Ktl-icon-tai-lieu

Phụ gia thực phẩm

Được đăng lên bởi Mai Huong Pham
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

MÔN PHỤ GIA THỰC PHẨM
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU NHÓM CHẤT PHỤ GIA CHỐNG OXY
HÓA TRONG CÁC SẢN PHẨM DẦU MỠ

GVHD
SVTH
BUỔI

: MẠC XUÂN HÒA
: NHÓM
: THỨ 7

TIẾT HỌC

: TIẾT 7-8

Tp.HCM, tháng 11 năm2013
2013

Nhóm chất phụ gia chống oxy hoa trong các sản phẩm dầu mỡ

0

DANH SÁCH THÀNH VÊN NHÓM

STT

HỌ TÊN

MSSV

1

PHẠM NHÂN CƯƠNG

2005110046

2

PHẠM THỊ MAI HƯƠNG

2005110123

3

TRẦN ĐỨC MINH

2005110290

4

NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN

2005110642

5

TRƯƠNG THỊ THÚY VI

2005110658

Nhóm chất phụ gia chống oxy hoa trong các sản phẩm dầu mỡ

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................
1. SƠ LƯỢC NHÓM CHẤT CHỐNG OXY HÓA CHẤT BÉO TRONG THỰC
PHẨM...................................................................................................................................
1.1.

CHẤT CHỐNG OXY HÓA....................................................................................

1.1.1.

Chất chống oxy hóa là gì?...............................................................................

1.1.2.

Phân loại chất chống oxy hóa.........................................................................

1.1.3.

Cơ chế chống oxy hóa chung..........................................................................

1.2.

SỰ OXY HÓA DẦU MỠ......................................................................................

1.2.1.

Sơ lược về dầu mỡ............................................................................................

1.2.2.

Cơ chế oxy hóa Dầu mỡ..................................................................................

1.2.3.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự oxy hóa Dầu mỡ...........................................

1.3.

ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỰC PHẨM.....................................................................

2. CÁC NHÓM CHẤT CHỐNG OXY HÓA TRONG SẢN PHẨM DẦU MỠ......
2.1.

Nhóm chống oxy hóa tự nhiên............................................................................

2.1.1.

Acid ascorbic (Vitamin C)...........................................................................

2.1.2.

Tecopherol (Vitamin E)................................................................................

2.2.

Nhóm chống oxy hóa tổng hợp (Các hợp chất phenolic)..................................

2.2.1.

BHT..........................





 !"#
$%&'()
*' +",-
  
 
 

 !"##$%&#'
%&#'
Phụ gia thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phụ gia thực phẩm - Người đăng: Mai Huong Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Phụ gia thực phẩm 9 10 976