Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 9013 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC :
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................1
MỤC LỤC...........................................................................................................2
I. Mục tiêu và phạm vi đề tài............................................................................3
II. Phân tích yêu cầu đề bài...............................................................................3
1. Yêu cầu chức năng..................................................................................3
2. Yêu cầu về giao diện...............................................................................4
III.Phân tích hệ thống........................................................................................4
1. Mô hình thực thể ERD.........................................................................4
a. Xác định các loại thực thể...........................................................4
b. Mô hình ERD..............................................................................7
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ..................................8
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ ............................................................8
4. Mô tả bảng tổng kết .............................................................................14
a. Tổng kết quan hệ.........................................................................14
b. Tổng kết thuộc tính.....................................................................15
IV. Thiết kế giao diện........................................................................................16
1. Các menu chính của giao diện................................................................16
2.Mô tả form...............................................................................................20
V. Thiết kế ô xử lý..............................................................................................37
VI. Đánh giá ưu khuyết điểm............................................................................46
VII. Phân công ...................................................................................................46

Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

I. Mục tiêu và phạm vi đề tài :
Mục tiêu :
Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước
nhằm giúp cho v...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC :
LỜI NÓI ĐẦU....................................................................................................1
MỤC LỤC...........................................................................................................2
I. Mục tiêu và phạm vi đề tài............................................................................3
II. Phân tích yêu cầu đề bài...............................................................................3
1. Yêu cầu chức năng..................................................................................3
2. Yêu cầu về giao diện...............................................................................4
III.Phân tích hệ thống........................................................................................4
1. Mô hình thực thể ERD.........................................................................4
a. Xác định các loại thực thể...........................................................4
b. Mô hình ERD..............................................................................7
2. Chuyển mô hình ERD thành mô hình quan hệ..................................8
3. Mô tả chi tiết cho các quan hệ ............................................................8
4. Mô tả bảng tổng kết .............................................................................14
a. Tổng kết quan hệ.........................................................................14
b. Tổng kết thuộc tính.....................................................................15
IV. Thiết kế giao diện........................................................................................16
1. Các menu chính của giao diện................................................................16
2.Mô tả form...............................................................................................20
V. Thiết kế ô xử lý..............................................................................................37
VI. Đánh giá ưu khuyết điểm............................................................................46
VII. Phân công ...................................................................................................46
Trang 1
Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thực hiện việc quản lý Tour du lịch trong nước 9 10 974