Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách du lịch quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 596 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Việt Nam là đất nước có tiềm năng về tài nguyên du lịch, cả trong
tự nhiên và nhân văn, có môi trường chính trị xã hội ổn định, cơ sở vật
chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan tâm phát triển; có nguồn nhân
lực trẻ, dồi dào dễ thích nghi với điều kiện mới, có vị thế uy tín và đang
được tạo lập vững chắc trong quan hệ quốc tế. Đồng thời với kết quả
của gần 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, hình ảnh về một “Việt
Nam - chiến tranh” dần dần được thay thế bằng một “Việt Nam - đổi
mới kinh tế”. Những yếu tố này đã và đang là những điều kiện rất quan
trọng để Việt Nam phát triển ngành Du lịch. Văn kiện Đại hội Đảng lần
thứ IX xác định “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.
Đến Đại hội Đảng lần thứ XI, tiếp tục khẳng định “Phát triển các
ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, du
lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao”. Với chủ trương chính sách
đúng đắn, trong những năm qua ngành Du lịch đã đạt được những thành
tựu đáng khích lệ.
Trên thế giới, chính sách phát triển du lịch của hầu hết các quốc gia
bên cạnh việc khai thác tài nguyên du lịch, phát triển cơ sở vật chất kỹ
thuật, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch… đều chú
trọng đến chất lượng dịch vụ. Dịch vụ ăn uống nói chung và dịch vụ ăn
uống Việt Nam từ lâu đã trở thành một trong những yếu tố được khai thác
và sử dụng trong hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch. Tại những tuần
lễ văn hoá, những hoạt động xúc tiến du lịch ở nước ngoài, hầu như đều có
các hoạt động giới thiệu cách thức chế biến và các món ăn truyền thống
Việt Nam.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác, phát triển dịch vụ ăn uống
xứng tầm với tiềm năng vốn có, trở thành một nguồn lực để sử dụng để thu

2
hút, hấp dẫn khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế đến với Việt
Nam. Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn trên đây, tác giả lựa chọn
đề tài “Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách
du lịch quốc tế” để làm luận án Tiến sỹ kinh tế.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu của luận án
Nhằm xây dựng, đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ ăn uống tại
Việt Nam góp phần thu hút và làm tăng lượng khách du lịch quốc tế đến
Việt Nam trong thời gian tới.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khái quát, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ ăn
uống trong du lịch và vai trò của dịch vụ ăn uống để thu hút khách du lịch.
- Phân tích và đánh giá thực trạng các cơ sở kinh doanh ăn ...
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Vit Nam đất ớc tiềm năng v tài ngun du lịch, cả trong
t nhiên và nhân n, có môi tờng chính trị xã hội n định, cơ sở vật
chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan m phát triển; nguồn nn
lực trẻ, dồi o dễ tch nghi với điều kiện mới, có v thế uy tín và đang
được tạo lập vững chắc trong quan hệ quốc tế. Đồng thời với kết qu
của gần 30 m thực hiện cnh sách đổi mới, hình nh về một Việt
Nam - chiến tranh dần dần được thay thế bằng một Việt Nam - đổi
mới kinh tế. Những yếu t y đã và đang là những điều kiện rất quan
trọng đVit Nam phát triển ngành Du lịch. n kiện Đại hội Đảng lần
thứ IX xác định Pt triển du lịch trở tnh nnh kinh tế mũi nhọn.
Đến Đại hội Đảng lần th XI, tiếp tc khẳng định Pt triển c
nnh dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, nn ng, tơng mại, du
lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Với chủ tơng chính ch
đúng đắn, trong những m qua ngành Du lịch đã đạt được những thành
tựu đáng kch lệ.
Trên thế giới, chính sách phát triển du lịch của hầu hết các quốc gia
bên cạnh việc khai thác tài nguyên du lịch, phát triển sở vật chất kỹ
thuật, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức xúc tiến quảng bá du lịch… đều chú
trọng đến chất lượng dịch vụ. Dịch vụ ăn uống nói chung dịch vụ ăn
uống Việt Nam từ lâu đã trở thành một trong những yếu tố được khai thác
sử dụng trong hoạt động xúc tiến thu hút khách du lịch. Tại những tuần
lễ văn hoá, những hoạt động xúc tiến du lịch ở nước ngoài, hầu như đều có
các hoạt động giới thiệu cách thức chế biến các món ăn truyền thống
Việt Nam.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để khai thác, phát triển dịch v ăn uống
xứng tầm với tiềm năng vốn có, trở thành một nguồn lực để sử dụng để thu
1
Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách du lịch quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách du lịch quốc tế - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phát triển dịch vụ ăn uống tại Việt Nam góp phần thu hút khách du lịch quốc tế 9 10 784