Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Thiết kế Hệ Thống Thông Tin Quản lý Dịch vụ khách hàng và Phân phối nước khóang Lavie

Được đăng lên bởi anhtrum19
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5956 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân tích Thiết kế Hệ Thống Thông Tin

Đề tài:

Quản lý Dịch vụ
khách hàng và Phân
phối nước khóang
Lavie

MỤC LỤC
I.

MÔ TẢ ĐỀ TÀI.......................................................................................................... 3
1.

Đặt vấn đề ......................................................................................................................... 3

2.

Yêu cầu chức năng ........................................................................................................... 3

3.

Yêu cầu phi chức năng ..................................................................................................... 3

4.

Thành viên tham gia và vai trò ....................................................................................... 3

II.

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH DỮ LIỆU ...................................................................... 4

1.

Các qui trình nghiệp vụ chính......................................................................................... 4

2.

Mô hình ER: ..................................................................................................................... 6

3.

Thuyết minh cho mô hình thực thể ER .......................................................................... 6

III.

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ................................................... 7

III.1

Theo phương pháp DFD.............................................................................................. 7

III.2

Theo phương pháp Merise ........................................................................................ 12

IV.

THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU ....................................................................... 21

IV.1

Mô hình quan hệ ........................................................................................................ 21

IV.2

Đánh giá ...................................................................................................................... 22

IV.3

Mô tả các ràng buộc tòan vẹn ................................................................................... 22

V.

THIẾT KẾ MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ ............................................................. 23
1.

Lập hợp đồng .................................................................................................................. 23

2.

Quản lý đặt hàng qua điện thọai................................................................................... 25

3.

Quản lý giao hàng.........................
Phân tích Thiết kế H Thng Thông Tin
Đề tài:
Q
Q
u
u
n
n
l
l
ý
ý
D
D
c
c
h
h
v
v
k
k
h
h
á
á
c
c
h
h
h
h
à
à
n
n
g
g
v
v
à
à
P
P
h
h
â
â
n
n
p
p
h
h
i
i
n
n
ư
ư
c
c
k
k
h
h
ó
ó
a
a
n
n
g
g
L
L
a
a
v
v
i
i
e
e
Phân tích Thiết kế Hệ Thống Thông Tin Quản lý Dịch vụ khách hàng và Phân phối nước khóang Lavie - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích Thiết kế Hệ Thống Thông Tin Quản lý Dịch vụ khách hàng và Phân phối nước khóang Lavie - Người đăng: anhtrum19
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phân tích Thiết kế Hệ Thống Thông Tin Quản lý Dịch vụ khách hàng và Phân phối nước khóang Lavie 9 10 178