Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------------------------

LƯU THANH THẢO

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Chuyên ngành : KINH TẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã số
: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Người hướng dẫn khoa học:

TS. UNG THỊ MINH LỆ

TP.HỒ CHÍ MINH – Năm 2008

LỜI CAM ĐOAN
- Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Phát triển dịch vụ Ngân hàng điện
tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” là kết quả của quá trình học
tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc.
- Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn
và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu
đã được công bố, các website,...
- Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá
trình nghiên cứu thực tiễn.

Tp.HCM, tháng 10 năm 2008
Tác giả

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục bảng, biểu đồ
Lời mở đầu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
1.1. Khái niệm ................................................................................................................. …..1
1.1.1. Thương mại điện tử .................................................................................................... 1
1.1.2. Dịch vụ Ngân hàng điện tử ....................................................................................... 2
1.2. Sự phát triển của dịch vụ Ngân hàng điện tử ............................................... …3
1.2.1. Các giai đoạn phát triển của Ngân hàng điện tử ............................................... ..3
1.2.2. Sự phát triển của dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các NHTM Việt Nam ....... 4
1.3. Tính tất yếu phải phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Ngân hàng
thương mại Việt Nam ................................................................................................ 5
1.3.1. Vai trò của Ngân hàng điện tử trong xu thế hội nhập ........................................ 5
1.3.2. Một số dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Việt Nam ................................................ 7
1.3.3. Tính ưu việt của dịch vụ Ngân hàng điện tử ...................................................... 12
1.4. Điều kiện để phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử ...................................... 14
1.4.1. Điều kiện pháp lý ...................................................................................................... 14
1.4.2. Điều kiện công nghệ ................
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH
------------------------
LƯU THANH THO
PHÁT TRIN DCH V
NGÂN HÀNG ĐIN T TI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN Á CHÂU
Chuyên ngành : KINH T - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã s : 60.31.12
LUN VĂN THC SĨ KINH T
Người hướng dn khoa hc: TS. UNG TH MINH L
TP.H CHÍ MINH – Năm 2008
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 9 10 67