Ktl-icon-tai-lieu

pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Được đăng lên bởi Khánh Ly Võ
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1
GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thứ

Luận văn
Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất

2
GVHD: Th.S Nguyễn Ngọc Thứ

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 1
Lý do chọn đề tài : .................................................................................................................... 4
Mục đích, đối tượng nghiên cứu, giới hạn phạm vi nghiên cứu:..................................... 5
Phương pháp nghiên cứu : ...................................................................................................... 6
Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài: ............................................................... 6
Kết cấu của đề tài : ................................................................................................................... 6
Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT ............................................................................................................................... 7
1.1. Sơ lược về quyền sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất: .............................7
1.1.1. Quyền sử dụng đất: ................................................................................. 7
1.1.2. Chuyển quyền sử dụng đất: ..................................................................... 8
1.2. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:........................................................9
1.2.1. Khái niệm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:......................... 9
1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ................. 10
1.3. Các nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ............................................13
1.4. Các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ...............................................14
1.5. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ............................ 16
1.6. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử
dụng đất: ............................................................................................................................... 16
1.6.1. Quyền và nghĩa cụ của bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất: ........... 16
1.6.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất: .. 17
Tiểu kết chương 1: .................................................................................................................. 20
Chương 2: THỰC TRẠNG P...
1
GVHD: Th.S Nguyn Ngc Th
Luận văn
Pháp luật về hợp đồng chuyển nhượng
quyền sử dụng đất
pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Người đăng: Khánh Ly Võ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất 9 10 721