Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích chất lượng sản phẩm

Được đăng lên bởi Lữ Hành Kiếp
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 83 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
1. lý do chän ®Ò tµi.
HiÖn nay víi xu híng toµn cÇu ho¸ ®êi sèng kinh ®· o ra nh÷ng héi
th¸ch thøc ®èi víi mçi doanh nghiÖp, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¬ng ®Çu víi
c¹nh tranh kh«ng chØ trong níc mµ cßn ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi thÞ trêng quçc tÕ.
Víi xu híng chuyÓn c¹nh tranh g thµnh sangnh tranh chÊt lîngn phÈm.
vËy c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× ph¶i giµnh th¾ng lîi
trong c¹nh tranh ®iÒu nµy chØ ®îc khi chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
ngµy cµng ®îc n©ng cao. ChØ cã kh«ng ngõng ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm
th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp míi ®îc kh¸ch hµng tin dïng, uy tÝn cña doanh nghiÖp
míi ®îc n©ng lªn.
Víi xu híng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng chÊt lîng s¶n phÈm nh hiÖn nay
c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng n phÈm tÇm quan träng rÊt lín ®Õn doanh nghiÖp.
ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i quanm, ®a vÊn ®Ò chÊt lîng n hµng ®Çu ®ã
nhËn thøc métch ®óng ®¾n vÊn ®Ò qu¶n chÊt lîng,n ph¶i hiÓu c«ng t¸c
qu¶n chÊt lîng ¶nh hëng nh thÕ nµo ®èi víi doanh nghiÖp cña m×nh ®ã lªn
ho¹ch chÊt lîng cho doanh nghiÖp cña m×nh. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i nghiÖp
®iÖn t t ®îc gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o: TS. TrÇn bÝch ngäc cïng
gióp ®ì cña c¸c chó, anh c ë Phßng chøc - Qu¶n trÞ, Phßng thuËt vµ c
phßng ban kh¸c ®· t¹o ®iÒu kiÖn vµ gióp em nghiªn cøu ®Ò tµi: “Ph©n tÝch t×nhnh
qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn “ VËt t vµ mét sè gi¶i ph¸p ®¶m b¶o chÊt l-
îng s¶n phÈm“.
2. Môc ®Ých nghiªn cøu.
C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét thèng qu¶n chÊt lîng
toµn diÖn nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh tõ ®ã
®¹t ®îc môc tiªu cña m×nh ®ã giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh b»ng lîi thÕ chÊt
lîng s¶n phÈm uy tÝn cña doanh nghiÖp m×nh. vËy kh«ng ngõng n©ng cao
hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng mét vÊn ®Ò quan träng n ph¶i quan t©m ®èi
víi mçi doanh nghiÖp.
Víi nhËn thøc ®ã ®Ò tµi: Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý chÊt lîng ë XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn
– VËt t nh»m môc ®Ých sau:
VÒ lý thuyÕt: HÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ chÊt lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm.
thùc tiÔn: ¸p dông thuyÕt ph©n tÝch, ®¸nh g c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng
cña XÝ nghiÖp C¬ ®iÖn VËt t ®a ra gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr l¬ng t¹i
C«ng ty.
III. ph¬ng ph¸p nghiªn cøu.
§å ¸n ®· ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p thèng kª, biÓu b¶ng, tæng hîp, ph©n tÝch lµm
c«ng t¸c qu¶n chÊt lîng t¹i nghiÖp ®iÖn VËt t dông sè liÖu tæng
hîp a Phßng Tæ chøc Qu¶n trÞ, Phßng thuËt c¸c phßng ban kh¸c a
nghiÖp.
Víi môc ®Ých nh vËy §å ¸n sÏ bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau:
PhÇn 1: C¬ së lý luËn chung vÒ chÊt lîng vµ qu¶n lý chÊt lîng s¶n phÈm.
PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh chÊt lîng s¶n phÈm.
3
Phân tích chất lượng sản phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích chất lượng sản phẩm - Người đăng: Lữ Hành Kiếp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Phân tích chất lượng sản phẩm 9 10 200