Ktl-icon-tai-lieu

phân tích hệ thống thông tin kê toán

Được đăng lên bởi Trọng Tuyến
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 3298 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài lu n v n t t nghi p

CH

NG 1:

GI I THI U
1.1.

TV N

NGHIÊN C U

K t qu cao nh t mà b t k cá nhân, thành ph n hay t ch c nào
mu n

t

n trong m i l nh v c kinh doanh ho t

l nh v c ho t

ng kinh doanh

ng c a mình. M t trong các

c bi t quan tr ng

iv i

ng kinh doanh ti n t và t o ra ti n. V y l nh v c ho t
gì? ó chính là ho t

ng cho vay, huy

tn

c ó là ho t

ng kinh doanh ó là

ng v n, l u chuy n ti n t t n i này

n n i khác m t cách nhanh chóng ti t ki m
giúp l u thông trao

u c ng

c nhi u th i gian, chi phí,

i hàng hóa m t cách nhanh chóng và ti n l i nh t, gi m

thi u r t nhi u r i ro trong ho t

ng kinh doanh.

Ngân hàng c ng là m t doanh nghi p kinh doanh nh bao doanh nghi p
khác, nh ng ho t

ng kinh doanh c a ngân hàng là m t lo i kinh doanh

c

bi t – không tr c ti p s n xu t và l u thông hàng hóa, nh ng nó góp ph n phát
tri n n n kinh t thông qua vi c cung c p tín d ng cho n n kinh t , th c hi n
ch c n ng trung gian tài chính và d ch v ngân hàng.
ngân hàng ho t

ng có hi u qu và mang l i l i nhu n t i a cho chính

ngân hàng c a mình thì trong ngân hàng ph i có h th ng thông tin k toán ch t
ch , gi m thi u các r i ro gian l n, sai sót,
trong t ng ho t

m b o an toàn cho d li u thông tin

ng tín d ng nói chung và trong t ng nghi p v ngân hàng nói

riêng. M t trong nh ng tiêu chu n

xác

toán trong ngân hàng là hi u qu ho t

nh v th c a h th ng thông tin k

ng c a nó. Phân tích v hi u qu ho t

ng c a h th ng thông tin k toán trong ngân hàng
xác m i di n bi n k t qu ho t
m nh

chính

kh c ph c, trong m i quan h

ng xung quanh tìm ra nh ng bi n pháp

hi u qu ho t

y

ng kinh doanh c a mình, tìm ra nh ng m t

phát huy và nh ng m t còn y u kém

v i môi tr

ánh giá

không ng ng nâng cao

ng kinh doanh c a mình. M t khác, qua phân tích kinh doanh

giúp cho các doanh nghi p tìm ra các bi n pháp sát th c

t ng c

ng các ho t

ng kinh t và qu n lý doanh nghi p, nh m có bi n pháp k p th i ng n ng a các
r i ro, nâng cao k t qu kinh doanh c a ho t

ng ngân hàng. Ngoài ra, phân tích

kinh doanh còn là nh ng c n c quan tr ng ph c v cho vi c d
GVHD: Lê Kh

ng Ninh

Trang 1

oán, d báo xu

SVTH: Nguy n Th H ng H nh

Bài lu n v n t t nghi p

th phát tri n kinh doanh c a ngân hàng. T
quy t

nh v chi n l

ó, các nhà qu n tr s

a ra nh ng

c kinh doanh có hi u qu h n.

Chính vì t m quan tr ng c a v n

, em ã ch n

tài “Phân tích và ánh

giá h th ng thông tin k toán trong ngân hàng nông nghi p và phát tri n
nông thôn chi nhánh Th Xã Gò Công, Ti n Giang”.
1.2....
Bài lun vn tt nghip
GVHD: Lê Khng Ninh Trang 1 SVTH: Nguyn Th Hng Hnh
CHNG 1:
GII THIU
1.1. T VN  NGHIÊN CU
Kt qu cao nht mà bt k cá nhân, thành phn hay t chc nào u cng
mun t n trong mi lnh vc kinh doanh hot ng ca mình. Mt trong các
lnh vc hot ng kinh doanh c bit quan trng i vi t nc ó là hot
ng kinh doanh tin t và to ra tin. Vy lnh vc hot ng kinh doanh ó là
gì? ó chính hot ng cho vay, huy ng vn, lu chuyn tin t t ni này
n ni khác mt cách nhanh chóng tit kim c nhiu thi gian, chi phí,
giúp lu thông trao i hàng hóa mt cách nhanh chóng và tin li nht, gim
thiu rt nhiu ri ro trong hot ng kinh doanh.
Nn hàng cng là mt doanh nghip kinh doanh nh bao doanh nghip
khác, nhng hot ng kinh doanh ca ngân hàng là mt loi kinh doanh c
bit kng trc tip sn xut và lu thông hàng hóa, nhng nó góp phn phát
trin nn kinh t thông qua vic cung cp tín dng cho nn kinh t, thc hin
chc nng trung gian tài chính và dch v ngân hàng.
 ngân hàng hot ng hiu qu và mang li li nhun ti a cho cnh
ngân hàng ca mình ttrong ngân hàng phi có h thng tng tin k tn cht
ch, gim thiu các ri ro gian ln, sai sót, m bo an tn cho d liu thông tin
trong tng hot ng tín dng nói chung và trong tng nghip v ngân hàng nói
riêng. Mt trong nhng tiêu chun  xác nh v th ca h thng thông tin k
toán trong ngân hàng là hiu qu hot ng ca nó. Phân tích v hiu qu hot
ng ca h thng thông tin k toán trong ngân hàngánh giá y  chính
xác mi din bin kt qu hot ng kinh doanh ca mình, tìm ra nhng mt
mnh  phát huy và nhng mt còn yu kém khc phc, trong mi quan h
vi môi trng xung quanh tìm ra nhng bin pháp không ngng nâng cao
hiu qu hot ng kinh doanh ca mình. Mt khác, qua phân tích kinh doanh
giúp cho các doanh nghip tìm ra các bin pháp sát thc  tng cng các hot
ng kinh t và qun lý doanh nghip, nhm có bin pháp kp thi ngn nga các
ri ro, nâng cao kt qu kinh doanh ca hot ng ngân hàng. Ngoài ra, phân tích
kinh doanh còn nhng cn c quan trng phc v cho vic doán, d báo xu
phân tích hệ thống thông tin kê toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích hệ thống thông tin kê toán - Người đăng: Trọng Tuyến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
phân tích hệ thống thông tin kê toán 9 10 832