Ktl-icon-tai-lieu

phân tích hoạt động bộ chứng từ cần thiết trong ngành dệt may

Được đăng lên bởi Pearl Le
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 3334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA THÖÔNG MAÏI – DU LÒCH - MARKETING

ÑEÀ TAØI :
“PHAÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUẨN
BỊ BỘ CHỨNG TỪ CẦN THIẾT
TRONG NGÀNH DỆT MAY ”

GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: NGUYỄN THỊ THU HÀ
NHÓM SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN:
HỒ DUY QUANG
NGUYỄN NGỌC THẠCH
NGUYỄN XUÂN ANH TÚ
TRẦN THỦY TIÊN
TRƯƠNG THỊ NGỌC QUÝ
LÔÙP: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU
NIEÂN KHOÙA 2013

I. LỜI MỞ ĐẦU
Kể từ khi chuyển đổi thành công từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị
trường mở cửa, đất nước ta đã và đang gặt hái được nhiều thành tựu. Trong đó
không thể không kể đến sự đóng góp lớn lao của ngành dệt may, một ngành mũi
nhọn trong quá trình tăng trưởng kinh tế về hướng xuất khẩu của nước ta.
Ngành dệt may là một ngành công nghiệp nhẹ có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản
xuất của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành công nghiệp nhẹ nói riêng.
Thông qua hoạt động xuất khẩu, ngành đã tạo nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho
ngân sách Nhà nước. Ngoài ra ngành dệt may còn đảm bảo hàng hoá tiêu dùng
trong nước, thu hút nhiều lao động đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu không lớn, ít rủi ro,
phát huy hiệu quả nhanh, tạo điều kiện cho hoạt động mở rộng thương mại quốc tế
nên phù hợp với bước đi ban đầu của các nước đang phát triển như nước ta hiện
nay.
II. VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG PHÁT
TRIỂN KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY CỦA
VIỆT NAM.
1. Vai trò của ngành dệt may trong nền kinh tế.
Dệt may vốn là một ngành sản xuất thiết yếu đã xuất hiện từ lâu đời, được
hình thành và phát triển đầu tiên ở các nước Châu Âu. Cùng với tiến trình các
cuộc cách mạng khoa học công nghệ, việc áp dụng các thành tựu kỹ thuật khiến
cho ngành dệt may Châu Âu đạt tới những bước nhảy vọt cả về chất và số lượng,
đem lại thu nhập cao cho người dân và cho nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chi phí để
trả lương cho các công nhân cao dần đã thúc đẩy ngành dệt may chuyển dịch từ
các nước phát triển sang các nước đang phát triển là những nước có nguồn lao
động dồi dào với mức giá thuê nhân công rẻ. Và đây là một lợi thế lớn cho các
nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Việt Nam là một nước đi lên từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, thu nhập quốc
dân tính theo đầu người thấp, để thúc đẩy nền kinh tế như vậy phát triển, nước ta
cần thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong giai đoạn
đầu của cuộc cải cách, nước ta đã lâý công nghiệp hoá làm mục tiêu. Và chúng ta
đã thành công nhờ vào việc phát triển mạnh các ngành có khả năng tận dụng
những lợi thế có sẵn như ...
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH
KHOA THÖÔNG MAÏI – DU LÒCH - MARKETING
ÑEÀ TAØI :
“PHAÂN TÍCH HOT ĐỘNG CHUN
B B CHNG T CN THIT
TRONG NGÀNH DT MAY ”
GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN: NGUYỄN THỊ THU HÀ
NHÓM SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN:
HỒ DUY QUANG
NGUYỄN NGỌC THẠCH
NGUYỄN XUÂN ANH TÚ
TRẦN THỦY TIÊN
TRƯƠNG THỊ NGỌC QUÝ
LÔÙP: QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU
NIEÂN KHOÙA 2013
phân tích hoạt động bộ chứng từ cần thiết trong ngành dệt may - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích hoạt động bộ chứng từ cần thiết trong ngành dệt may - Người đăng: Pearl Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
phân tích hoạt động bộ chứng từ cần thiết trong ngành dệt may 9 10 501