Ktl-icon-tai-lieu

Phát huy bản sắc dân tộc Giáy

Được đăng lên bởi Kiên Triệu
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2132 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Nghị quyết Trung ương năm khoá VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn
hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được Đảng ta xác định là nhiệm
vụ cấp bách và lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của
đất nước. Bước vào thời kỳ hội nhập đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan
hệ giữa dân tộc và quốc tế, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn
minh, vấn đề xây dựng nền văn hoá mới đáp ứng yêu cầu phát triển chung của
đất nước, hòa nhập với khu vực và quốc tế lại càng có ý nghĩa quan trọng. Quá
trình hội nhập tạo ra nhiều cơ hội cho sự phát triển, nhưng cũng đặt ra những
thách thức không nhỏ đối với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam.
Trước sự tác động của cơ chế thị trường, của mở rộng hội nhập quốc tế và
giao lưu văn hóa hiện nay, nhiều giá trị văn hóa dân tộc đang bị mai một, pha
trộn, lai căng, không còn giữ được bản sắc. Do vậy khẳng định hệ giá trị văn
hoá các dân tộc đang là vấn đề cấp thiết vừa có tính thời sự, vừa lâu dài đảm bảo
cho quá trình hội nhập mà không bị hoà tan.Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương năm, khóa VIII. Đảng ta chủ trương: Phải tiếp tục cụ thể bằng
hệ thống các chính sách mạnh, tạo điều kiện cần thiết để văn hóa các dân tộc
thiểu số phát triển trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
Nước ta có 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có những sắc thái, bản địa
riêng, chúng bổ sung cho nhau làm phong phú nền văn hoá Việt Nam và củng cố
sự thống nhất dân tộc tạo nên nền văn hoá nước ta là nền văn hoá thống nhất
mà đa dạng. Trong cộng đồng đa dân tộc, dân tộc Giáy là dân tộc có số dân đứng
thứ 25 trong 54 dân tộc. Người Giáy là cư dân lúa nước. Họ cư trú ở nơi bằng
phẳng, có sông suối, hay ở thung lũng thuộc các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà

1

Giang, Cao Bằng. Riêng ở Lào Cai có 24.360 người Giáy cư trú tập trung thành
làng, thành bản. Sự phong phú về cảnh quan, môi trường đã tác động rất lớn đến
đời sống của người Giáy ở đây, làm nên một đời sống văn hóa dân gian khá
phong phú. Nó biểu hiện ở thế giới quan, nhân sinh quan, phong cách tư duy, lối
sống, sinh hoạt, ứng xử, tình cảm v.v…của con người. Trước sự vận động và
biến đổi của thế giới luôn diễn ra không ngừng, sự tác động của cơ chế thị
trường, của mở rộng hội nhập quốc tế và giao lưu văn hóa hiện nay, điều đó
không thể không ảnh hưởng đến bản sắc văn hóa dân tộc. Đặc biệt là bản sắc văn
hóa các dân tộc thiểu số ở Lào Cai trong đó có dâ...
MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Nghị quyết Trung ương năm khoá VIII “Về xây dựng phát triển nền văn
hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” được Đảng ta xác định là nhiệm
vụ cấp bách lâu dài trong chiến lược phát triển kinh tế - hội của
đất nước. Bước vào thời kỳ hội nhập đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan
hệ giữa dân tộc quốc tế, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
phấn đấu mục tiêu dân giàu, nước mạnh, hội công bằng dân chủ văn
minh, vấn đề xây dựng nền văn hoá mới đáp ứng yêu cầu phát triển chung của
đất nước, hòa nhập với khu vực quốc tế lại càng ý nghĩa quan trọng. Quá
trình hội nhập tạo ra nhiều hội cho sự phát triển, nhưng cũng đặt ra những
thách thức không nhỏ đối với một quốc gia đa dân tộc như Việt Nam.
Trước sự tác động của cơ chế thị trường, của mở rộng hội nhập quốc tế và
giao lưu văn hóa hiện nay, nhiều giá trị văn hóa dân tộc đang bị mai một, pha
trộn, lai căng, không còn giữ được bản sắc. Do vậy khẳng đnh hệ giá trị văn
hoá các dân tộc đang là vấn đề cấp thiết vừa có nh thời sự, vừa lâu dài đảm bảo
cho quá trình hội nhập không bị hoà tan.Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị
quyết Trung ương năm, khóa VIII. Đảng ta chủ trương: Phải tiếp tục cụ thể bằng
hệ thống các chính sách mạnh, tạo điều kiện cần thiết để văn hóa các dân tộc
thiểu số phát triển trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
Nước ta 54 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có những sắc thái, bản địa
riêng, chúng bổ sung cho nhau làm phong phú nn văn hoá Việt Nam và củng c
sự thống nhất dân tộc tạo nên nền văn hoá nước ta nn văn hoá thống nhất
mà đa dạng. Trong cộng đồng đa dân tộc, dân tộc Giáy là dân tộc có số dân đứng
thứ 25 trong 54 dân tộc. Người Giáy dân lúa nước. Họ trú nơi bằng
phẳng, sông suối, hay thung lũng thuộc các tỉnh Lào Cai, Lai Châu,
1
Phát huy bản sắc dân tộc Giáy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát huy bản sắc dân tộc Giáy - Người đăng: Kiên Triệu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
Phát huy bản sắc dân tộc Giáy 9 10 15