Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tình hình tài chính của công ty Vinamilk

Được đăng lên bởi hunf
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3040 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Gv: Ths. Nguyễn Tấn Minh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

ĐỀ TÀI: "Phân tích tài chính của công ty Vinamilk"

GVHD : Th.s NGUYỄN TẤN MINH
SVTH : nhóm GROUP68

0

Gv: Ths. Nguyễn Tấn Minh

Mục lục
SVTH : nhóm GROUP68.............................................................................................0
LỜI MỞ ĐẦU...................................................................................................................3
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH...................................4
I – CƠ SỞ LÝ LUẬN:.....................................................................................................4
1.1. Khái niệm phân tích tài chính:.............................................................................4
1.2 Đối tượng của phân tích tài chính:........................................................................4
1.3 Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính:............................................5
1.4 Tổ chức công tác phân tích tài chính:...................................................................6
1.5 Phạm vi nghiên cứu:.............................................................................................7
1.6 Kết quả nghiên cứu:..............................................................................................7
II - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH:..........................................................8
2.1 Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính:....................................8
2.1.1 Thu thập thông tin:.........................................................................................8
2.1.2 Xử lý thông tin:................................................................................................8
2.1.3 Dự toán và ra quyết định:...............................................................................8
2.1.4 Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính...................................9
2.2 Phương pháp phân tích tài chính:.........................................................................9
2.2.1 Phương pháp so sánh.....................................................................................9
2.2.2 Phương pháp tỷ lệ:.......................................................................................10
2.2 Các nhóm tỷ số tài chính:.....................................................................................11
2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời:......................................
Gv: Ths. Nguyễn Tấn Minh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM
ĐỀ TÀI: "Phân tích tài chính của công ty Vinamilk"
GVHD : Th.s NGUYỄN TẤN MINH
SVTH : nhóm GROUP68
0
Phân tích tình hình tài chính của công ty Vinamilk - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tình hình tài chính của công ty Vinamilk - Người đăng: hunf
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Phân tích tình hình tài chính của công ty Vinamilk 9 10 935