Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi shivagarland95
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1467 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

--o0o--

BÀI TẬP LỚN HỌC KỲ
Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh
ĐỀ BÀI
Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh
Họ tên

: Trần Khánh Lâm

MSSV

: 382127

Nhóm

: 02

Lớp

: 3821

Hà Nội – 2014
0

MỤC LỤC
A.MỞ ĐẦU…………………………………………………… 2
B.NỘI DUNG…………………………………………………

2

I . Hồ Chí Minh khẳng định độc lập tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm
phạm của các dân tộc và là khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam… 3
II. Cơ Sở Hình Thành Tư Tưởng ……………………………………… 4
1. Lịch sử không ngừng đấu tranh để giữ nước và dựng nước, trong đó
tinh thần yêu nước luôn đứng hàng đầu của bảng giá trị dân tộc ……

4

2. Các quyền tự nhiên cá nhân được ghi trong tuyên ngôn của các nước
dân tộc tư sản …………………………………………………………….. 5
3 . Quá trình phát triển tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh 6
4. Ý nghĩa tư tưởng độc lập tự do của Hồ Chí Minh……………..
C.KẾT LUẬN………………………………………………….. 9
Mục Lục ……………………………………………………… 10

1

8

A.MỞ ĐẦU
Hồ Chí Minh sinh năm 1890 và mất năm 1969. Người là một một vị lãnh tụ
vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã đã ra đi tìm đường cứu nước cho đất
nước chúng ta và đã chèo lái một con thuyền vĩ đại một con thuyền dân tộc; con
thuyền cách mạng của nhân dân Việt Nam đi đến đích thắng lợi. Người đã để lại
cho dân tộc Việt Nam không chỉ là tấm gương suốt đời đấu tranh cho hạnh phúc
nhân dân, tấm gương đạo đức mẫu mực mà còn là cả một kho tàng lí luận sắc sảo
soi đường cho cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về độc lập, tự do. Vậy
Người có quan niệm như thế nào về độc lập tự do? Cơ sở hình thành tư tưởng đó
của người từ đâu mà có? Quá trình phát triển tư tưởng đó ra sao?...Để hiểu rõ hơn
về vấn đề này, trong khuôn khổ bài tập lớn học kì môn học tư tưởng Hồ Chí Minh,
em đã chọn đề bài “ Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh ”

B.NỘI DUNG
Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tư tưởng quan điểm cơ bản phản ánh
một cách rất sâu sắc về thực tiễn cách mạng Việt Nam, cách mạng thuộc địa, trên cơ
sở kế thừa, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tinh hoa văn hóa dân tộc,
trí tuệ nhân loại, nhằm giải phóng dân tộc, giai cấp, con người 1. Đó là một hệ thống
tư tưởng quan điểm trên nhiều lĩnh vực như: Tư tưởng về dân tộc và cách mạng giải
phóng dân tộc, tư tưởng về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ đi lên chủ nghĩa
xã hội, tư tư...




  !"#$%&$
'
$()%*$) ) !"+,-.*/012)34*56#$%&$
7)8 9:$;$(<
==> ?@ABAC
$D< A
E1 ?@AB
Hà Nội – 2014
Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh - Người đăng: shivagarland95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Phân tích tư tưởng về độc lập, tự do của Hồ Chí Minh 9 10 455