Ktl-icon-tai-lieu

Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam

Được đăng lên bởi ngonluatinhban150892
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2084 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
Chuyên đề: “Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam”
Thế kỷ XVIII sẽ không trở thành khởi nghĩa nông dân nếu như chính quyền ở Đàng
Ngoài và Đàng Trong thực hiện những chính sách như thế nào?
I. Phần mở đầu
1. Mở đầu
Đối với các quốc gia phương Đông thời cổ - trung đại, nhà nước có vai trò hết sức quan
trọng. Với quyền lực tập trung theo thể chế quân chủ chuyên chế Trung ương tập quyền,
Nhà nước có khả năng tập trung huy động, tổ chức việc xây dựng các công trình công cộng
đồng thời với bộ máy cai trị, trấn áp hà khắc, nhà nước chính là công cụ đảm bảo trật tự xã
hội. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, mỗi khi nhà nước còn có vai trò tiến bộ, triệt để thực
hiện các chính sách củng cố và phát triển đất nước thì triều đại hưng thịnh, xã hội ổn định.
Ngược lại, khi chế độ phong kiến suy đồi, phản động, thi hành những chính sách đi ngược
lại quần chúng nhân dân thì đất nước đại loạn, nhân dân đói khổ.
Lịch sử trung đại Việt Nam là một minh chứng cụ thể cho quy luật trên. Sau một thời gian
dài thịnh trị và ổn định, đến thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào tình trạng
khủng hoảng trầm trọng. Vua quan ăn chơi xa đọa, tô thuế nặng nề, thiên tai mất mùa
thường xuyên, đời sống nhân dân khốn cùng, cực khổ. Sự bùng nổ của khởi nghĩa nông dân
trong thế 1 kỷ này là một hệ quả tất yếu phản ánh sự bất lực của giai cấp phong kiến cầm
quyền trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của lịch sử.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII được biết đến là thế kỷ của khởi nghĩa nông dân. Do
vậy, đã có nhiều người quan tâm nghiên cứu về phong trào nông dân thế kỷ XVIII ở Đàng
Ngoài và Đàng Trong. Nhiều tác phẩm, giáo trình, luận văn được công bố trên các tạp chí,
sách chuyên khảo mà chủ yếu được thể hiện trong tạp chí nghiên cứu lịch sử trong những
năm gần đây.
- Các công trình sử học phong kiến:
+ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, của Quốc sử quán triều Nguyễn. Tác phẩm
được viết theo lối biên niên. Trong tác phẩm, ta có thể tìm thấy những sự kiện phản ánh tình
trạng ăn chơi xa đọa của các đời chúa Trịnh – Nguyễn, các chính sách về ruộng đất, thuế
khóa của chính quyền Đàng Ngoài qua các năm và diễn biến các cuộc khởi nghĩa nông dân
tiêu biểu. Tác phẩm là nguồn sử liệu quý giúp đọc giả có cái nhìn cụ thể hơn về phong trào
nông dân thế kỷ XVIII.
+ Lịch triều hiến chương loại chí cua Phan Huy Chú. Đây là một tác phẩm sử học mô tả bức
tranh toàn cảnh của chế độ phong kiến Việt...
Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam
Chuyên đề: “Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam”
Thế kỷ XVIII sẽ không trở thành khởi nghĩa nông dân nếu như chính quyền Đàng
Ngoài và Đàng Trong thực hiện những chính sách như thế nào?
I. Phần mở đầu
1. Mở đầu
Đối với các quốc gia phương Đông thời cổ - trung đại, nhà nước có vai trò hết sức quan
trọng. Với quyền lực tập trung theo thể chế quân chủ chuyên chế Trung ương tập quyền,
Nhà nước khả năng tập trung huy động, tổ chức việc xây dựng cácng trình công cộng
đồng thời với b máy cai trị, trấn áp hà khắc, nhà nước chính là công c đảm bảo trật t
hội. Kinh nghiệm lịch s cho thấy, mỗi khi nhà nước n vai trò tiến bộ, triệt để thực
hiện các chính sách củng cphát triển đất ớc thì triều đạing thịnh,hội n định.
Ngược lại, khi chế độ phong kiến suy đồi, phản động, thi hành những chính sách đi ngược
lại quần chúng nhân dân thì đất nước đại loạn, nhân dân đói khổ.
Lịch sử trung đại Việt Nam là một minh chứng c thể cho quy luật trên. Sau một thời gian
dài thịnh tr ổn định, đến thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến Việt Nam rơi vào nh trạng
khủng hoảng trầm trọng. Vua quan ăn chơi xa đọa, thuế nặng nề, thiên tai mất mùa
thường xuyên, đời sống nhân dân khốn cùng, cực khổ. Sự bùng nổ của khởi nghĩa nông dân
trong thế 1 kỷ này một hệ quả tất yếu phản ánh sự bất lực của giai cấp phong kiến cầm
quyền trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của lịch sử.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVIII được biết đếnthế kỷ của khởi nghĩa nông dân. Do
vậy, đã có nhiều người quan m nghiên cứu v phong trào nông dân thế kỷ XVIII Đàng
Ngoài Đàng Trong. Nhiều tác phẩm, giáo trình, luận văn được công bố trên các tạp chí,
sách chuyên khảo chủ yếu được thể hiện trong tạp c nghiên cứu lịch s trong những
năm gần đây.
- Các công trình sử học phong kiến:
+ Khâm định Việt s thông giám cương mục, của Quốc sử quán triều Nguyễn. Tác phẩm
được viết theo lối biên niên. Trong tác phẩm, ta có thể tìm thấy những sự kiện phản ánh tình
trạng ăn chơi xa đọa của các đời chúa Trịnh Nguyễn, các chính sách v ruộng đất, thuế
khóa của chính quyền Đàng Ngoài qua các m và diễn biến các cuộc khởi nghĩa nông dân
tiêu biểu. Tác phẩm là nguồn s liệu quý giúp đọc gicó cái nhìn cthể n về phong trào
nông dân thế kỷ XVIII.
+ Lịch triều hiến chương loại chí cua Phan Huy Chú. Đây là một tác phẩm sử học mô tả bức
tranh toàn cảnh của chế độ phong kiến Việt Nam. Tác phẩm chia làm nhiều chí tương ứng
với những vấn đề của lịch sử: quan chức chí, hình luật chí, dư địa chí, binh chế c .Đặc
biệt, thông qua chương Hình luật chí và Quan chế chi mà tác phẩm đề cập đến, người đọc sẽ
được trang bị những kiến thức khái quát v quan chức và hình luật Việt Nam qua các đời
vua. Trong đó, c phẩm đề cập một cách chân thực đến tệ chiếm hữu ruộng đấtttham
ô, nhũng lạm của giai cấp phong kiến và quan lại ở thế kỷ XVIII.
1
Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam - Người đăng: ngonluatinhban150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phong trào nông dân trong lịch sử cổ trung đại Việt Nam 9 10 377