Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài chính tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1044 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀ O TẠO

NGÂN HÀ NG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀ NG THÀ NH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN PHƢỚC KINH KHA

PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG
HÓA PHI TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2015

MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu
Đối với giao dịch giao ngay hàng hóa, bốn rủi ro cơ bản mà các thƣơng nhân có thể
gặp phải là rủi ro về giá, rủi ro vận tải, rủi ro về chất lƣợng hàng hóa đƣợc giao và rủi
ro tín dụng thƣơng mại, trong đó, rủi ro về giá là rủi ro quan trọng nhất (Geman, H.,
2005). Giao dịch phái sinh hàng hóa thông qua sàn giao dịch đƣợc đánh giá là một
trong những giải pháp hiệu quả để hạn chế các rủi ro này. Trong đó, với cơ chế xác
định giá thông qua giao dịch tự động cũng nhƣ cung cấp các hợp đồng phái sinh để
quản trị rủi ro về giá, phái sinh hàng hóa thông qua sàn giao dịch góp phần hiệu quả
cho các nhà sản xuất kiểm soát biến động giá. Ngoài ra, với quy định về việc chuẩn
hóa hàng hóa giao dịch trên sàn, rủi ro về chất lƣợng hàng hóa cũng đƣợc hạn chế
đáng kể. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp với nhiều nông phẩm có thƣơng hiệu
và sản lƣợng xuất khẩu cao trên thị trƣờng thế giới nhƣ gạo, hồ tiêu, cao su và cà phê.
Sản lƣợng các mặt hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam có tăng trƣởng ấn tƣợng trong
thời gian vừa qua, tuy nhiên, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà xuất khẩu Việt
Nam, đặc biệt là nông dân. Nhu cầu cần thiết là phải tổ chức thị trƣờng kinh doanh
chuyên nghiệp hơn, có tổ chức và nguồn luật điều chỉnh cụ thể. Ý tƣởng về sàn giao
dịch hàng hóa đã hình thành tại Việt Nam từ năm 2002 với sự ra đời của Sàn giao dịch
hạt điều Tp. HCM, sau đó là sàn giao dịch thủy sản Cần Giờ, sàn giao dịch cà phê
Buôn Mê Thuột (BCEC), Sàn giao dịch Sacom –STE, sàn giao dịch hàng hoá Việt
Nam (VNX) và gần đây nhất là sàn giao dịch hàng hoá Info (Info comex) đƣợc Bộ
Công Thƣơng cấp phép thành lập vào năm 2013. Tuy nhiên, hoạt động của các sàn
giao dịch nói trên còn hết sức hạn chế và chƣa thu hút đƣợc sự quan tâm cũng nhƣ
tham gia của ngƣời nông dân (Nguyễn Thị Mai Chi, 2010). Trong khi đó, hoạt động
của các sàn giao dịch hàng hóa trên thế giới đặc biệt là tại Mỹ diễn ra hết sức sôi nổi
và ngoài việc cung cấp một giải pháp bảo hiểm rủi ro về giá cho các bên tham gia,
phái sinh hàng hóa còn là một kênh đầu từ ngày càng đƣợc quan tâm để đa dạng hóa
danh mục (Basu, P. and Gavin, W.T. 2010). Từ thực trạng hoạt động không hiệu quả
của các sàn giao dịch hàng hóa hiện nay tại Việt Nam tro...
̣
GIA
́
O DU
̣
C ĐA
̀
O TA
̣
O NGÂN HA
̀
NG NHA
̀
NƢƠ
́
C VIÊ
̣
T NAM
TRƢƠ
̀
NG ĐA
̣
I HO
̣
C NGÂN HA
̀
NG THA
̀
NH PHÔ
́
̀
CHI
́
MINH
NGUYỄN PHƢỚC KINH KHA
PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG
HÓA PHI TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
TP.
̀
CHI
́
MINH NĂM 2015
Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài chính tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài chính tại Việt Nam - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Phát triển giao dịch phái sinh hàng hóa phi tài chính tại Việt Nam 9 10 588