Ktl-icon-tai-lieu

PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Ga Ru
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 2986 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Luận văn tốt nghiệp

GVHD: ThS Lê Văn Nhạn

MỤC LỤC
Mục lục ................................................................................................................... 1
Lời cảm tạ ............................................................................................................... 3
A. PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 4
1. Đề tài................................................................................................................ 4
2. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 4
3. Đối tượng và giớ hạn nghiên cứu ...................................................................... 5
4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 5
5. Nội dung của bản luận văn................................................................................ 5
B. PHẦN NỘI DUNG............................................................................................ 6
Chương I: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE ............................................................. 6
1.1 Định nghĩa ...................................................................................................... 6
1.2 Điều kiện tồn tại đối với biến đổi Laplace....................................................... 6
1.3 Ví dụ về tìm biến đổi Laplace của các hàm thông dụng .................................. 8
1.3.1 Hàm bậc thang đơn vị .................................................................................. 8
1.3.2 Hàm mũ f (t )  e  at ...................................................................................... 9
1.3.3 Các hàm lượng giác cos(at ), sin( at ) : ............................................................. 9
1.3.4 Hàm lũy thừa f (t )  t n với n  0,1, 2, 3, ... ................................................... 10
1.4 Các tính chất của phép biến đổi Laplace ....................................................... 11
1.4.1 Tính chất tuyến tính ................................................................................... 11
1.4.2 Tính chất dời theo s.................................................................................... 12
1.4.3 Tính chất dời theo t.................................................................................... 13
1.4.4 Tính chất đổi thang đo .................................................................
Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Lê Văn Nhạn
BMVL – SP VT LÝ 02-33 Trang 1/65 SVTH: Lê Đức Thảo
MỤC LỤC
Mục lục ...................................................................................................................1
Lời cảm tạ ...............................................................................................................3
A. PHẦN MỞ ĐẦU ...............................................................................................4
1. Đề tài................................................................................................................4
2. Lý do chọn đề tài..............................................................................................4
3. Đối tượng và giớ hạn nghiên cứu......................................................................5
4. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................5
5. Nội dung của bản luận văn................................................................................5
B. PHẦN NỘI DUNG............................................................................................6
Chương I: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE .............................................................6
1.1 Định nghĩa......................................................................................................6
1.2 Điều kiện tồn tại đối với biến đổi Laplace.......................................................6
1.3 Ví dụ về tìm biến đổi Laplace của các hàm thông dụng ..................................8
1.3.1 Hàm bậc thang đơn v ..................................................................................8
1.3.2 Hàm mũ
at
etf
)( ......................................................................................9
1.3.3 Các hàm lượng giác )sin(),cos( atat : .............................................................9
1.3.4 Hàm lũy thừa
n
ttf )( với ...,3,2,1,0
n ...................................................10
1.4 Các tính chất của phép biến đổi Laplace .......................................................11
1.4.1 Tính chất tuyến tính...................................................................................11
1.4.2 Tính chất dời theo s....................................................................................12
1.4.3 Tính chất dời theo t.................................................................................... 13
1.4.4 Tính chất đổi thang đo ............................................................................... 15
1.4.5 Biến đổi Laplace của đạo hàm ...................................................................16
1.4.6 Biến đổi Laplace của tích phân ..................................................................18
1.4.7 Nhân cho
n
t
...............................................................................................19
1.4.8 Chia cho t ..................................................................................................20
1.4.9 Biến đổi Lapalce của hàm tuần hoàn.......................................................... 21
1.4.10 Mối liên hgiữa giá trị đầu của f(t) và giá trị cuối của F(s)...................... 23
1.4.11 Mối liên hgiữa giá trị cuối của f(t) và giá trị đầu của F(s)...................... 24
1.4.12 Tính tích phân suy rộng ...........................................................................25
1.5 Các cp biến đổi Laplace thông dụng............................................................ 25
Chương II: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE NGƯỢC .......................................... 28
2.1 Định nghĩa....................................................................................................28
2.2 Các tính chất của phép biến đổi Laplace ngược.............................................28
2.2.1 Tuyến tính .................................................................................................28
2.2.2 Tính chất dời thứ nhất (dời theo s) ............................................................. 28
2.2.3 Tính chất dời thứ hai (dời theo t)................................................................ 29
2.2.4 Tính chất đổi thang đo ............................................................................... 30
2.2.5 Biến đổi Laplace ngược cuả đạo hàm......................................................... 31
2.2.6 Biến đổi Laplace ngược của tích phân........................................................ 31
2.2.7 Nhân cho
n
s
...............................................................................................32
PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN - Người đăng: Ga Ru
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE VÀ ỨNG DỤNG VÀO PHÂN TÍCH CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 9 10 809