Ktl-icon-tai-lieu

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 658 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HÔ CHÍ MINH

HÀ BÍCH PHƯỢNG

PHÁT TRIÉN HOẠT DỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP
KHẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cỏ PHẢN
SÀI GÒN

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ

TP. Hồ Chi Minh - Năm 2013
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HÔ CHÍ MINH

HÀ BÍCH PHƯỢNG
PHÁT TRIẼN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP
•*••

KHAU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHẢN
SÀI GÒN
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã
số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TÉ

NGƯỜI HƯỚNG DẢN KHOA HỌC:
PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG

TP. Hổ Chi Minh-Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan dây là công trinh nghiên cửu cua ricng tòi. Các so liệu, két quá ncu trong
luận văn lã trung thực. Tòi sổ chịu trách nhiệm ve nội dung tôi dã trinh bày tTong luận văn.

Học viên ký tên

HÀ BÍCH PHƯỢNG

MỤC LỤC
TRANG

PHỤ

BÌA LỜI CAM
ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, DÒ THỊ
LỜI MỞ ĐAI
•••••••••••«•••••••••••••••••••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••à 1
CHƯƠNG 1: TÒNG QLAN•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ì
VỀ TẢI TRỢ XIIẢT NHẬP KHÁU CỦA
NGÂN
..................*1
HÀNG
THƯƠNG
1.1.
Hoại
dộng tài ữợMẠI
xuât nhập khâu của ngân háng thương mại...................

.....4

1.1.1. Khái niệm tài trợ xuất nhập khấu............................................................

....4

1.1.2. Đặc diêm của tài ơợ xuất nhập khâu.......................................................

.....4

1.1.3. Sự cần thiết cua hoạt dộng tải trợ xuất nhập khâu..................................

.....5

12. Cãc hình thức tài ơợ xuất nhập khấu của ngân hàng thương mại...............

.....6

1.2.1. Tai ượ xuất khâu •••■•••■•••••••••••••••••••à••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
....6
•••••

•••
122. Tái trợ nhập khàu.......... ..................................................................................

...11

1.3. Vai trò cua tài ượ xuất nhập khâu..

...1

1.3.1. Đòi vớt ngan hãng thương mại.........

•••••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••à

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

8 ...

132. Đối với doanh nghiệp có hoạt dộng kinh doanh xuất nhạp kháu....

18 .

1.3.3. Đói vớt nén kinh tè quòc gia...................................................................

..18

1.4. Phát triẽn hoạt dộng tài trọ xuãt nhập khau cua ngân hang thương mạt

...1

1.4.1. Khái niệm vé phát tnẽn hoạt dộng tái trợ xuất nhập khâu

9 ...

1.4.2. Những chi tiêu đánh giá sự phat triẻn hoạt dộng tãi trợ xuất nhập khàu

19 .

1.5. Kinh nghi...
Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ TP. HÔ CHÍ MINH
HÀ BÍCH PHƯỢNG
PHÁT TRIÉN HOẠT DỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP
KHẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI cỏ PHẢN
SÀI GÒN
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 9 10 709