Ktl-icon-tai-lieu

Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi thaonhung0210
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1652 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỤC LỤC

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật luôn xảy ra mâu thuẫn, đó
là mâu thuẫn giữa các yếu tố trong bản thân sự vật hay mâu thuẫn giữa các sự vật
với nhau. Triết học Mác-Lênin đã chỉ ra, mâu thuẫn là một tất yếu khách quan,
mang tính phổ biến và đa dạng. Trong mỗi sự vật, mâu thuẫn hình thành không chỉ
có một mà có thể có nhiều mâu thuẫn. Mẫu thuẫn này mất đi thì mâu thuẫn khác lại
hình thành. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập tạo thành mâu thuẫn diễn ra không
ngừng vì thế sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan thường xuyên phát triển
và biến đổi không ngừng. Do đó có thể nói, mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực
của mọi quá trình phát triển. Mâu thuẫn có mặt trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên,
xã hội, cũng như tư duy của con người . Trong hoạt động kinh tế mâu thuẫn cũng
mang tính phổ biến chẳng hạn cung - cầu, tích lũy tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của
từng xí nghiệp, công ty với tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá.
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng lãnh đạo đã dành được những thắng lợi
bước đầu mang tính quyết định, đó là việc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập
trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong những năm đổi mới vừa qua chúng ta đã đạt
được nhiều thành tựu to lớn trong kinh tế, xã hội nhưng cùng tồn tại với những
thành công đó lại là những mâu thuẫn làm kìm hãm sự phát triển của công cuộc đổi
mới. Chính vì thế mà việc nghiên cứu tìm ra hướng đi đúng đắn cho nền kinh tế
phù hợp với điều kiện, hoản cảnh đất nước, phù hợp với khu vực, thế giới và thời
đại là hết sức cần thiết.
Với mong muốn tìm hiểu thêm về những vấn đề của nền kinh tế, quan điểm
lý luận cũng như những vướng mắc trong các vấn đề về chính trị - xã hội có liên
quan đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
nên em chọn đề tài “Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu
thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt
Nam hiện nay” làm đề tài cho tiểu luận môn triết học Mác - Lênin của mình . Do
khả năng nghiên cứu còn chưa sâu và vốn kiến thức thực tế không nhiều nên bài
viết của em còn nhiều sai sót. Mong thầy bổ sung, xem xét giúp em hoàn thiện đề
tài này
Em xin chân thành cảm ơn!

NỘI DUNG
I. LÝ LUẬN CHUNG:
Trong phép biện chứng, khái niệm mâu thuẫn dùng để chỉ mối liên hệ thống
nhất, đấu tranh và chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - Người đăng: thaonhung0210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay 9 10 676