Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích những đặc điểm của tư duy con người. Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên

Được đăng lên bởi Linh Do
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

MỤC LỤC
A.Mở đầu…………………………………………………………………………2
B.Nội Dung………………………………………………………………………..2
I.Khái niệm tư duy……………………………………………………………….2
II.Phân tích các đặc điểm của tư duy
1. Tính có vấn đề………………………………………………………………….3
2.Tính trừu tượng và khái quát hóa……………………………………………..4
3. Tính gián tiếp…………………………………………………………………..6
4. Tư duy gắn liền với ngôn ngữ…………………………………………………7
5. Tư duy lien hệ với nhận thức cảm tính………………………………………8
III. Ứng dụng các dặc điểm của tư duy trong hoạt động học tập của sinh
viên…………………………………………………………………………………9
C.KẾT LUẬN…………………………………………………………………….11

2

A. MỞ ĐẦU
Tư duy là gì? Đây là một vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều ngành khoa
học và nhiều nhà khoa học nghiên cứu Triết học nghiên cứu tư duy dưới góc độ lý
luận nhận thức. Mọi thế giới quan đều được con người dùng tư duy của mình để
khám phá, đi sâu vào từng góc cạnh của thế giới. Để có thể hiểu rõ hơn về tư duy ở
con người, nhóm chúng em xin chọn đề tài “Phân tích những đặc điểm của tư duy
con người. Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên”.
B. NỘI DUNG
I. Khái niệm tư duy
Tư duy là một quá trình nhận thức phản ánh những thuộc tính bản chất,
những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật và hiện tượng
trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết1.
Quá trình tư duy bao gồm nhiều giai đoạn, từ khi cá nhân gặp những tình
huống có vấn đề và nhận thức được vấn đề, đến khi vấn đề đó được giải quyết. Đó
là các giai đoạn: xác định vấn đề và biểu đạt; xuất hiện các liên tưởng; sàng lọc các
liên tưởng và hình thành giả thuyết; kiểm tra giả thuyết; giải quyết nhiệm vụ tư
duy. Tư duy có mức độ nhận thức mới và cao hơn về chất so với cảm giác và tri
giác. Nếu cảm giác và tri giác mới chỉ phản ánh được những thuộc tính bên ngoài,
những mối liên hệ bên ngoài của sự vật, hiện tượng thì tư duy phản ánh thuộc tính
bên trong, bản chất của sự vật, hiện tượng, phản ánh những mối liên hệ và quan hệ
bên trong có tính chất quy luật của sự vật và hiện tượng trong hiện thực khách
quan.
Tư duy có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động thực tiễn cũng như
đối với hoạt động nhận thức của con người. Tư duy giúp con người nhận thức được
quy luật khách quan, từ đó có thể chủ động dự kiến một cách khoa học xu hướng
phát triển của sự vật, hiện tượng và có kế hoạch, biện pháp cải tạo hiện thực khách
quan. Bên cạnh đó, tư duy không chỉ giúp con người trong việc giải quyết các vấn
đề do thực tiễn cuộc sống đặt ra mà còn giúp con người lĩnh hội được nền văn hoá
1 Giáo tr...
1
MỤC LỤC
A.Mở đầu…………………………………………………………………………2
B.Nội Dung………………………………………………………………………..2
I.Khái niệm tư duy……………………………………………………………….2
II.Phân tích các đặc điểm của tư duy
1. Tính có vấn đề………………………………………………………………….3
2.Tính trừu tượng và khái quát hóa……………………………………………..4
3. Tính gián tiếp…………………………………………………………………..6
4. Tư duy gắn liền với ngôn ngữ…………………………………………………7
5. Tư duy lien hệ với nhận thức cảm tính………………………………………8
III. Ứng dụng các dặc điểm của duy trong hoạt động học tập của sinh
viên…………………………………………………………………………………9
C.KẾT LUẬN…………………………………………………………………….11
Phân tích những đặc điểm của tư duy con người. Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích những đặc điểm của tư duy con người. Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên - Người đăng: Linh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Phân tích những đặc điểm của tư duy con người. Ứng dụng của nó trong hoạt động học tập của sinh viên 9 10 901