Ktl-icon-tai-lieu

phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

Được đăng lên bởi harpot2502
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1325 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Mở đầu
Hơn mấy chục năm qua, cho dù trong thời chiến hay thời bình, lực
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam vẫn luôn đã và đang được xây dựng ngày
càng trưởng thành lớn mạnh, luôn luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong
sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn
định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào thời
kì đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh tình
hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ đất
nước ngày càng trở nên hết sức khó khăn và nặng nề. Để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, lực lượng vũ trang cần phải được xây dựng toàn diện về
chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Do đó Đảng, Nhà nước
ta đã xác định: xây dựng lực lượng vũ trang là nhân tố cơ bản, có ý nghĩa
quyết định đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất
nước nói chung của lực lượng vũ trang trong tình hình mới hiện nay. Lực
lượng vũ trang phải được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng
bước hiện đại là vấn đề hết sức cốt lõi. Trên cơ sở đó, lực lượng vũ trang
trước tiên phải được hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, ý chí, bản lĩnh, tích
cực phấn đấu tự rèn luyện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả mà Đảng,
Chính phủ và nhân dân đã giao phó.
Thế nhưng hiện nay, đang tồn tại các thế lực thù địch, phản động và
một số phần tử kích động luôn tìm mọi cách chống phá Đảng và Nhà nước,
chống phá chế độ XHCN mà ta đang theo đuổi, chúng ngấm ngầm thực hiện
âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” chính là
một thủ đoạn trong âm mưu đen tối này. Chúng đưa ra quan điểm lực lượng
vũ trang-quân đội “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ
nhân dân”; “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung
thành với bất kỳ tổ chức nào”. Đây là những luận điệu vô căn cứ, sai lầm về
lý luận và không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam. Việc không
nắm rõ quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhận ra bản
chất của âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” thâm độc của các thế
lực thù địch làm ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ, tư tưởng, lập trường của
một số tổ chức, thành phần và các cá nhân trong xã hội. Chính vì thế, nhóm
4

chúng tôi lựa chọn đề tài : “Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” làm nội
dung đề...
Mở đầu
Hơn mấy chục năm qua, cho trong thời chiến hay thời bình, lực
lượng trang nhân dân Việt Nam vẫn luôn đã đang được xây dựng ngày
càng trưởng thành lớn mạnh, luôn luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong
sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn
định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và đảm bảo cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Bước vào thời
đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh tình
hình quốc tế trong nước nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ đất
nước ngày càng trở nên hết sức khó khăn nặng nề. Để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao, lực lượng trang cần phải được xây dựng toàn diện về
chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ. Do đó Đảng, Nhà nước
ta đã xác định: xây dựng lực lượng trang nhân tố bản, ý nghĩa
quyết định đến việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo v xây dựng đất
nước nói chung của lực lượng trang trong nh hình mới hiện nay. Lực
lượng trang phải được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng
bước hiện đại vấn đề hết sức cốt lõi. Trên sở đó, lực lượng vũ trang
trước tiên phải được hoàn thiện về chuyên môn nghiệp vụ, ý chí, bản lĩnh, tích
cực phấn đấu tự rèn luyện mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả Đảng,
Chính phủ và nhân dân đã giao phó.
Thế nhưng hiện nay, đang tồn tại các thế lực thù địch, phản động
một số phần tử kích động luôn tìm mọi cách chống phá Đảng N nước,
chống phá chế độ XHCN ta đang theo đuổi, chúng ngấm ngầm thực hiện
âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trhóa lực lượng trang” chính
một thủ đoạn trong âm u đen tối này. Chúng đưa ra quan điểm lực lượng
trang-quân đội “chỉ để bảo v sự toàn vẹn lãnh th quốc gia và phục v
nhân dân”; “phải trung thành với Tổ quốc nhân dân chứ không phải trung
thành với bất kỳ tổ chức nào”. Đây những luận điệu căn cứ, sai lầm về
luận và không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam. Việc không
nắm quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng Nhà nước, nhận ra bản
chất của âm mưu “phi chính trị hóa lực lượng trang” thâm độc của các thế
lực thù địch làm ảnh hưởng không ít đến suy nghĩ, tưởng, lập trường của
một số tổ chức, thành phần các nhân trong hội. Chính thế, nhóm
4
phi chính trị hóa lực lượng vũ trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phi chính trị hóa lực lượng vũ trang - Người đăng: harpot2502
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
phi chính trị hóa lực lượng vũ trang 9 10 198