Ktl-icon-tai-lieu

phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục bình định

Được đăng lên bởi minhkhuong8180
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1421 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

PHẠM MINH TÚ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển
Mã số: 60.31.05

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Đà Nẵng – Năm 2011

2
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Tiến

Phản biện 1: GS.TS. Trương Bá Thanh
Phản biện 2: TS. Đỗ Ngọc Mỹ

Luận văn sẽ ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp
thạc sĩ Kinh tế họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 03,04 tháng 11
năm 2011

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Vấn ñề nhân lực và phát triển nguồn nhân lực có tầm quan
trọng ñặc biệt ñối với một tổ chức. Nguồn nhân lực là nguyên nhân
của thành công hay thất bại trong các hoạt ñộng của tổ chức. Điều ñó
ñặt ra cho tất cả các tổ chức, trong ñó có ngành giáo dục, ñặc biệt
trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay, làm thế nào nâng cao
năng lực, ñộng cơ người lao ñộng giúp cho tổ chức phát triển.
Trong những năm qua mặc dù ngành giáo dục ñã tăng cả số
lượng, chất lượng và sự thay ñổi về cơ cấu, nhưng với yêu cầu cao
của phát triển kinh tế - xã hội thì nguồn nhân lực của ngành giáo dục
còn nhiều bất cập, chất lượng nguồn nhân lực của ngành giáo dục
còn chưa cao so với ñòi hỏi của phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu còn
thiếu cân ñối giữa các bậc học và giữa các vùng, cơ chế sắp xếp còn
chưa phù hợp. Vì vậy việc phát triển nguồn nhân lực trong ngành
giáo dục là hết sức quan trọng và cần thiết.
Từ nhận thức ñó, ñể xây dựng nguồn nhân lực ngành giáo
dục tỉnh Bình Định ngày càng hoàn thiện, tác giả chọn ñề tài “Phát
triển nguồn nhân lực ngành giáo dục tỉnh Bình Định” làm mục
tiêu nghiên cứu, nhằm góp phần giải quyết vấn ñề bất cập, tồn tại của
thực tiễn.
2. Mục tiêu nghiên cứu
- Hệ thống hóa các vấn ñề lý luận liên quan ñến công tác
phát triển nguồn nhân lực trong ngành giáo dục.
- Phân tích thực trạng việc phát triển nguồn nhân lực của
ngành giáo dục tỉnh Bình Định thời gian qua.
- Đề xuất giải pháp ñể phát triển nguồn nhân lực của ngành

2
giáo dục tỉnh Bình Định thời gian tới.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
a. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu những vấn ñề lý luận và thực tiễn liên
quan ñến phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý, giáo viên ngành
giáo dục phổ thông tỉnh Bình Định.
b. Phạm vi nghiên cứu
- Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các vấn ñề
liên quan ñến phát triển nguồ...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
PHM MINH TÚ
PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC
NGÀNH GIÁO DC TNH BÌNH ĐỊNH
Chuyên ngành: Kinh tế phát trin
Mã s: 60.31.05
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ KINH T
Đà Nng – Năm 2011
phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục bình định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục bình định - Người đăng: minhkhuong8180
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục bình định 9 10 34