở đầu miêu tả cảnh ra khơi của “Đoàn thuyền đánh cá”. Cảnh
ngày tàn mà vẫn ấm áp, vẫn tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan của người lao
động. Không khí chung của bốn câu thơ mở đầu này chi phối không khí
chung của cả bài thơ.

...
Đề 7: Phân tích cảnh ra khơi của” Đoàn thuyền đánh cá” được miêu
tả trong bốn câu đầu trong bài thơ “ Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận:
”Mặt trời xuống biển như hòn lửa
Sóng đã cài then đêm sập cửa
Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi”
Bài t“Đoàn thuyền đánh cá” là bài thơ được Huy Cận sáng tác
vào m 1958, nhân một chuyến đi thực tế vùng mỏ Hồng Gia - Cẩn Phả
- Quảng Ninh. i thơ đã dụng được một không khí khẩn trương, hăng say
của những người lao động đánh trong một đêm trên biển, với thế làm
chủ thiên nhiên, biển cả. Bốn câu thơ đầu diển tả cảnh ra khơi của “Đoàn
thuyền đánh cá”, mở đầu cho một đêm đánh cá trên biển.
Hai câu thơ đầu diển tả thời điểm ra khơi của “Đoàn thuyền đánh
cá”. Thời gian đây là lúc ngày tàn, được miêu tả bằng những chi tiết, hình
ảnh cụ thể, giàu giá trị gợi cảm: ”Mặt trời xuống biển như hòn lửa-sóng đã
cài then đêm sập cửa”. Ơ câu thơ này, tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh.
Màu đỏ của “mặt trời” được so sánh với “hòn lửa”. Viết về cảnh biển đêm,
ngày tàn, nhưng cảnh vẫn không hoang vắng nhờ hình nh rực sáng này.
Trong cản quan của Huy Cận, trụ một ngôi nhà khổng lồ. Khi ngày đã
tàn, “Mặt trời xuống biển”, màn đêm buông xuống “Đêm sập cửa” thì sóng
biển n “then cài” đóng lại cánh cửa khổng lồ ấy. Những hình ảnh ẩn dụ
này chứng tỏ nhà thơ có trí tưởng tượng phong phú.
Đối với thiên nhiên thì một ngày đã khép lại, nhưng với đoàn thuyền
đánh cá thì đây lại là thời điểm bắt đầu cho công việc đánh cá trên biển trong
đêm.
“Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi
Câu hát căng buồm cùng gió khơi”
Từ “lại” nói lên rằng hằng ngày vào cái thời điểm ấy, khi trời yên biển
lặng, đoàn thuyền ra khơi đã thành một cảnh quen thuộc.
Hình ảnh thơ “Câu hát căng buồn cùng gió khơi” một hình nh
được y dựng nhờ một trí tưởng tượng phong phú. Huy Cận đã miêu tả, đã
cụ thể hoá tiếng hát của những người lao động. Những người lao động đánh
ra khơi cùng với tiếng hát khoẻ khoắn đến mức tạo nên một sức mạnh
(cùng với gió khơi) làm căng những cánh buồm. Họ ra khơi với một niềm
phấn khởi, niềm tin vào thành quả lao động.
Bốn câu thơ mở đầu miêu tả cảnh ra khơi của “Đoàn thuyền đánh cá”. Cảnh
ngày tàn vẫn ấm áp, vẫn tràn đầy niềm vui, niềm lạc quan của người lao
động. Không khí chung của bốn câu thơ mở đầu này chi phối không khí
chung của cả bài thơ.
Phân tích cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá - Trang 2
Phân tích cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá - Người đăng: dhtu12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích cảnh ra khơi của đoàn thuyền đánh cá 9 10 784