Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ

Được đăng lên bởi michael-le
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2865 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------  -------

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á
CHI NHÁNH CẦN THƠ

Giáo viên hướng dẫn:

Sinh viên thực hiện:

Đoàn Thị Cẩm Vân

Trần Thị Mỹ Duyên
MSSV: 4053517
Lớp: Kế toán tổng hợp K31

Cần Thơ – 2009

MỤC LỤC

Chương 1 : GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ...................................1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................2
1.2.1 Mục tiêu chung ...........................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .............................................................................2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU .................................................................2
1.3.1 Không gian ....................................................................................2
1.3.2 Thời gian .......................................................................................3
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................3
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ..................................................................3
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN ....................................................................5
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ về phân tích hiệu quả
hoạt động kinh doanh của ngân hàng ............................................................5
2.1.1.1Khái niệm về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ..........5
2.1.1.2 Ý nghĩa về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .............5
2.1.1.3 Nội dung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh ...........5
2.1.1.4 Nhiệm vụ .................................................................................6
2.1.2 Hoạt động huy động vốn .................................................................6

2.1.3 Các chỉ tiêu phân tích hoạt động cho vay .......................................6
2.1.3.1 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn .............................................7
2.1.3.2 Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động .............................7
2.1.3.3 Vòng quay tín dụng ..................................................................8
2.1.3.4 Hệ số thu nợ ......
T
T
R
R
Ư
Ư
N
N
G
G
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
C
C
N
N
T
T
H
H
Ơ
Ơ
K
K
H
H
O
O
A
A
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
-
-
Q
Q
U
U
N
N
T
T
R
R
K
K
I
I
N
N
H
H
D
D
O
O
A
A
N
N
H
H
------- -------
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
T
T
N
N
G
G
H
H
I
I
P
P
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á
CHI NHÁNH CẦN THƠ
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
Đoàn Thị Cẩm Vân Trần Thị Mỹ Duyên
MSSV: 4053517
Lớp: Kế toán tổng hợp K31
Cần Thơ – 2009
www.kinhtehoc.net
http://www.kinhtehoc.net
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ - Người đăng: michael-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ 9 10 318