Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn HOSE

Được đăng lên bởi KẸo ĐẮng
Số trang: 85 trang   |   Lượt xem: 6065 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Phân tích kh năng sinh l i c a các DN ñư c niêm y t trên sàn HOSE (2006 – 2009)

CHƯƠNG 1
GI I THI U
1.1. ð T V N ð NGHIÊN C U
Kinh t Vi t Nam trong nh ng năm qua ñã có nh ng bư c ti n vư t b c và
ñ t ñư c nh ng thành t u ñáng k , nhưng v n còn ñó không ít khó khăn v i tình
hình n n kinh t th gi i v n chưa h i ph c sau kh ng ho ng. Hơn n a, nư c ta
cũng không n m ngoài quá trình toàn c u hóa, ngày càng h i nh p sâu và r ng,
m r ng quan h h p tác v i các nư c trên th gi i… Các cam k t gia nh p
WTO d n có hi u l c và trư c b i c nh n n kinh t khu v c ñang ti n ñ n xây
d ng m t c ng ñ ng ASEAN vào năm 2015 thì các doanh nghi p trong nư c
ñang ñ ng trư c cơ h i l n ñ phát tri n và m r ng ñ u tư thu n l i hơn trong
m i lĩnh v c.
Trong nhi u năm tr l i ñây, các doanh nghi p càng ñ y nhanh ti n ñ c
ph n hóa tham gia vào sàn giao d ch ch ng khoán ñ có th d dàng huy ñ ng
thêm các kho n ti t ki m ñ ñ u tư, m r ng th trư ng, t o thu n l i cho phát
tri n doanh nghi p… Hi n nay, các doanh nghi p tham gia th trư ng ch ng
khoán ngày càng nhi u và s c phi u ñư c niêm y t m i trên sàn giao d ch cũng
ngày m t tăng, ñ t bi t là sàn giao d ch ch ng khoán TP.HCM (HOSE) v i tính
thanh kho n và kh năng sinh l i ngày m t cao.
Tuy nhiên, n n kinh t nư c ta ph i ñ i m t v i nhi u v n ñ b t n như:
hi u qu ñ u tư v n còn th p, l m phát cao, lãi su t thay ñ i, t giá không n
ñ nh… làm chi phí có ph n tăng lên nh hư ng ñ n k t qu kinh doanh c a
doanh nghi p… nên nhi u nhà ñ u tư có ph n nghi ng i khi ñ u tư và các doanh
nghi p cũng có ph n h n ch trong vi c s n xu t kinh doanh. Vì v y ñ tài
“Phân tích kh năng sinh l i c a các doanh nghi p ñư c niêm y t trên sàn
giao d ch ch ng khoán TP.HCM giai ño n 2006 – 2009” cho th y ñư c k t qu
kinh doanh và kh năng sinh l i c a các doanh nghi p ñư c niêm y t trên sàn
giao d ch ch ng khoán TP.HCM (HOSE) trong nh ng năm qua và có th ñưa ra
m t s ki n ngh cho các nhà ñ u tư v khuynh hư ng trong tương lai và ñ u tư
hi u qu hơn.
GVHD: PGs.Ts.Võ Thành Danh

1

SVTH: Nguy n Th y Như Huy n

Phân tích kh năng sinh l i c a các DN ñư c niêm y t trên sàn HOSE (2006 – 2009)

1.2. M C TIÊU NGHIÊN C U
1.2.1. M c tiêu chung
Phân tích kh năng sinh l i c a các doanh nghi p ñư c niêm y t trên sàn
GDCK TP.HCM (HOSE) ñư c phân theo ngành, ñ cho th y kh năng sinh l i
c a các doanh nghi p. T ñó ñưa ra gi i pháp cho các doanh nghi p tăng kh
năng sinh l i, trên cơ s ñó có nh ng ki n ngh cho các nhà ñ u tư góp ph n ñ u
tư hi u qu trong tương lai.
1.2.2. M c tiêu c th
• Ph...
Phân tích kh năng sinh li ca các DN ñược niêm yết trên sàn HOSE (2006 – 2009)
GVHD: PGs.Ts.Võ Thành Danh 1 SVTH: Nguyn Thy Như Huyn
CHƯƠNG 1
GII THIU
1.1. ðẶT VN ðỀ NGHIÊN CU
Kinh tế Vit Nam trong nhng năm qua ñã nhng bước tiến vượt bc
ñạt ñược nhng thành tu ñáng k, nhưng vn còn ñó không ít khó khăn vi tình
hình nn kinh tế thế gii vn chưa hi phc sau khng hong. Hơn na, nước ta
cũng không nm ngoài quá trình toàn cu hóa, ngày càng hi nhp sâu rng,
m rng quan h hp tác vi các nước trên thế gii… Các cam kết gia nhp
WTO dn hiu lc trước bi cnh nn kinh tế khu vc ñang tiến ñến xây
dng mt cng ñồng ASEAN vào năm 2015 thì các doanh nghip trong nước
ñang ñứng trước cơ hi ln ñể phát trin và m rng ñầu tư thun li hơn trong
mi lĩnh vc.
Trong nhiu năm tr li ñây, các doanh nghip càng ñẩy nhanh tiến ñộ c
phn hóa tham gia vào sàn giao dch chng khoán ñể th d dàng huy ñộng
thêm các khon tiết kim ñể ñầu tư, m rng th trường, to thun li cho phát
trin doanh nghip… Hin nay, các doanh nghip tham gia th trưng chng
khoán ngày càng nhiu và s c phiếu ñược niêm yết mi trên sàn giao dch cũng
ngày mt tăng, ñặt bit sàn giao dch chng khoán TP.HCM (HOSE) vi nh
thanh khon và kh năng sinh li ngày mt cao.
Tuy nhiên, nn kinh tế nước ta phi ñối mt vi nhiu vn ñề bt n như:
hiu qu ñầu tư vn còn thp, lm phát cao, lãi sut thay ñổi, t giá không n
ñịnh… m chi phí phn tăng lên nh hưng ñến kết qu kinh doanh ca
doanh nghip… nên nhiu nhà ñầu tư có phn nghi ngi khi ñầu tư và các doanh
nghip cũng phn hn chế trong vic sn xut kinh doanh. vy ñề tài
Phân tích kh năng sinh li ca các doanh nghip ñược niêm yết trên sàn
giao dch chng khoán TP.HCM giai ñon 2006 – 2009” cho thy ñược kết qu
kinh doanh kh năng sinh li ca các doanh nghip ñược niêm yết trên sàn
giao dch chng khoán TP.HCM (HOSE) trong nhng năm qua có th ñưa ra
mt s kiến ngh cho các nhà ñầu tư v khuynh hướng trong tương lai ñầu tư
hiu qu hơn.
Phân tích khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn HOSE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn HOSE - Người đăng: KẸo ĐẮng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
85 Vietnamese
Phân tích khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn HOSE 9 10 476