Ktl-icon-tai-lieu

Phân Tích Chiến Lược của công ty Beam

Được đăng lên bởi lê tiến duy
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 3843 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ


BÀI TẬP NHÓM
Môn: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
Chủ đề: Phân tích công ty
BEAM GLOBAL

GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm
TS Nguyễn Xuân Lãn

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2014

BEAM GLOBAL
DANH SÁCH NHÓM
STT
1
2

3

4

5

Họ và tên

Lớp sinh hoạt Lớp tín chỉ

Số tín chỉ

Phan Thị Uyên Thi

37k15.2

QTCL3_9

Nguyễn Lê Vy

37k15.2

QTCL3_11 14

Lê Hoàng Bảo Anh

36k07.2

QTCL3_2

Lê Tiến Duy

36k08.1

QTCL3_10 14

Hồ Thanh Tú

36k07.1

QTCL3_3

GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm - TS Nguyễn Xuân Lãn

15

13 (học 9 tín chỉ và
thực tập 4 tín chỉ)

13 (học 9 tín chỉ và
thực tập 4 tín chỉ)

BEAM GLOBAL
Mục lục
DANH MỤC BẢNG BIỂU....................................................................................................2
PHẦN 1: LỊCH SỬ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC........................................................................2
I. Giới thiệu chung về công ty................................................................................................2
II. Lịch sử quản trị chiến lược công ty đến năm 2000..................................................................3
III. Phân tích viễn cảnh và sứ mệnh của công ty.........................................................................9
1.1

Tuyên bố viễn cảnh....................................................................................................................9

1.2

Tư tưởng cốt lõi.........................................................................................................................9
1.2.1

Giá trị cốt lõi....................................................................................................................9

1.2.2

Mục đích cốt lõi.............................................................................................................10

1.2.3

Hình dung tương lai.......................................................................................................10

2.1 Tuyên bố sứ mệnh.........................................................................................................................11
2.2.

Phân tích sứ mệnh................................................................................................................11
2.2.1.

Định hướng khách hàng và định nghĩa kinh doanh....................................................11

2.2.2

Tham vọng.....................................................................................................................11

2.2.3

Các giá trị cam kết....






 !"#!
GVHD: TS Nguyn Thanh Liêm
TS Nguyn Xuân Lãn
$%&'()*+,-./
Phân Tích Chiến Lược của công ty Beam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân Tích Chiến Lược của công ty Beam - Người đăng: lê tiến duy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Phân Tích Chiến Lược của công ty Beam 9 10 917