Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi lilo201093-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1134 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

MỤC LỤC

Họ và tên : Vũ Mỹ Linh

MSSV: 362686

2

A.

MỞ BÀI

NAFTA là một khu vực thương mại tự do bao gồm 3 nước Mỹ, Canada và
Mê-hi-cô. NAFTA được coi là khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với
tổng GDP năm 2010 là 17,6 nghìn tỉ USD. Không một tổ chức, một liên minh
khu vực nào được thành lập mà lại không có pháp luật điều chỉnh. Để hiểu rõ
hơn về Khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ, em xin chọn đề số 4: “Phân tích
những nội dung pháp lí cơ bản của pháp luật điều chỉnh thương mại hàng
hóa quốc tế trong khuôn khổ Khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)”
làm đề bài tập lớn của mình.
B.

THÂN BÀI

Khái quát về pháp luật điều chỉnh thương mại hàng hóa quốc tế trong

I.

khuôn khổ Khu vực thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA)
NAFTA - North American Free Trade Area – Khu vực thương mại tự do các
nước Bắc Mỹ được thành lập theo hiệp định ký kết ngày 12/8/1992 bao gồm 3
nước Mỹ, Canada và Mê-hi-cô. Thương mại hành hóa quốc tế giữa các nước
thành viên NAFTA chủ yếu được điều chỉnh trong Chương 3: quy định về tự
do hóa thương mại hàng hóa và Chương 4: quy tắc xuất xứ của Hiệp định
NAFTA có hiệu lực pháp luật vào ngày 1/1/1994.
Phân tích những nội dung pháp lý cơ bản của pháp luật điều chỉnh

II.

thương mại hàng hóa quốc tế trong khuôn khổ Khu vực thương mại tự
do Bắc Mỹ (NAFTA)
1.

Việc đàm phán loại bỏ thuế quan

Trọng tâm của bất lỳ FTA nào cũng là giảm và loại bỏ thuế quan đối với hàng
hóa buôn bán giữa các bên. Biểu thuế quan hài hòa được các nước trên thế

Họ và tên : Vũ Mỹ Linh

MSSV: 362686

3

giới sử dụng bao gồm hơn 5000 dòng thuế đối với những loại hàng hóa cụ thể
ở mức 6 con số trong 96 chương. Biểu thuế quan quốc gia thường có nhiều
dòng thuế hơn để mô tả cụ thể hơn về sản pẩm ở mức 8 đến 10 con số.
Những nhà đàm phán FTA phải thương lượng về việc xử lý thuế quan đối với
mỗi sản phẩm này. Những quyết định liên quan đến ứng xử về thuế quan đối
với mỗi sản phẩm phải được ghi nhận trong phần phụ lục của FTA và phải
công bố để các chính phủ và các bên liên quan có thể biết được những cam
kết giảm thuế quan này. Quá trình đàm phán thường xuyên dẫn đến những
thỏa thuận FTA không đạt được mức tự do hóa cao. Nếu 2 bên đàm phán đều
được chấp nhận không phải giảm thuế quan, thì mức độ tự do hóa có thể bị
giảm rất nhanh, do số lượng thuế quan không phải giảm tăng lên. Nếu quá
trình này tiêp tục diễn ra thì thỏa thuận đạt được sẽ không thể tạo ra những cơ
hội có ý nghĩa cho sự tăng trưởng.
2.

Loại bỏ thuế quan trong NAFTA

NAFTA phản ánh những cam kết rất mạ...
1
M C L C
H và tên : Vũ M Linh MSSV: 362686
Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế - Người đăng: lilo201093-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Pháp luật điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế 9 10 552